Velvyslanectví České republiky v Ankaře

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Turecko - informace o proexportní akci ZÚ Ankara v provincii Gaziantep generující významné exportní příležitosti pro české subjekty

(Archivní článek, platnost skončena 29.06.2013.)

Ve dnech 11.-12.6.2012 navštívil titulář a ekonomický rada ZÚ Ankara jihoanatolskou provincii Gaziantep. Cílem cesty bylo seznámení se s ekonomickým prostředím regionu a navázání kontaktů s místními multiplikátory obchodní výměny a business komunitou.

Ve dnech 11.-12.6.2012 navštívil titulář a ekonomický rada ZÚ Ankara jihoanatolskou provincii Gaziantep. Cílem cesty bylo seznámení se s ekonomickým prostředím regionu a navázání kontaktů s místními multiplikátory obchodní výměny a business komunitou. Významný business drive proexportní akce zajišťovala i účast Ing. Dalibora Fabiána, obchodního ředitele společnosti Vítkovice a.s., Ing. Štefana Paluby – Vítkovice Machinery Group, Ing. Miroslava Kelnara, ředitele Branch Office Vítkovice Turkey a Miroslava Kučery - Aspiro Czech Republic s.r.o., zodpovědného za operace společnosti v Turecku. Výše jmenované doprovodil rovněž vedoucí oddělení vnějších a zahraničních vztahů statutárního města Ostrava PhDr. Zdeněk Sladovník a HK ČR Ufuk Bozkaya.

Představitelé české mise se setkali se zástupcem guvernéra provincie, primátorem města, prezidenty Průmyslové komory a Obchodní komory a představenstvem významné asociace mladých podnikatelů Sunder Association. Nedílnou součástí mise bylo jednání s top managementem, resp. majiteli vybraných silných rodinných holdingů Sanko Holding a Gülsan Holding. Na okraj jednání na Průmyslové komoře o Obchodní komoře též proběhlo B2B s tureckými podnikateli. Paralelní dimenzí mise byla rovněž podpora stávající české účasti v projektech českých subjektů a podpora a účinný lobbing za zájmy českých podnikatelských entit, které jsou stádiu zrodu. Zásadním momentem mise do Gaziantepu je identifikace konkrétních nových exportních příležitostí a investičních možností pro české podnikatele, a to zejm. v energetickém sektoru, výstavbě light-rail a enviromentálním sektoru.

Provincie Gaziantep je nejrychleji se rozvíjející a jednou z nejvyspělejších provincií jihovýchodu země a bez nadsázky je možno provincii pojmenovat „Anatolským tygrem“. Mezi prioritní možnosti rozvoje česko-tureckých obchodních vztahů v regionu patří následující sektory: oblast energetiky včetně zájmu o výstavbu investičních celků, důlní a zpracovatelský průmysl, enviromentální technologie ve vodohospodářství, likvidaci pevných odpadů a čištění odpadní vody, automobilový průmysl s navazujícími subdodávkami, produkce zemědělských strojů, CNG, textilní průmysl, chemický průmysl, produkce plastů a zemědělská prvovýroba včetně chovu hospodářských  zvířat i navazující zpracovatelská potravinářská odvětví. Zejména s nedávným udělením autorizace českým exportérům produkujícím chovný, jatečný a plemenný skot, tento region skýtá zajímavé exportní možnosti též v tomto segmentu. Nelze opomenout strojírenství a tradiční položky jako je české sklo a porcelán. Zajímavé jsou i rodící se projekty v oblasti light-rail a municipální projekty v oblasti výstavby ekologických enkláv města Gaziantep (viz. níže).

Podstatnou devizou města, resp. provincie Gaziantep, je její strategická poloha s možností penetrace třetích trhů: BV, zemí Perského zálivu, asijské trhy a severní Afrika. Zejména v konsorcionálním přístupu s tureckými partnery, a s vědomím jejich tradičně pozitivního vnímání na těchto trzích, ve spojení s českými exportéry nesoucími vyspělé technologie a vysokou přidanou hodnotu, které tureckým partnerům chybí, jde o zajímavý synergický efekt. Gaziantep v současné době vede obchodní výměnu se 171 zeměmi světa, přičemž exportní výkon provincie za r. 2011 dosáhl hodnoty 4,7 mld. USD. Export do ČR dosáhl v r. 2011 hodnoty 6,1 mil. USD, za období od ledna do května 2012 hodnoty 3,1 mil. USD. V Gziantepu a okolí se nachází pět organizovaných průmyslových zón (poslední z nich je ve stádiu dokončení) a jedna zóna volného obchodu. Celkem je v těchto zónách zaměstnáno cca. 100 tis. pracovníků. Zejména zóna volného obchodu, díky vládním incentivám v oblasti sociálního a zdravotního pojištění, daňového zvýhodnění (korporátní daně) a skvělé dostupnosti do mezinárodního přístavu Mersin, se jeví jako vysoce atraktivní pro možné české investice či joint-venture s tureckými partnery.

viceguvernérem provincie Gaziantep byly po prezentaci rozvojových plánů provincie diskutovány především možnosti vzájemné hospodářské spolupráce. Viceguvernér projevil zájem o progresivní technologie v oblasti municipálních projektů jako jsou čističky odpadní vody a sanace pevných odpadů. V úvahu připadají i investice a kooperační výroba, především ale společný postup českých a tureckých firem na třetích trzích, zejména v přilehlých zemích. Titulář představil českou “stopu” v provincii, tj. aktivity společnosti Aspiro Czech Republic a jejich technickou a konzultační asistenci a řízení projektu zavádění CNG autobusů, participaci IVECO Czech Republic v právě vypsaném tendru na 50 ks CNG autobusů a aktivní spolupráci mezi Vítkovicemi Power Engineering a společností Adularya Enerji/Naksan Holding na projektu výstavby tepelné elektrárny Yunus Emre, přičemž právě Gazientep je domovských městem a sídlem Naksan Holdingu. Viceguvernér vyjádřil plnou podporu českým exportním ambicím.

Jednání české mise u primátora města Gaziantep Dr. Asım-a Güzelbey-e bylo mimo výše uvedených nosných témat (u viceguvernéra provincie) doplněno o podpis memoranda o porozumění mezi statutárním městem Ostrava a městem Gaziantep ve věci navázání partnerské spolupráce těchto měst. Tento počin ještě více zintenzívní budoucí českou stopu v místě, a to nejen v oblasti kulturní, sociální (již byl diskutován projekt plánované výstavby centra pro problémovou mládež v Ostravě a výměna zkušeností s již fungujícím projektem v Gaziantepu, jímž je projekt rehabilitačního centra pro děti bez domova), ale zejména ekonomické. V této oblasti Ostrava plánuje výstavbu druhé průmyslové zóny a statutární orgány města Gaziantep nabídly konzultaci jejich zkušeností v této oblasti. Primátor města prezentoval ambiciózní plány rozvoje ligh-rail v Gaziantepu, přičemž modelem veřejné dopravy, ze kterého by rádi čerpali, je Praha a Ostrava. V této souvislosti primátor okryl plány rozšíření tramvajového svršku ve třech etapách, každý po 8 km. První etapa má být financována ze zdrojů magistrátu, na další dvě budou prostředky alokovány z vládního rozpočtu. Primátor vyzval k participaci na budování svršku a všech souvisejících dodávek české subjekty, nicméně nebude se jednat o nákup tramvají (dostatečným počtem údajně magistrát již disponuje). Titulář a DEK úzce sledoval zájmy stávajících českých subjektů v provincii a vyjádřili jim plnou podporu, jimiž jsou Aspiro Czech Republic s jejich projektem technického a poradenského řízení municipálního projektu financovaného z českých TC fondů v rámci EBRD a též Vítkovic Power Engineering a jejich spolupráce s Naksan Holding z Gaziantepu. Rovněž byla zmíněna podpora zájmů společnosti IVECO Czech Republic, aktuálně se účastnící tendru vypsanému radnicí na 50 CNG autobusů. Nejvýznamnějším výstupem jednání, mimo rozšíření ligh-rail, je rodící se projekt magistrátu na vybudování tzv. “ECO-CITY”. Jedná se o projekt na vybudování 200 tis. satelitního ekologického předměstí Gaziantepu  a samotná realizace „Climate Change Action Plan“ města Gaziantep, kde by mohly najít uplatnění české subjekty aktivně působící na poli enviromentálních technologií (ČOV, sanace odpadů apod.). V dané chvíli se jedná o formě financování budoucího projektu (PPP, příp. kofinancované EBRD či snad ČEB). Záměrem ZÚ Ankara a společnosti Aspiro Czech Republic, která se uchází o konzultantskou a implementační fázi projektu, je poskytnout magistrátu kompletní službu, tj. dodávku na klíč, která by byla zastřešena silným českým exportním subjektem. Magistrát je tomuto modelu velmi nakloněn, což by znamenalo významnou exportní šanci pro české firmy.

Jednání české delegace s prezidentem Průmyslové komory (GSO) města Gaziantep p. Adil Sani Konukoglu a boardem předmětné komory, poté prezidentem Obchodní komory (GTO) města Gaziantep p. Nehmet-em Aslan-em.a představenstvem též komory přinesla nejen aktivní a úspěšný kontakt a navázání spolupráce s místními multiplikátory obchodní výměny, ale též exportní příležitosti pro potencionální české subjekty. Zásadním výstupem z obou setkání byla identifikace konkrétního zájmu místních hospodářských kruhů o navázání spolupráce, a to v sektoru obnovitelných zdrojů solární energie (společnost Taksin Orhan plánuje investici do solárního pole o výkonu 500kWh a hledá dodavatele kompletního řešení), dále společné výroby, příp. investice v oblasti výroby zemědělských strojů, resp. traktorů (zástupce firmy Hemaks Machinery, p. Emin Helvacikara, www.hemaks.com.tr, projevil zájem o společnou výrobu zemědělských strojů s český subjektem, případně též je možná investice této turecké firmy až do výše 10 mil. USD do českého firmy a akvizice českého subjektu tureckým partnerem) a hydroenergetiky (firma Mak. Mühendisi Tetmas, p. Ediz Suran deklaroval zájem o vstup strategického partnera do jejich firmy produkující Kaplanovy a Francisovy vodní turbíny, a to za účelem konsorcionálního přístupu na tureckém trhu a penetrace trhů třetích zemí).

Dalším momentem akcelerace obchodní spolupráce mezi ČR a provincií Gaziantep je skutečnost, kdy se obě strany shodly na konání česko-tureckého business fóra vč. B2B za účasti české obchodní mise, které by hostila Obchodní či Průmyslová komora, přičemž tento záměr deklarovaly obě komory. Vhodnou příležitostí by též byl mezinárodní veletrh Gateway to Middle East, který se v Gaziantepu koná. Jedná se o nejvýznamnější veletrh v celém regionu BV s jasnou příležitostí penetrovat třetí trhy v konsorcionálním přístupu s tureckými partnery.

 

Nedílnou a velmi úspěšnou součástí mise byla jednání s nejsilnějšími rodinnými holdingy provincie, které svým vlivem a přesahem patří mezi hlavní turecké hráče v oblasti průmyslu. Jednalo se o jednání s předsedou představenstva holdingu Sanko, zaměstnávajícím 14 tis. pracovníků a mající obrat ve výši 2 mld. USD, a dalšími členy představenstva a top managementem energetické sekce holdingu, tj. divize Sanko Enerji. Během jednání Sanko Enerji rovněž představila investiční záměr na zbudování teplené elektrárny na „klasické“, resp. importované uhlí (ne lignit) o plánované kapacitě 800 až 1000 MW na pobřeží Středozemního moře v oblasti JV Turecka, v dosahu mezinárodního přístavu tak, aby import paliva byl logisticky realizovatelný. Místo není determinováno a v dané chvíli investor hledá EPC kontraktora. V této souvislosti Sanko Enerji vyzývá české subjekty ke spolupráci v tomto sektoru a rovněž vyzývají české firmy k subdodávkám v hydroenergetice (turbíny, generátory apod). Zástupci české mise rovněž navštívili Gulsan Holding, který v delším časovém horizontu též zvažuje investice do energetického sektoru. CEO a majiteli holdingu v jedné osobě byly postoupeny možnosti spolupráce a komparativní výhody českých subjektů v tomto segmentu vč. nástrojů exportního financování a pojištění.

 

Závěr: Česká proexportní mise zahrnující rovněž zástupce českých firem aktivních v regionu splnila svůj účel. Mimo navázání kontaktů s místními multiplikátory obchodní výměny a hospodářské spolupráce, zástupců provincie a magistrátu, byla jasně deklarována česká podpora probíhajícím aktivitám v provincii i chystaným projektům. Mimo jiné, což je zásadní, byly identifikovány konkrétní proexportní příležitosti v energetice, oblasti light-rail, výroby zemědělských strojů, uplatnění enviromentálních technologií a rovněž společné výrobě a penetrace třetích trhů v konsorcionálním přístupu s tureckými partnery. Gaziantep je bezesporu křižovatkou mezi EU a „Arabským světem“. Díky propojení ZÚ, firemního sektoru a maximální kapitalizace agilního HK ČR, bylo bezesporu dosaženo významného synergického efektu. Je však potřeba se do regionu vracet a příležitosti dále opečovávat.