Velvyslanectví České republiky v Ankaře

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro cizince o způsobu vyřizování dlouhodobých víz

Informace pro cizince o způsobu vyřizování dlouhodobých víz

Informace pro cizince o způsobu vyřizování dlouhodobých víz

V České republice je dle příslušného zákona [1]ústředním orgánem státní správy pro povolování pobytu cizinců Ministerstvo vnitra ČR . Řadu užitečných rad a informací o podmínkách pobytu cizinců na území České republiky proto naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky v odkazu "Služby pro veřejnost" nebo např. "EU". Zároveň jsou zde informace dostupné i v anglické verzi. Webová adresa Ministerstva vnitra ČR je www.mvcr.cz.

 

Řízení o udělení víza a o povolení dlouhodobého pobytu na území České republiky je upraveno cizineckým zákonem [2]. Tento zákon stanoví, že se na výkonu vízové a pobytové agendy podílejí orgány Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Úplné znění zákona v české a anglické verzi lze rovněž nalézt na webové stránce Ministerstva vnitra České republiky ve shora uvedeném odkazu.

V kompetenci zastupitelských úřadů České republiky je řízení o žádostech o udělení krátkodobých víz. Zastupitelské úřady tedy samy ve své pravomoci rozhodují o udělení letištních víz, průjezdních víz a víz k pobytu do 90 dnů.

Rozhodování o žádostech o udělení dlouhodobých víz (vízum k pobytu nad 90 dnů) a o povolení dlouhodobého pobytu a trvalého pobytu je od 1. 1. 2011 v kompetenci Ministerstva vnitra ČR.

 

O vízum k pobytu nad 90 dnů žádá cizinec, který hodlá pobývat na území České republiky za konkrétním účelem po dobu delší než 3 měsíce.

Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů spolu s dalšími náležitostmi podává cizinec osobně na zastupitelském úřadu ČR na tiskopise Žádost o udělení dlouhodobého víza.

Za přijetí žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů zastupitelský úřad vybere správní poplatek. Od správního poplatku je osvobozeno přijetí žádosti od cizince mladšího 15ti let. Občané Turecka jsou na základě bilaterální dohody osvobozeni od správního poplatku za podání žádosti o vízum nad 90 dnů.

Po přijetí žádosti a všech dokladů zasílá zastupitelský úřad žádosti o víza k pobytu nad 90 dnů k vyřízení do České republiky. Na území České republiky vede řízení o žádosti příslušný odbor MV ČR, který rozhoduje o každé žádosti jednotlivě. Výsledek rozhodování o žádosti je MV ČR sdělen zastupitelskému úřadu, který žadatele o vízum o výsledku řízení vyrozumí a v kladném případě vyznačí požadované vízum do cestovního dokladu.

Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území podle § 180j zákona č. 326/1999 Sb.[1] zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

[2] zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů