Velvyslanectví České republiky v Ankaře

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky 2012

(Archivní článek, platnost skončena 14.08.2013.)

Prezident republiky vyhlásil dne 27. 6. 2012 svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 224/2012 Sb., volby do 1/3 Senátu PČR a stanovil dny jejich konání na pátek a sobotu 12. a 13. října 2012.


Volby do Senátu se tedy konají konají ve dvou dnech, v pátek 12. října 2012 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na úze mí České republiky.
Volič

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let. Ve druhém kole může volit i občan České republiky, který alespoň druhý den konání
druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volební místnost
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem
"vzor", prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta,
pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se
k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále případná informace
o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost
musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Hlasování na voličský průkaz

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb
ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který nebydlí na území České
republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky
na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat
v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby
a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento
průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu
voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku žluté barvy opatřenou úředním razítkem.
Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, a to v případech, kdy přihláška kandidáta k registraci nebyla
zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka pověřeného obecního úřadu v sídle volebního
obvodu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede
dnem voleb (9. října 2012). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič
zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek
pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které
jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Volby do Senátu se
konají společně s volbami do zastupitelstev krajů; úřední obálka pro volby do Senátu je
barevně odlišena od úřední obálky pro volby do zastupitelstev krajů, tzn. hlasovací lístek
pro volby do Senátu musí být odevzdán v úřední obálce barvy žluté, určené pro volby
do Senátu, jinak je neplatný. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik
hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou
vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Druhé kolo voleb

Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb
do Senátu, konaném ve dnech 12. a 13. října 2012, nadpoloviční většinu všech odevzdaných
hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb. Hlasování
bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že volby proběhnou
ve dnech 19. a 20. října 2012, ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb, tj. v pátek
19. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 20. října 2012 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých
dvou místech.
Jestliže před druhým kolem voleb ve volebním obvodu se kandidát své kandidatury vzdá,
pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se
v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé
kolo může uskutečnit v pátek 26. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
27. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží
přímo ve volební místnosti ve dny voleb.