Velvyslanectví České republiky v Ankaře

Vydávání cestovních dokladů ČR

Vydávání cestovních dokladů ČR V případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu je nutné informovat místně příslušné oddělení turecké policie, která vystaví protokol o krádeži nebo ztrátě. Následně je třeba se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR.

Náhradní cestovní doklad (cestovní průkaz ČR) je vystavován velvyslanectvím pro občany ČR v nouzových situacích - tj. v případě odcizení, poškození anebo ztráty původního platného cestovního dokladu. Doklad slouží k návratu do České republiky. Lze jej vystavit s platností na dobu nezbytně nutnou, maximálně však na 6 měsíců.

Žádost o vydání cestovního průkazu se podává na příslušném formuláři, který obdržíte na našem úřadě.

K vystavení náhradního cestovního průkazu se předkládají:

  1. 2 fotografie pasového formátu 3,5 x 4,5 cm, světlé pozadí, přímý pohled, zavřená ústa.
  2. fotokopie českých dokladů, potvrzující Vaše české občanství; v případě absence dokladů bude občan ztotožněn cestou MV ČR
  3. potvrzení o ztrátě nebo zničení cestovního pasu - policejní zpráva/oznámení o ztrátě původního cestovního pasu ČR
  4. správní poplatek: V případě pozbytí cestovního dokladu bez vlastního zavinění ZÚ upustí od vybrání poplatku)

Pro ověření Vaší totožnosti v ČR nám sdělte písemně Consulate_Ankara@mzv.cz nebo telefonicky (tel. číslo +90-5323751387 – stálá služba ZÚ) následující údaje:

· jméno a příjmení
. datum narození
. rodné číslo
. poslední trvalé bydliště v ČR
. číslo dokladu totožnosti
. kontaktní údaje v Turecku

Aby se zamezilo případnému zneužití ztraceného či odcizeného cestovního dokladu, velvyslanectví neprodleně informuje příslušné orgány pasové služby ČR a Váš pas, který je deklarován jako ztracený/idcizený je pasovou službou zneplatněn. Prokazování se odcizeným nebo ztraceným pasem (t.j. pasem neplatným) je protiprávní.