Velvyslanectví České republiky v Bagdádu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013

Dne 28. srpna 2013 rozpustil president republiky svým rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 265/2013 podle článku 35 odst. 2 a článku 62 písm. c) Ústavy ČR a v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1767 ze dne 20. srpna 2013 Poslaneckou sněmovnu PČR. Zároveň president republiky svým rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 25. října 2013 a sobotu 26. října 2013.

Sdělujeme, že jména a příjmení kandidátů jednotlivých politických stran a politických hnutí zaregistrovaných ve Středočeském volebním kraji pro volby do PS P ČR konané ve dnech 25.-26.10.2013 jsou uveřejněna  na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje:www.kr-stredocesky.cz v dokumentu „Registr kandidátů“, který naleznete v sekci volby-volby 2013-dokumenty.

Hlasování na velvyslanectví ČR v Bagdádu (dále ZÚ Bagdád) proběhne ve dvou dnech: v pátek 25. října, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a v sobotu 26. října, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin místního času Státní volební komise dne 30. srpna 2013 určila losem Středočeský kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Všichni voliči, kteří budou volit kdekoli v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou tedy volit kandidáty ze Středočeského volebního kraje. Hlasovací lístky obdrží ve dnech voleb ve volební místnosti. Voličem je každý státní občan České republiky, který nejpozději druhý den volby, tj. 26. října 2013, dosáhne věku nejméně 18 let. Pokud se bude volič v době voleb zdržovat v Iráku a hodlá se voleb zúčastnit, má dvě možnosti řešení. Rozhodující je, zda jde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý. Dlouhodobý pobyt v Iráku: Při dlouhodobém pobytu v Iráku se může volič zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ Bagdád. Zápis do zvláštního seznamu voličů je možný pouze na základě písemné žádosti, doložené originálem popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu ZÚ Bagdád (tj. v Iráku). Žádost musí být doručena nebo předána ZÚ Bagdád nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, což je 15. září 2013. Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů není žádný předepsaný formulář. V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ Bagdád bude volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pro umožnění hlasování v jakýchkoli budoucích volbách opět na území ČR bude muset volič následně požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ Bagdád. V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném ZÚ Bagdád, bude moci uplatnit své volební právo při volbách do Poslanecké sněmovny ve volební místnosti zřízené na ZÚ Bagdád. Pokud se volič nebude vyskytovat v době voleb do Poslanecké sněmovny v Bagdádu, může mu ZÚ Bagdád vydat na základě jeho žádosti voličský průkaz, na který je potom oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a samozřejmě v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Je třeba zdůraznit, že voličský průkaz může ZÚ Bagdád vydat pouze voličům zapsaným ve zvláštním seznamu voličů vedeném ZÚ Bagdád. O vydání voličského průkazu může volič požádat ZÚ Bagdád osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů, tj. 23. října 2013 do 16.00 hodin, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 18. října 2013; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě (adresované na ZÚ Bagdád) podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (adresa datové schránky MZV: e4xaaxh). ZÚ Bagdád voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. října 2013, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s jeho ověřeným podpisem, anebo jej voliči zašle. Krátkodobý pobyt v Iráku: V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit při volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí na libovolném zastupitelském úřadě na voličský průkaz. Volič může požádat o vydání voličského průkazu u obecního úřadu, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, tj. v místě svého trvalého pobytu, a to osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu, tj. 23. října 2013 do 16.00 hodin, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 18. října 2013. Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. října 2013, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s jeho ověřeným popisem, anebo jej voliči zašle a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. Voličský průkaz vydává buď obecní úřad, nebo zastupitelský úřad, a to podle toho, u jakého úřadu je volič zapsán v seznamu voličů. S voličským průkazem lze při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Podrobné aktuální informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2013 jsou zveřejněny na internetovách stránkách MZV ČR http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/volby_do_parlamentu_ceske_republiky/index.html a Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/clanek/informace-volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr.aspx

Volební kraj Středočeský – volby do PS PČR 2013

 

Seznam zaregistrovaných kandidátních listin

 

Název politické strany / politického hnutí
Aktiv nezávislých občanů
ANO 2011
Česká pirátská strana
Česká strana sociálně demokratická
Dělnická strana sociální spravedlnosti
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Komunistická strana Čech a Moravy
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
LEV 21 - Národní socialisté
Občanská demokratická strana
politické hnutí Změna
Romská demokratická strana
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Strana zelených
Strana soukromníků České republiky
Strana svobodných občanů
Suverenita - Strana zdravého rozumu
TOP 09
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury