Velvyslanectví České republiky v Baku

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR a volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 125/2014, vyhlásil v souvislosti se zvolením senátora Ing. Jaromíra Štětiny poslancem Evropského parlamentu a současně zánikem jeho mandátu senátora za volební obvod č. 22 (se sídlem v Praze 10) doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve zmíněném volebním obvodu a stanovil dny jejich konání na pátek 19. září 2014 a sobotu 20. září 2014. Prezident České republiky rovněž svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014, vyhlásil volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí a stanovil dny jejich konání na pátek 10. října a sobotu 11. října 2014.

sál

Volby do Senátu P ČR se uskuteční ve volebních obvodech č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63,  66, 69, 72, 75, 78, 81.  

Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána příslušná částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno.

Případné druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se koná za situace, kdy žádný z kandidátů nezíská v daném volebním obvodu nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole  ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech uvedených volebních obvodů na území ČR. Na ZÚ ČR v zahraničí tedy hlasování probíhat nebude.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška), a vyhláška Ministerstva  financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky.

budova

Zvláštní seznamy voličů pro  české občany (voliče), kteří mají bydliště mimo území České republiky a kteří požádali o zápis do tohoto seznamu, uzavírají zastupitelské úřady v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 volebního zákona 30 dnů přede dnem voleb, a předají je neprodleně Ministerstvu zahraničních věcí, které na případné duplicity v zápisech upozorní zastupitelské úřady, u kterých je volič zapsán. Po odstranění duplicit sdělí Ministerstvo zahraničních věcí nejpozději 20 dnů přede dnem voleb konečné znění těchto seznamů Ministerstvu vnitra.

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu P ČR hlasování v zahraničí. Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je sice možné při volbách do Senátu P ČR hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na  území České republiky, a to ve volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou  volby vyhlášeny.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem  České republiky v zahraničí, může požádat před každými volbami do Senátu, které jsou na území České republiky vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů; o osobně učiněné žádosti sepíše zastupitelský úřad úřední záznam.

K rozšíření možností, jak požádat o voličský průkaz, došlo tzv. technickou novelou volebních zákonů (zákon č. 222/2012 Sb., kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), která nabyla účinnosti dne 26. června 2012.

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před  případným druhým kolem voleb do Senátu P ČR.

Rozhodnutí prezidenta České republiky č. 125/2014

Rozhodnutí prezidenta České republiky č. 112/2014

přílohy

rozhodnuti_prezidenta____doplnovaci_volby_senat.pdf 48 KB PDF (Acrobat dokument) 30.7.2014

rozhodnuti_prezidenta___volby_do_1_3_Senatu.pdf 65 KB PDF (Acrobat dokument) 30.7.2014