Velvyslanectví České republiky v Baku

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Evropského parlamentu

(Archivní článek, platnost skončena 26.05.2014.)

Prezident České republiky svým rozhodnutím č. 24/2014 Sb. ze dne 13. února 2014 vyhlásil volby do Evropského Parlamentu a stanovil dny jejich konání na dny 23. a 24. května 2014.

Na území České republiky se ve volbách do Evropského parlamentu bude hlasovat ve dnech 23. a 24. května 2014. Dne 23. května (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 24/2014 Sb.

Volby do Evropského parlamentu, konané na území České republiky, upravují tyto obecně závazné předpisy:

  • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
  • vyhláška č. 409/2003 Sb. k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • některé otázky jsou upraveny zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro volby do Evropského parlamentu tvoří státní území České republiky jeden volební obvod (§ 2 odst. 3 zákona).

EP sal

Státní občan České republiky může hlasovat pro kandidáty, uvedené na kandidátních listinách, zaregistrovaných v České republice, pouze na území České republiky. Při volbách do Evropského parlamentu nelze hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Korespondenční hlasování zákon v současné době neumožňuje. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné (§ 36 odst. 1 zákona).

Zastupitelské úřady plní úkoly v obdobném rozsahu jako v případě voleb do Senátu Parlamentu ČR. Úkoly ZÚ se týkají následujících oblastí:

  1. úkony spojené s vedením zvláštního seznamu voličů
  2.  vydávání voličských průkazů
  3. zajištění informování o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu na  území ČR, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů a vydání voličského průkazu

O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb zastupitelskému úřadu. Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou nebo jeho žádost doručí na zastupitelský úřad jiná osoba, musí být podpis žadatele úředně ověřen. Žádost může být doručena rovněž v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky voliče.

Volič může u zastupitelského úřadu o vydání voličského průkazu také osobně a vyhotovit žádost na tomto úřadě (pokud ji již nemá sepsánu); potom není třeba, aby byl jeho podpis na písemné žádosti úředně ověřen, neboť příslušný pracovník na zastupitelském úřadě, kterému volič žádost předává, může nahlédnutím např. do platného cestovního dokladu předloženého voličem, ověřit jeho totožnost a učinit o tom záznam.

Zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle. Zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě EU (§ 30 zákona). 

Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

 

přílohy

vyhlaseni_ve_sb..pdf 59 KB PDF (Acrobat dokument) 13.3.2014

volbydoEP_Informace_o_podminkach_hlasovani_pro_obcany_CR... 52 KB DOC (Word dokument) 13.3.2014