Velvyslanectví České republiky v Bělehradě

srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

(Archivní článek, platnost skončena 31.08.2014.)

Velvyslanectví České Republiky v Bělehradě oznamuje, že dne 28. srpna 2013 prezident republiky svým rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 265/2013 rozpustil dle článku 35 odst. 2 a článku 62 písm. c) Ústavy ČR a v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1767 ze dne 20. srpna 2013 Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Zároveň prezident republiky svým rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 vyhlásil dle Ústavy a dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 25. a sobotu 26. října 2013.

V souladu s platnými zákony České republiky se budou moci účastnit voleb rovněž občané ČR pobývající v době konání voleb v zahraničí.

V Srbské republice bude možné volit v prostorách Velvyslanectví ČR v Bělehradě na adrese Bulevar kralja Aleksandra 22. V pátek 25. října 2013 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 26. října 2013 od 8:00 do 14:00. Na základě ustanovení § 27 zákona o volbách do Parlamentu Státní volební komise dne 30. srpna 2013 určila losem Středočeský kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Z předchozího vyplývá, že všichni voliči, kteří budou volit v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty ze Středočeského volebního kraje.

Podmínkou účasti ve volbách je registrace voliče ve Zvláštním seznamu voličů vedeném Zastupitelským úřadem ČR v Bělehradě nebo předložení voličského průkazu vystaveného v místě trvalého bydliště společně s průkazem totožnosti přímo v den voleb. Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4 zákona o volbách do Parlamentu, při samotném aktu hlasování, volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební komise (na území České republiky) nebo zvláštní okrskové volební komise (v zahraničí) prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu (§ 19 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu).

Do Zvláštního seznamu voličů je možné se registrovat, po dohodě na telefonním čísle uvedeném níže, po předložení průkazu totožnosti dokladujícím zároveň české státní občanství a po vyplnění písemné žádosti na konzulárním oddělení Velvyslanectví ČR v Bělehradě. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb, tj. do 15. září 2013.

Pokud volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů nebude pobývat v době voleb do Poslanecké sněmovny v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, může mu tento úřad vydat na základě jeho žádosti podle ustanovení § 6a zákona o volbách do Parlamentu voličský průkaz, se kterým je potom oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a samozřejmě v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Na základě ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu může volič požádat o vydání voličského průkazu u příslušného zastupitelského úřadu, kde je zapsán ve zvláštním seznamu voličů, a to osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů, tj. 23. října 2013 do 16.00 hodin, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 18. října 2013; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě  podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. října 2013, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí, může být vhodnější volit při volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá na základě ustanovení § 6a zákona o volbách do Parlamentu obecní úřad, v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán. Na základě ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu může volič požádat o vydání voličského průkazu u obecního úřadu, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, tj. v místě svého trvalého pobytu, a to osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu, tj. 23. října 2013 do 16.00 hodin, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 18. října 2013; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě (adresované na příslušný zastupitelský úřad) podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (datová schránka MZV: e4xaaxh); obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. října 2013, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným popisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle a to i do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.

Další informace budou případně uveřejňovány na internetových stránkách Velvyslanectví ČR v Bělehradu, resp. je možné si je vyžádat v úředních hodinách na telefonním čísle 011 33 36 213.