Velvyslanectví České republiky v Bělehradě

srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

Zahraniční rozvojová a transformační spolupráce

Srbsko bylo jedním z největších příjemců vládního programu české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). V letech 2002 až 2012 vláda ČR věnovala pouze na bilaterální projekty ZRS v Srbsku částku cca 23 mil. EUR, což ji řadí mezi nejaktivnější poskytovatele ZRS v Srbsku (zejména ve srovnání s ostatními novými členskými státy EU) s podílem cca 0,6% na celkové částce donací, které Srbsko získalo. Od roku 2010 patří Srbsko z hlediska nové koncepce mezi tzv. projektové státy, což odpovídá jak celkovému vývoji Srbska, tak i jeho postupnému přibližování EU. Vzhledem k intenzifikaci snah Srbska o postupné sbližování s EU, došlo také ke změnám v přístupu k českým rozvojovým projektům v Srbsku.

Vzájemná rozvojová spolupráce byla rozšířena o evropskou dimenzi a mnohé projekty se mimo jiné soustředí také na poskytnutí technického know-how, předání zkušeností s procesem ekonomické transformace a celkově na poskytnutí asistence související s budoucím vstupem do EU.

Současně dále probíhají projekty v sektorech, které se již v předchozích obdobích ukázaly jako úspěšně, tj. zdravotnictví, zásobování vodou a sanitace, výroba dodávky a energie a v sektoru obchodu a dalších služeb. Větší důraz bude kladen na komerční návaznost na dříve realizované projekty a na širší přístup českých subjektů k projektům, financovaným ze strany EU.

Výčet projektů ZRS, probíhajících v letech 2010- 2013

Sektor Název projektu Realizátor Doba realizace Celkem rozpočet (v tis. Kč)
Průmyslový rozvoj Průzkum zdrojů a dodávky technologie úpravy pitné vody Lazarevac GEOtest Brno, a.s. 2007-2013 25 000
Zajištění kontinuity těžby na dolech Rembas a Soko Výstavba dolů Ostrava, s.r.o 2006-2010 24 500
Implementace českých zdravotnických prostředků v oblasti cévní chirurgie – Klinické centrum Bělehrad Výzkumný ústav pletařský, a.s., Brno 2006-2010 20 580

Zdravot

nictví

Zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče – nemocnice Arandjelovac BMT Medical Technology s.r.o. 2010-2012 10 550
Podpora prevence rakoviny u žen v regionu Šumadija Charita ČR 2010-2012 10 500
Dodávka zdravotnického vybavení pro  nemocnici Dr. Dragiša Mišović v Bělehradě Charita ČR 2010 700
Životní prostředí Rozvoj odpadového hospodářství v oblasti města Valjevo Sdružení firem (VHS, MEVOS) 2010-2012 13 850
Zlepšení přístupu k pitné vodě v obci Osečina - Belotić Sdružení firem (VHS, MEVOS) 2011-2013 6 000
Výstavba kanalizační sítě v obci Kruščice, okres Bela Crkva GEOtest Brno, Presskan systém 2012-2014 15 000
Průzkum znečištění a rehabilitace oblasti Ada Huja Dekonta, a.s. 2008-2010 12 400
Energetika Zvýšení energetické efektivnosti při vytápění nemocnice ve městě Valjevo Sdružení firem (VHS, MEVOS) 2011-2013 15 500
Ekonomický rozvoj Program rozvoje agrobyznysu / podpora výroby sýrů v oblasti Pešter (Sandžak) Pacovské strojírny, MERCI s.r.o. 2011-2014 12 450
Doprava Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech AŽD Praha, s.r.o. 2009-2011 36 100

Kromě bilaterálních projektů ZRS (zaujímají zhruba 70% z celkového objemu finančních prostředků ZRS), patří mezi další formy ZRS také projekty transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV ČR) a stipendia zahraničních studentů.

Byly realizovány projekty v rámci dotačního titulu „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích“,  tzv. malé lokální projekty (každý rok cca 5 projektů), projekty programu „Aid for Trade“ a řada dalších.

Od roku 2013 probíhají projekty v rámci Programu rozvojově-ekonomického partnerství MZV ČR, které za svůj bezprostřední cíl mají podporu spolupráce českých podnikatelských subjektů s místními partnery v rozvojových zemích s využitím přenosu znalostí a technologií.

Podrobnější informace o projektech lze nalézt na internetových stránkách České rozvojové agentury (ČRA) www.czda.cz, která od začátku r. 2008 má na starosti realizace nových projektů ZRS ČR. Další detaily o principech realizace zahraniční rozvojové spolupráce publikuje MZV ČR.

Jihomoravský kraj se z vlastní iniciativy významně zapojil do pomoci Srbsku, spolupracuje a finančně podporuje obce z Šumadijského okruhu - město Kragujevac a okolí (4. největší město v Srbsku a centrum tzv. Šumadijského okruhu). Významné je působení dvou zástupců JmK v kanceláři JmK v Kragujevaci, z nichž jeden se plně věnuje podpoře obchodní spolupráce.

Různými způsoby pomáhají i další obce a města - např. Čermná nad Orlicí, Hradec Králové, Valašské Meziříčí, aj. Spolupráce probíhá i mezi Olomouckým krajem a AO Vojvodina, nově také mezi Ústeckým krajem a Banátem.

Slavnostní předání senzorické místnosti v Kraljevu

senzorna_soba

Dne 18. září 2014 velvyslankyně ČR v Srbsku J. E. Ivana Hlavsová spolu s vedoucím ekonomického úseku Jiřím Králem a místním koordinátorem ZRS ČR Dejanem Ždrale navštívila město Kraljevo. Jednalo se o první oficiální návštěvu v tomto městě. Cílem… více ►

Návštěva měst Valjevo a Osečina

valjevo_uvodni

Dne 28. srpna 2014 nový velvyslanecký rada a vedoucí ekonomického úseku ZÚ Bělehrad Ing. Jiří Král navštívil region západního Srbska, tj. města Valjevo a Osečina. Cílem cesty bylo seznámení se s projekty ZRS ČR, které byly v tomto regionu… více ►

Pracovní cesta expertů MZe a MMR ČR a přenos českých zkušeností v oblasti koordinace obnovy po povodních

Ve dnech 9.-11.7.2014 se uskutečnila pracovní cesta vrchního ředitele sekce vodního hospodářství MZe Pavla Punčocháře a vedoucího oddělení z odboru rozvoje a strategie regionální politiky MMR Josefa Vlka do Bělehradu. Návštěva se uskutečnila na… více ►

Slavnostní předání části pomoci ČR a českých firem Srbsku po povodních

predani_humanitarky_uvodni_foto

Dne 10. června proběhlo v prostorách ZÚ Bělehrad slavnostní předání části pomoci České republiky a českých firem Srbsku po povodních. Příjemci pomoci jsou obce v západním Srbsku a srbský elektroenergetický sektor. více ►

Zahájení projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v Bele Crkvi a setkání s krajany žijícími v oblasti jižního Banátu

bela_crkva_28_5_2014_1

Dne 28. května velvyslankyně Ivana Hlavsová zahájila spolu se starostou municipality Bela Crkva Stankem Petrovićem a zástupcem firmy MEVOS s.r.o. Vlastimilem Jánošem nový projekt ZRS v sektoru vody a sanitace. Při této příležitosti se setkala se… více ►

Podpis smluv k malým lokálním projektům v r. 2014

Dne 11. dubna 2014 se v prostorách Velvyslanectví České republiky v Bělehradě uskutečnil podpis smluv pro tzv. malé lokální projekty na rok 2014, které se vztahují k mikrograntům ve výši od 100 do 400 tisíc Kč. Tyto projekty jsou ve většině… více ►

Nový program "Studie proveditelnosti"

Česká rozvojová agentura tímto informuje o zveřejnění metodiky k novému programu „Studie proveditelnosti“, jehož cílem je posílení zapojení soukromého sektoru do rozvojové spolupráce. Sektorově jsou upřednostněny projekty v oblastech rozvoje… více ►

Výstavba kanalizační sítě v obci Kruščica

kruscica

V rámci projektu je poskytnuta technická pomoc vedoucí ke snížení znečištění obsaženého v odpadních vodách a zajištění dlouhodobě udržitelného systému nakládání s odpadními vodami v obci Kruščica. Předmětem rozvojové intervence je realizace… více ►

Podpora výroby sýrů v oblasti Pešter/Sandžak

sjenica_lab

Sandžak představuje multietnický region na jihozápadě Srbska. Jedná se o oblast charakterizovanou vysokou nezaměstnaností a s ní související migrací venkovského obyvatelstva do měst. Počet obyvatel největšího města regionu Nového Pazaru stoupl… více ►