Ambasada Republike Češke u Beogradu

srpski  česky 

Napredna pretraga

Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Raspisivanje vanrednih izbora za Poslanički dom Parlamenta Republike Češke

(This article expired 31.08.2014.)

Ambasada Republike Češke u Beogradu obaveštava da je dana 28. avgusta 2013. predsednik republike svojim rešenjem, objavljenim u Zbirci zakona pod br. 265/2013, na osnovu člana 35, stav 2 i člana 62 pod c) Ustava Republike Češke, a u skladu sa odlukom Poslaničkog doma Parlamenta Republike Češke br. 1767 od dana 20. avgusta 2013, raspustio Poslanički dom Parlamenta Republike Češke.

Ujedno, predsednik republike je svojim rešenjem objavljenim u Zbirci zakona pod br. 266/2013 na osnovu Ustava i zakona br. 247/1995 Zbirke zakona (o parlamentarnim izborima Republike Češke), raspisao izbore za Poslanički dom Parlamenta Republike Češke i utvrdio datum njihovog održavanja za petak 25. i subotu 26. oktobra 2013.

U skladu sa važećim zakonima Republike Češke, na izborima mogu da učestvuju takođe i državljani Republike Češke koji u vreme održavanja izbora borave u inostranstvu.

U Republici Srbiji glasanje će biti moguće u prostorijama Ambasade Republike Češke u Beogradu na adresi Bulevar kralja Aleksandra 22 u petak 25. oktobra 2013. od 14:00 do 22:00 i u subotu 26. oktobra 2013 od 8:00 do 14:00. Na osnovu odredaba § 27 zakona o parlamentarnim izborima Državna izborna komisija je dana 30. avgusta 2013. žrebom odredila Srednječeški region kao region kome će biti podređene sve posebne izborne jedinice u inostranstvu. Iz navedenog proističe da svi birači, koji će glasati u inostranstvu u diplomatskim predstavništvima, biraće između kandidata iz Srednječeškog izbornog regiona.

Uslov za učešće na izborima jeste registracija birača u Posebnom biračkom spisku, koji vodi Diplomatsko predstavništvo Republike Češke u Beogradu ili podnošenje biračke karte izdate u mestu trajnog boravka zajedno sa ličnim dokumentom i to na dan glasanja. Na osnovu odredaba § 19 stav 3 i 4 zakona o parlamentarnim izborima, prilikom samog čina glasanja, birač po dolasku na biračko mesto dokazuje svoj identitet i državljanstvo Republike Češke važećim građanskim, diplomatskim ili službenim pasošem Republike Češke ili putnom ispravom ili važećom ličnom kartom. Nakon registracije u izvodu iz stalnog spiska ili posebnog spiska dobiće od oblasne izborne komisije (na teritoriji Republike Češke) ili posebne oblasne izborne komisije (u inostranstvu) praznu službenu kovertu i komplet glasačkih listića. Ukoliko birač ne dokaže svoj identitet i državljanstvo Republike Češke, glasanje mu neće biti omogućeno. Birač koji je na biračko mesto došao sa biračkom kartom, obavezan je da ovu kartu preda oblasnoj izbornoj komisiji ili posebnoj oblasnoj izbornoj komisiji, a ona je prilaže izvodu iz posebnog spiska (§ 19 stav 5 zakona o parlamentarnim izborima).

Registracija u posebnom biračkom spisku je moguća po dogovoru na tel. br. navedenom u nastavku teksta nakon podnošenja ličnog dokumenta koji ujedno potvrđuje češko državljanstvo i nakon popunjavanja pisanog zahteva u konzularnom odeljenju Ambasade Republike Češke u Beogradu. Zahtev za upis u poseban birački spisak diplomatskom predstavništvu mora biti dostavljen ili predat najkasnije 40 dana pre prvog dana izbora, tj. do 15. septembra 2013.

Ukoliko birač upisan u posebnom biračkom spisku u toku izbora za Poslanički dom Parlamenta ne boravi u teritorijalnoj jedinici ovog diplomatskog predstavništva, diplomatsko predstavništvo mu na osnovu njegovog zahteva po odredbama § 6a zakona o parlamentarnim izborima može izdati biračku kartu sa kojom potom ima pravo da glasa u bilo kojoj posebnoj izbornoj jedinici u inostranstvu i, naravno, u bilo kojoj izbornoj jedinici na teritoriji Republike Češke. Na osnovu odredaba § 6a stav 2 zakona o parlamentarnim izborima, birač može zatražiti izdavanje biračke karte kod nadležnog diplomatskog predstavništva gde je upisan u posebnom biračkom spisku i to lično, najkasnije do trenutka zatvaranja posebnog biračkog spiska, tj. 23. oktobra 2013. do 16.00 časova ili podnošenjem molbe dostavljene najkasnije 7 dana pre izbora, tj. do 18. oktobra 2013; ova molba mora biti u obliku dokumenta sa overenim potpisom birača ili u elektronskom obliku potpisana priznatim elektronskim potpisom birača ili u elektronskom obliku poslata posredstvom prijemnog sandučeta. Diplomatsko predstavništvo će najranije 15 dana pre izbora, tj. 10. oktobra 2013, predati biračku kartu lično biraču ili licu koje donese punomoćje sa overenim potpisom birača koji je zatražio izdavanje biračke karte ili će je biraču poslati.

U slučaju kratkoročnog boravka u inostranstvu, može se desiti da biraču više odgovara da iskoristi svoje biračko pravo i glasa u inostranstvu u diplomatskom predstavništvu na biračku kartu koju mu je na osnovu odredaba § 6a zakona o parlamentarnim izborima izdala opštinska kancelarija u mestu njegovog trajnog boravka u čijem je stalnom biračkom spisku upisan. Na osnovu odredaba § 6a stav 2 zakona o parlamentarnim izborima, birač može zatražiti da mu se izda biračka karta i to od opštinske kancelarije gde je upisan u stalnom biračkom spisku, tj. u mestu svog trajnog boravka i to lično do trenutka zatvaranja posebnog spiska, tj. 23. oktobra 2013. do 16.00 časova ili podnošenjem molbe dostavljene najkasnije 7 dana pre izbora, tj. do 18. oktobra 2013; ova molba mora biti u obliku dokumenta sa overenim potpisom birača ili u elektronskom obliku (adresirana na nadležno diplomatsko predstavništvo) i potpisana priznatim elektronskim potpisom birača ili pak u elektronskom obliku poslata posredstvom prijemnog sandučeta (prijemno sanduče MSP: e4xaaxh); opštinska kancelarija će najranije 15 dana pre izbora, tj. 10. oktobra 2013, predati biračku kartu lično biraču ili licu koje donese punomoćje sa overenim potpisom birača koji je zatražio izdavanje biračke karte ili će je biraču poslati i to čak i u inostranstvo; biračku kartu je moguće poslati na osnovu zahteva birača i na adresu diplomatskog predstavništva u kome je birač odlučio da glasa.

Više informacija će eventualno biti objavljeno na internet stranici Ambasade Republike Češke u Beogradu ili ih je pak moguće dobiti u toku radnog vremena na broju 011 33 36 213.