Velvyslanectví České republiky v Berlíně

deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Cestovní doklady ČR

Dnem 1. ledna 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, publikovaná pod č. 424/2010 Sb.

Na základě této novely dochází mimo jiné k následujícím dvěma změnám v zapisování údajů v cestovních dokladech:

 1. do příslušné kolonky v cestovním pasu, diplomatickém pasu a služebním pasu již není zapisován akademický titul;
 2. nově se v kolonce úřední záznamy uvádí plné znění dlouhých a složených jmen a příjmení držitele pasu, které překračuje 36 znaků (písmen).

Informace k podání žádosti o vydání cestovního pasu

V souvislosti se změnou zákona č. 329/1999 o cestovních dokladech přijetím zákona  č.136/2006 došlo od 1. září 2006 k zásadním změnám v procesu přijímání a zpracování žádostí o vydání cestovního dokladu ČR a rovněž při přebírání nového cestovního dokladu ČR žadatelem.

Cestovní pas ČR, jehož platnost skončila, není možné prodloužit, nýbrž je třeba požádat o nový pas. Doporučujeme podat žádost vždy v době platnosti Vašeho dosavadního pasu a neodkládat podání žádosti o nový pas na dobu, kdy již pozbyde platnosti.

Občan je povinen dostavit se k podání žádosti i převzetí cestovního pasu ČR osobně.

Cestovní pas vydává občanovi s trvalým pobytem v ČR úřad (obecní úřad obce s rozšířenou působností, městské úřady určené Statutem hl. M. Prahy, magistráty měst Brno, Ostrava a Plzeň) příslušný podle místa jeho trvalého bydliště. Nemá-li občan na území ČR trvalý pobyt, vydává cestovní pas úřad (viz výše) příslušný podle místa posledního trvalého pobytu v ČR. Pokud občan ČR v České republice trvalý pobyt neměl, nebo jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna.

Občané ČR žijící v zahraničí mohou žádost o vydání nového cestovního pasu podat u zastupitelského úřadu ČR. Pro české občany žijící ve spolkových zemích Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz a Saarland je konzulárně příslušný Generální konzulát ČR v Mnichově a pro občany žijící ve spolkových zemích Sachsen, Sachsen-Anhalt a Thüringen je konzulárně příslušný Generální konzulát ČR v Drážďanech.

Cestovní pas s biometrickými údaji tzv. biometrický pas

Jedná se o cestovní doklad obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat pro uchování údajů o zobrazení obličeje, údajů o otiscích prstů na rukou (platí též u dětí starších 12 let), údajů zpracovaných na datové stránce cestovního dokladu a dalších bezpečnostních prvků stanovených přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie. Tento cestovní doklad opravňuje držitele k cestám do USA bez víza, pouze po provedení registrace v systému ESTA.

Zákon stanoví pro vydání cestovního dokladu lhůtu 30 dnů. Je-li však žádost o tento cestovní doklad podána na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí (konzulátu), prodlužuje se zákonem stanovená lhůta na 120 dnů od podání žádosti.  Tento cestovní pas vydaný občanovi staršímu 15 let je platný 10 let od data vydání (cestovní pas vydaný dětem do 15 let je platný po dobu 5 let od data vydání).

Žádost o cestovní pas může podat:

 • český občan starší 18 let,
 • český občan ve věku 15-18 let za osobní přítomnosti a se souhlasem zákonného zástupce
 • za občana ČR mladšího 15 let jeho zákonný zástupce (osobní přítomnost obou je nutná)

Náležitosti žádosti:

Při podání žádosti je třeba předložit originály, příp. úředně ověřené kopie níže uvedených dokladů:

 • a) doklad totožnosti - platný cestovní pas ČR / platný občanský průkaz ČR;
 • b) doklad o jménu a příjmení (např. občanský průkaz, cestovní doklad, český matriční doklad);
 • c) doklad o státním občanství ČR:
  • platný cestovní pas ČR nebo
  • platný občanský průkaz nebo
  • osvědčení o českém státním občanství ne starší než 1 rok nebo
  • listina o nabytí českého státního občanství ne starší než 1 rok.

Pokud žadatel žádný z dokladů osvědčujících české státní občanství nemá, je nezbytné aby nejdříve podal žádost o zjištění státního občanství ČR a vystavení osvědčení o státním občanství ČR.

 • d) doklad o rodném čísle (rodný list, oddací list, doklad o přiděleném rodném čísle, občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR)
 • e) fotografie
  1 pasová fotografie o rozměru 50 mm x 50 mm, na měkkém papíře, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v čelném pohledu, pohled směřuje do objektivu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly (s výjimkou nevidomých), mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie minimálně 7 mm, pozadí za zobrazovanou osobnou je jednolité (bílé, příp. světlemodré barvy). Osvětlení nesmí vytvářet odlesky nebo hluboké stíny. Fotografie nesmí být retušována, ani jinak upravována.
 • f) doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list ČR), je-li důvodem pro vydání pasu změna některého ze zapsaných údajů. Upozorňujeme, že platnost cestovního dokladu končí uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.

Převzetí cestovního dokladu

Nový cestovní doklad ČR se strojově čitelnými údaji a biometrickými prvky lze převzít pouze u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání. Žadatel starší 15 let přebírá doklad osobně, za občany mladší 15 let přebírá cestovní doklad jejich zákonný zástupce, popř. místo něho osoby uvedené v §17 odst. 4 a 6 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, přičemž účast občana mladšího 15 let se nevyžaduje.                                                       

Cestovní pas bez strojově čitelné zóny a bez biometrických údajů,tzv. pas „BLESK“

Ve výjimečných případech časové nouze může občan ČR požádat o vydání tohoto pasu, který se v souladu s příslušným ustanovením zákona vydává ve lhůtě kratší než 30 dnů (do 15 dnů), resp. 120 dnů (do 60 dnů) prostřednictvím zastupitelského úřadu v zahraničí.

POZOR !  Tento cestovní doklad má platnost pouze 6 měsíců. Není možno jej použít k cestě do USA a některých jiných zemí, které vyžadují bezpečnostní prvky v cestovním dokladu.

Náležitosti nezbytné pro podání žádosti o takový cestovní doklad jsou stejné jako v případě pasu se strojově čitelnou zónou a biometrickými údaji.

K žádosti je však nutné dodat 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, na měkkém papíře, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v čelném pohledu, pohled směřuje do objektivu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýli s tmavými skly (s výjimkou nevidomých), s výškou obličejové části hlavy od očí (kořene nosu) k bradě minimálně 13 mm, mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie minimálně 2 mm, pozadí za zobrazovanou osobnou je jednolité, bílé, příp. světlemodré barvy, přičemž je připuštěn plynulý přechod těchto barev. Osvětlení nesmí vytvářet odlesky. Negativ ani positiv fotografie nebo obrazový záznam nesmí být retušován ani jinak upravován).