Velvyslanectví České republiky v Berlíně

deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o volbách do Evropského parlamentu

(Archivní článek, platnost skončena 03.07.2014.)

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 24/2014 Sb., ze dne 13. února 2014 byly vyhlášeny volby do Evropského Parlamentu a stanoveny dny jejich konání v České republice na dny 23. a 24. května 2014.

Na území České republiky se ve volbách do Evropského parlamentu bude hlasovat ve dnech 23. a 24. května 2014. Dne 23. května (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volby do Evropského parlamentu, konané na území České republiky, upravují tyto obecně závazné předpisy:

  • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
  • vyhláška č. 409/2003 Sb. k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • některé otázky jsou upraveny zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro volby do Evropského parlamentu tvoří státní území České republiky jeden volební obvod (§ 2 odst. 3 zákona).

Státní občan České republiky může hlasovat pro kandidáty, uvedené na kandidátních listinách, zaregistrovaných v České republice, pouze na území České republiky. Při volbách do Evropského parlamentu nelze hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Korespondenční hlasování zákon v současné době neumožňuje. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné (§ 36 odst. 1 zákona).

Zásadní odlišnost oproti volbám do Parlamentu ČR:

O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb zastupitelskému úřadu. Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou nebo jeho žádost doručí na zastupitelský úřad jiná osoba, musí být podpis žadatele úředně ověřen. Žádost může být doručena rovněž v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky voliče.

Volič může samozřejmě požádat u zastupitelského úřadu o vydání voličského průkazu také osobně a vyhotovit žádost na tomto úřadě (pokud ji již nemá sepsánu); potom není třeba, aby byl jeho podpis na písemné žádosti úředně ověřen, neboť příslušný pracovník na zastupitelském úřadě, kterému volič žádost předává, může nahlédnutím např. do platného cestovního dokladu předloženého voličem, ověřit jeho totožnost a učinit o tom záznam. Zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle. Zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě EU (§ 30 zákona). 

Na základě čl. 4 směrnice 93/109/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do EP občanů Unie, kteří mají bydliště v některém ČS a nejsou jeho státními příslušníky, kterou jednotlivé ČS transponovaly do svých právních řádů, mohou občané EU vykonávat své právo volit a být volen v ČS jejich bydliště nebo v ČS původu. Platí však zásada, že nikdo nesmí volit v týchž volbách vícekrát než jednou.

V praxi to např. znamená, že má-li občan České republiky bydliště v jiném ČS, může za podmínek stanovených tímto ČS, které musí být v souladu s výše citovanou směrnicí, hlasovat (a i kandidovat) ve volbách do Evropského parlamentu na území tohoto ČS. V takovém případě může občan ČR hlasovat pro kandidáty zaregistrované v ČS pobytu, nikoliv pro kandidáty zaregistrované na kandidátní listině v ČR.

Zápis do seznamu voličů pro volby do EP v ČS bydliště znamená, že ČS bydliště o takovéto skutečnosti vyrozumí domovský ČS; domovský ČS si na základě této informace vyškrtne voliče ze svého seznamu voličů pro volby do EP, aby se zabránilo možnosti dvojího hlasování. Výměna informací probíhá na úrovni tzv. komunikačních centrál ČS a zastupitelské úřady ČR do této výměny informací nejsou nijak zapojeny.

S aplikací směrnice jsou spojena i opatření v oblasti informování občanů EU o jejich právu volit a kandidovat v ČS bydliště, jehož nejsou státními příslušníky (čl. 12 směrnice 93/109/ES).