Velvyslanectví České republiky v Bernu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Správní ujednání k provádění Smlouvy ze dne 10. června 1996 mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení

Správní ujednání k provádění Smlouvy ze dne 10. června 1996 mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení je základním prováděcím nařízením pro sociální zabezpečení mezi Českou republikou a Švýcarskem. Její znění přikládáme níže.

Upozorňujeme na to, že aktuální stav se odvíjí zejména od průběžného vstupu v platnost zákonodárství EU, ke kterému se postupně přibližuje i Švýcarsko. Pro nejaktuálnější informace se proto vždy obracejte na Centrum mezistátních úhrad a na Českou správu sociálního zabezpečení. Kontakty najdete v ostatních rubrikách této kapitoly.

Správní ujednání k provádění Smlouvy ze dne 10. června 1996 mezi Českou republikou a

Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení

Podle článku 22, písmeno a. Smlouvy ze dne 10. června 1996 mezi Českou republikou a

Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení, dále jen "Smlouva", se příslušné úřady, t.j.

za Českou republiku Ministerstvo práce a sociálních věcí

a

za Švýcarskou konfederaci Spolkový úřad pro sociální pojištění

dohodly na následujících ustanoveních:

Oddíl I

Všeobecná ustanovení

Článek 1

Výrazy použité v tomto správním ujednání mají stejný význam jako ve Smlouvě.

Článek 2

Styčnými místy ve smyslu článku 22, písmene c. smlouvy jsou:

A. ve Švýcarsku

i. Spolkový úřad pro sociální pojištění v Bernu pro nemocenské pojištění a

ii. Švýcarská vyrovnávací pokladna v Ženevě (dále jen Švýcarská vyrovnávací pokladna) pro

pojištění starobní, pozůstalých a invalidní;

B. v České republice

Česká správa sociálního zabezpečení v Praze.

Článek 3

1. Příslušné úřady obou smluvních států anebo jimi zmocněná styčná místa určí na základě vzájemné

dohody tiskopisy potřebné pro provádění Smlouvy a tohoto ujednání.

2. Za účelem usnadnění provádění Smlouvy a tohoto ujednání se styčná místa mohou dohodnout na

opatřeních vedoucích ke zřízení a provádění elektronické výměny dat.

3. Na předávání osobních dat se vztahují příslušné vnitrostátní právní předpisy o ochraně dat. Těchto

dat může být použito pouze k provádění Smlouvy a tohoto správního ujednání.

Oddíl II

Používání právních předpisů

Článek 4

1. V případech podle článku 7, odstavec 1, věta 1 Smlouvy nositelé pojištění smluvního státu uvedení

v odstavci 2, jehož právní předpisy jsou nadále uplatňovány, osvědčí na žádost, že dotyčná osoba

nadále podléhá těmto právním předpisům.

2. Osvědčení podle odstavce 1 vystaví na dohodnutém tiskopise:

a. ve Švýcarsku příslušná vyrovnávací pokladna pro pojištění starobní a pozůstalých a nositel

nemocenského pojištění, u něhož je osoba pojištěna;

b. v České republice Česká správa sociálního zabezpečení.

3. Žádosti o prodloužení doby vyslání podává zaměstnavatel před uplynutím platnosti osvědčení

příslušnému úřadu smluvního státu, z jehož území byla osoba vyslána. Je-li žádost tímto úřadem

schválena, vyrozumí tento písemně úřad druhého smluvního státu. Jestliže se žádostí souhlasí oba

úřady, sdělí toto rozhodnutí zainteresovaným místům svých států.

Článek 5

1. K provádění práva volby uvedeného v článku 8, odstavcích 2 a 3 Smlouvy oznámí

a. osoby zaměstnané ve Švýcarsku svoji volbu České správě sociálního zabezpečení;

b. osoby zaměstnané v České republice svoji volbu Federální vyrovnávací pokladně v Bernu a

nositeli nemocenského pojištění, u něhož je osoba pojištěna.

2. Zvolí-li zaměstnané osoby uvedené v článku 8, odstavcích 2 a 3 Smlouvy právní předpisy

zastoupeného smluvního státu, vystaví jim příslušní nositelé pojištění tohoto smluvního státu

osvědčení o tom, že podléhají těmto právním předpisům.

2

3. Osvědčení uvedené v odstavci 2 se předkládá:

a. ve Švýcarsku příslušné vyrovnávací pokladně pro pojištění starobní, pozůstalých a invalidní

stejně tak jako kantonální instituci příslušné pro nemocenské pojištění;

b. v České republice České správě sociálního zabezpečení.

Článek 6

V případech podle článku 9, odstavec 1 Smlouvy se dotyční zaměstnanci přihlásí u

příslušného nositele pojištění státu, v němž jsou zaměstnáni, a to při zahájení jejich výdělečné

činnosti, respektive při vstupu Smlouvy v platnost, pokud v této době svoji výdělečnou činnost již

vykonávají.

Článek 7

V případech podle článku 11, odstavec 2 Smlouvy se dotyčné osoby přihlásí v kantonální

vyrovnávací pokladně pro pojištění starobní a pozůstalých toho kantonu, na jehož území naposledy

bydleli.

Oddíl III

Zvláštní ustanovení

První kapitola : Nemoc a mateřství

Článek 8

1. Pro zápočet dob pojištění podle článku 12 Smlouvy předloží dotyčná osoba švýcarské nemocenské

pokladně, u níž žádá o přijetí do pojištění, osvědčení České správy sociálního zabezpečení o datu

vyvázání z českého nemocenského pojištění a o délce dob pojištění získaných v českém

nemocenském pojištění.

2. Nevlastní-li tato osoba takové osvědčení, může se švýcarská nemocenská pokladna vyřizující

žádost o pojištění přímo či prostřednictvím Spolkového úřadu pro sociální pojištění obrátit na Českou

správu sociálního zabezpečení s cílem získat osvědčení.

Článek 9

Pro zápočet dob pojištění podle článku 13 Smlouvy předloží dotyčná osoba místu, které provádí její

nemocenské pojištění v České republice, přehled o dobách pojištění získaných ve švýcarském

nemocenském pojištění. Tento přehled vydá švýcarská nemocenská pokladna, u níž byla dotyčná

osoba pojištěna.

Druhá kapitola : Stáří, úmrtí a invalidita

Článek 10

1. Osoby bydlící v České republice, jež uplatňují nárok na dávky ze švýcarského pojištění starobního,

pozůstalých nebo invalidního, podávají žádost České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím

její místní složky příslušné podle místa bydliště.

2. Osoby bydlící ve Švýcarsku, jež uplatňují nárok na dávky z českého důchodového pojištění,

podávají žádost Švýcarské vyrovnávací pokladně.

3. Osoby bydlící v třetím státě, jež uplatňují nárok na dávky podle odstavce 1 nebo 2, se obrací přímo

nebo prostřednictvím styčného místa na příslušného nositele pojištění.

4. Pro žádosti o dávky se používá dohodnutých tiskopisů.

5. Styčné místo, které obdrželo žádost o přiznání dávky, poznačí na tiskopisu datum doručení, prověří

úplnost žádosti, zkontroluje, zda jsou přiloženy všechny potřebné doklady, a potvrdí, rovněž na

tiskopisu, platnost přiložených úředních dokumentů. Poté žádost, doklady a přiložené dokumenty

postoupí styčnému místu druhého smluvního státu. Toto styčné místo může od prvně jmenovaného

styčného místa požadovat další informace a osvědčení anebo tyto získat přímo od žadatelů nebo jejich

zaměstnavatelů.

Článek 11

1. Společně se žádostí o dávku Švýcarská vyrovnávací pokladna poskytne přehled dob pojištění

získaných podle švýcarských právních předpisů.

3

2. Na žádost Švýcarské vyrovnávací pokladny jí Česká správa sociálního zabezpečení poskytne

všechny údaje potřebné k provádění článku 16, písmene c Smlouvy.

Článek 12

1. Mohou-li státní občané České republiky nebo jejich pozůstalí, v souladu s článkem 14, odstavec 3

nebo článkem 17 Smlouvy, volit mezi přiznáním důchodu nebo vyrovnáním, sdělí jim Švýcarská

vyrovnávací pokladna současně i částku, která jim případně bude poskytnuta místo důchodu. Dále jim

oznámí celkovou délku zohledněných dob pojištění.

2. Oprávněná osoba musí uplatnit své právo volby do 60 dnů od obdržení sdělení Švýcarské

vyrovnávací pokladny.

3. Neuplatní-li oprávněná osoba své právo volby v rámci této lhůty, bude jí příslušnou švýcarskou

institucí přiřčeno vyrovnání.

Článek 13

Rozhodnutí o nároku na dávky opatřené poučením o opravném prostředku doručí příslušný nositel

pojištění přímo žadateli; kopii zašle styčnému místu druhého smluvního státu.

Článek 14

Nositel pojištění povinný k poskytování dávek vyplácí dávky přímo oprávněné osobě ve lhůtách

stanovených vnitrostátními právními předpisy pro něj platnými.

Oddíl IV

Různá ustanovení

Článek 15

Styčná místa obou smluvních států si za každý kalendářní rok vzájemně předají statistické údaje o

poskytování plateb oprávněným osobám při provádění smlouvy. Statistiky obsahují údaje o počtu

oprávněných osob a o celkové výši poskytnutých dávek rozčleněné podle druhu dávek.

Článek 16

1. Příjemce dávek podle právních předpisů jednoho smluvního státu, jenž bydlí na území druhého

smluvního státu, oznámí buď přímo nebo prostřednictvím styčných míst příslušnému nositeli pojištění

všechny změny týkající se jeho osobních nebo rodinných poměrů, výdělečné činnosti, zdravotního

stavu nebo jeho pracovní a výdělečné schopnosti, jakož i jiné skutečnosti, pokud mohou ovlivnit jeho

práva nebo povinnosti podle právních předpisů uvedených v článku 2 Smlouvy, stejně tak jako podle

ustanovení Smlouvy.

2. Nositelé pojištění se prostřednictvím styčných míst vzájemně informují o všech změnách podle

odstavce 1, jež jim jsou oznámeny.

Článek 17

1. Na požádání poskytne nositel pojištění jednoho smluvního státu nositeli pojištění druhého

smluvního státu bez úhrady všechnu jemu dostupnou lékařskou dokumentaci o invaliditě osoby, která

o dávku požádala, nebo ji pobírá.

2. Požádá-li nositel pojištění jednoho smluvního státu o lékařské vyšetření osoby požadující nebo

pobírající dávky, zajistí nositel pojištění druhého smluvního státu požadované vyšetření na území, na

němž dotyčná osoba bydlí, podle právních předpisů pro něj platných a na náklady nositele pojištění,

jenž o vyšetření požádal.

3. Po předložení podrobného vyúčtování včetně dokladů budou náklady uvedené v odstavci 2 zpětně

uhrazeny. Způsob úhrady bude dohodnut styčnými místy.

Článek 18

Správní náklady vzniklé při provádění Smlouvy a tohoto ujednání nesou místa pověřená prováděním.

4

Článek 19

V případech podle článku 28, odstavec 2 Smlouvy nositel pojištění smluvního státu, na jehož území se

dlužník nachází, vyúčtuje celkovou částku pohledávky dlužníkovi, pokud o to nositel pojištění

druhého smluvního státu požádá.

Článek 20

Toto správní ujednání vstoupí v platnost současně se Smlouvou a, s výhradou změn, platí po stejně

dlouhou dobu.

Dáno v Praze dne 20. října 1997, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a

německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo práce a sociálních věcí

Doubravka Miškovská, v.r.

vedoucí oddělení mezinárodních smluv

Za Spolkový úřad pro sociální pojištění

Martin Aeschbacher, v.r.

rada Velvyslanectví

Švýcarské konfederace v Praze