Velvyslanectví České republiky v Bernu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Evropského parlamentu pro občany ČR v zahraničí

(Archivní článek, platnost skončena 25.05.2014.)

Pro volby do Evropského parlamentu tvoří státní území ČR jeden volební obvod, hlasování je možné pouze v České republice.

Státní občan České republiky může hlasovat pro kandidáty, uvedené na kandidátních listinách, zaregistrovaných v České republice, pouze na území České republiky. Při volbách do Evropského parlamentu nelze hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Korespondenční hlasování zákon v současné době neumožňuje. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

O vydání voličského průkazu může volič, který je zapsaný ve Zvláštním seznamu voličů zastupitelského úřadu požádat ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb zastupitelskému úřadu. Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou nebo jeho žádost doručí na zastupitelský úřad jiná osoba, musí být podpis žadatele úředně ověřen. Žádost může být doručena rovněž v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky voliče.

Volič může u zastupitelského úřadu, kde je evidovaný, požádat o vydání voličského průkazu také osobně a vyhotovit žádost na tomto úřadě (pokud ji již nemá sepsánu); potom není třeba, aby byl jeho podpis na písemné žádosti úředně ověřen, neboť příslušný pracovník na zastupitelském úřadě, kterému volič žádost předává, může nahlédnutím do platného dokladu totožnosti dokladu předloženého voličem, ověřit jeho totožnost a učinit o tom záznam. Zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči na svém kompetenčním území zašle. Zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě EU