Velvyslanectví České republiky v Brasília

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do poslanecké sněmovny na Velvyslanectví v Brasília

(Archivní článek, platnost skončena 11.10.2014.)

Bližší informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které na Velvyslanectví České republiky v Brasília proběhnou ve dnech 24. a 25. října 2013.

Termín konání voleb na ZÚ Brasília

V souladu se současnou platnou právní úpravou a vzhledem k časovým posunům probíhá hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na zastupitelském úřadu České republiky v Brasília vždy ve čtvrtek 24. října a pátek 25. října 2013 v době 14.00 do 21.00 hodin místního času. V České republice probíhá hlasování vždy v pátek v 14.00 - 22.00 a v sobotu v 8.00 - 14.00.

Voliči v zahraničí volí kandidáty Středočeského kraje

Na základě ustanovení § 27 zákona o volbách do Parlamentu, Státní volební komise dne 30. 8. 2013 určila losem Středočeský kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Výsledky losování a další informace můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR v odkazu volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Z uvedeného vyplývá, že všichni voliči, kteří budou volit v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty ze Středočeského volebního kraje. Informace o zaregistrovaných politických stranách a hnutích a jejich kandidátech jsou veřejně přístupné v médiích i na internetu. Informace o kandidátech středočeského kraje naleznete pod následujícím odkazem.


Volební kraj Středočeský – seznam zaregistrovaných kandidátních listin 

 • Aktiv nezávislých občanů
 • ANO 2011
 • Česká pirátská strana
 • Česká strana sociálně demokratická
 • Dělnická strana sociální spravedlnosti
 • HLAVU VZHŮRU - volební blok
 • Komunistická strana Čech a Moravy
 • Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
 • Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
 • LEV 21 - Národní socialisté
 • Občanská demokratická strana
 • politické hnutí Změna
 • Romská demokratická strana
 • Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
 • Strana zelených
 • Strana soukromníků České republiky
 • Strana svobodných občanů
 • Suverenita - Strana zdravého rozumu
 • TOP 09
 • Úsvit přímé demokracie Tomia OkamuryPodmínky pro hlasování ve volbách

 • dosažení věku 18 let ve dnech voleb
 • prokázání totožnosti a státního občanství voliče prostřednictvím platného cestovního, diplomatického nebo služebního pasu České republiky, cestovního průkazu ČR, anebo platného občanského průkazu
 • předchozí zapsání se do příslušného zvláštního seznamu voličů u příslušného úřadu (viz výše), případně předložení voličského průkazu vystaveného obecním úřadem v ČR, resp. jiným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, v jehož stálém, resp. zvláštním, seznamu voličů je daný volič zapsán.

Uvedené doklady je nutno předložit před provedením volby volební komisi. Při nesplnění těchto uvedených podmínek se nelze hlasování účastnit.

Způsob hlasování na ZÚ Brasília

Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku (na ZÚ), obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě,že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátůuvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterémuz kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise nebo které nejsou vytištěné nebo rozmnožené zastupitelským úřadem, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.