Velvyslanectví České republiky v Brasília

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Narození a úmrtí v Brazílii

Stručný návod, jak postupovat v případě matriční události (narození a úmrtí) českých občanů v Brazílii.

Matriční události občanů ČR (narození, úmrtí, sňatek), ke kterým došlo v cizině, se zapisují do zvláštní matriky. Zápis se provádí na základě žádosti, kterou lze podat u zastupitelského úřadu ČR.


Narození

Zápis narození do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed


žádosti o vystavení českého rodného listu (pdf, 41kB) se předkládají níže uvedené doklady:

 1. zápis o narození (pdf, 55kB);
 2. superlegalizovaný brazilský rodný list s úředním překladem do jazyka českého;
 3. doklad o státním občanství ČR (platný cestovní pas ČR, platný občanský průkaz ČR, osvědčení o státním občanství ČR), popř. vyplněné prohlášení (pdf, 50kB) a dotazník ke zjištění státního občanství ČR (pdf, 56kB) a vydání osvědčení; vyplněné prohlášení rodiče - občana ČR (pdf, 44kB);
 4. u dětí narozených za trvání manželství český oddací list rodičů; pokud má žadatel pouze cizozemský oddací list, požádá souběžně o zápis uzavření manželství;
 5. u dětí narozených mimo manželství je nutné prokázat stav matky v době narození dítěte, aby bylo možno určit rodičovství v souladu s příslušnými ustanoveními (§51-62) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění a předložit:
  a) je-li matka dítěte rozvedená, rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci a rodný list matky;
  b) je-li matka dítěte vdovou, úmrtní list manžela nebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou o nabytí právní moci a rodný list matky;
  c) je-li matka svobodná nebo nejsou-li rodiče manželé a pro určení otce dítěte nelze použít první domněnku určení otcovství (“narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství, nebo po jeho prohlášení za neplatné, považuje se za otce manžel matky. Narodí-li se dítě ženě znovu provdané, považuje se za otce dítěte manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne potom, co její dřívější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné”), je třeba, aby rodiče předložili brazilský zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů s překladem do českého jazyka, jehož součástí je dohoda o příjmení dítěte (v případě, že prohlášení nebylo na brazilské matrice sepsáno, činí se tento zápis o určení otcovství (pdf, 28kB) před zastupitelským úřadem ČR);
 6. doklad o státním občanství rodiče – občana ČR
 7. doklad totožnosti žadatele, kterým může být platný cestovní pas ČR či platný občanský průkaz ČR; pokud takový doklad nemá, pak platný cestovní pas nebo občanský průkaz státu, jehož je občanem.

Další formuláře:

Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru (pdf, 65kB)

Úmrtí

Zápis úmrtí do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed

 

žádosti o zápis úmrtí (pdf, 41kB) (vystavení českého úmrtního listu)

 1. zápis o úmrtí (pdf, 41kB);
 2. superlegalizovaný brazilský úmrtní list s úředním překladem do jazyka českého;
 3. protokol o ohledání v případě, že bylo připojeno potvrzení úřadu cizího státu o tom, že úmrtní list nebyl vydán;
 4. doklad o státním občanství ČR zemřelého.
  K žádosti je dále nutné předložit následující doklady, jsou-li k dispozici:
 5. český rodný, resp. oddací list zemřelého;
 6. doklad o pohřbu nebo zpopelnění;
 7. lékařská zpráva – list o prohlídce mrtvého, byla-li provedena zdravotní nebo soudní pitva – písemné oznámení lékaře;
 8. průkaz zdravotní pojišťovny nebo doklad prokazující, u které zdravotní pojišťovny v ČR je zemřelý registrován.

Předložení úmrtního listu nelze prominout. Nelze-li úmrtní list obstarat, lze ve výjimečných případech úmrtní list nahradit lékařskou a policejní zprávou o úmrtí. Státního občana ČR může prohlásit za mrtvého pouze soud ČR. Zápisy do knihy úmrtí zvláštní matriky v Brně se na základě soudního rozhodnutí o prohlášení za mrtvého neuskutečňují.