Velvyslanectví České republiky v Brasília

português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Instrukce k Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí

Níže postupujeme sdělení pro krajanská sdružení k realizaci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí pro rok 2014.

Část A: Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí (aktualizace pro rok 2015)

V roce 2015 bude v souladu s usnesením vlády č. 262/2010, ve znění usnesení č. 414/2012, o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí pokračovat jako jedna položka v gesci MŠMT a v těsné spolupráci mezi MZV a MŠMT realizace Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí. Tato položka je rozdělena na následující skupiny:

 1. Semestrální stipendijní studijní pobyty
 2. Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany  
 3. Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit
 4. Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám
 5. Přijetí až tří žáků ke vzdělávání v oboru pedagogika na středních školách v ČR
 6. Vysílání lektorů českého jazyka na zahraniční (především vysokoškolské) vzdělávací instituce

Vzdělávací programy pro krajany, které byly zahájeny již v roce 1995 (usn. vl. č. 217/1995), tradičně patří k nejúspěšnějším a nejefektivnějším projektům pro zahraniční Čechy, těší se velké oblibě, poskytují pozitivní zpětnou vazbu a jsou konkrétním a viditelným vyjádřením zájmu ČR o Čechy žijící v zahraničí. Pod vzdělávací programy byly později rámcovým usnesením vlády ČR č. 1622/2005 zahrnuty i lektoráty českého jazyka v zahraničí v gesci MŠMT, kterým do té doby chybělo systémové zařazení.

Věnujte prosím pozornost tomuto dopisu, který stanovuje řádné postupy a termíny k realizaci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2015.

Pro body 1, 2, 3 a 5: vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je student povinen zajistit si české vízum za účelem studia na celou dobu studijního pobytu. Vzhledem k tomu, že se studium cizince uskutečňuje na základě usnesení vlády, žádáme po konzultaci s KKM věcně příslušné ZÚ/GK, aby v těchto konkrétních případech upustily od výběru vízového poplatku dle čl. 16 odst. 6 vízového kodexu.

Úhrada nákladů zdravotní péče ad 1, 2 , 3 a  5:

a) Osobám spadajícím pod osobní rozsah nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění, osobám, na které se aplikuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, a osobám spadajícím pod režim jiných relevantních evropských právních předpisů, bude poskytnuta zdravotní péče v souladu s platnými evropskými právními předpisy, a to ve stanoveném rozsahu,

b) Osoby nespadající pod písm. a) mají nárok na poskytnutí nezbytné zdravotní péče, přičemž úhrada nákladů je zajištěna v souladu s ustanovením § 180 i odst. 2, resp. § 180 j odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nezbytnou zdravotní péčí se rozumí poskytnutí zdravotní péče v souvislosti s akutním onemocněním či úrazem.

 

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30 semestrálních) stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v ČR, podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000,- Kč (bakalářské a magisterské studium) a 9.500,- Kč (doktorské studium). Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům- občanům ČR. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 2.000,- Kč pro evropské a 5.000,- Kč pro mimoevropské účastníky. Přijetí na konkrétní vysokou školu, komunikaci s ní a organizační zajištění studia realizuje DZS. V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium. (Pozn.: Uchazeč proto musí uvést ve svojí přihlášce své trvalé místo bydliště v zahraničí, nikoliv adresu zvláštní matriky v Brně či jinou adresu přechodného pobytu v ČR, která slouží pro účely vystavení cestovního pasu apod.). Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS www.dzs.cz  v rubrice Kurzy a studenti: http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/studium-na-vs/. Originál vyplněné a vytisknuté přihlášky včetně kopie tj. celkem 2 exempláře (tímto prosíme ZÚ o pečlivou kontrolu přihlášek, zejména kolonky týkající se trvalého pobytu) spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu, doporučením krajanského spolku a stanoviskem ZÚ/GK je třeba zaslat rovněž prostřednictvím ZÚ na pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti (ZKZ/SAK). Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude učiněno komisí složenou ze zástupců MZV, MŠMT,  DZS a UK.

Termíny pro zaslání přihlášek jsou:

 • pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2015/2016 (září 2015 až únor 2016) do 15. 3. 2015;
 • pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2015/2016 (září 2015 až červen 2016) do 15. 3. 2015;
 • pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2015/2016 (únor 2016 až červen 2016) do 15. 8. 2015.

Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle MŠMT prostřednictvím MZV vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.

 

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

Termín kurzu: 24. 7. až 21. 8. 2015

Ročně je poskytováno 60 stipendijních míst k účasti na čtyřtýdenním letním kurzu, který zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu. Stravování a ubytování je hrazeno. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 2.000,- Kč pro evropské a 5.000,- Kč pro mimoevropské účastníky. Věkový limit je stanoven na 18 let (účastník musí dovršit tento věk nejpozději v den zahájení kurzu). Horní věková hranice není stanovena. Od krajanských spolků a ZÚ očekáváme vyjádření k účasti jednotlivých uchazečů na kurzu a k předpokládané smysluplnosti a efektivitě využití získaných znalostí. Nadále je také možné zúčastnit se kurzu v kategorii tzv. „samoplátců“.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS www.dzs.cz v rubrice Kurzy a studenti: http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/studium-na-vs/. Originál vyplněné a vytisknuté přihlášky včetně kopie tj. celkem 2 exempláře spolu s doporučením krajanského spolku a stanoviskem ZÚ je třeba zaslat rovněž prostřednictvím ZÚ na ZKZ do 15. 3. 2015. Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a UK rozhodne o přijetí do kurzu a MŠMT zašle prostřednictvím MZV vybraným kandidátům potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky a případné dodatečné přijetí jim bude operativně oznamovat ZKZ prostřednictvím ZÚ, popř. přímo příslušný referent DZS (při nebezpečí z prodlení). Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

 

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Termín kurzu: 24. 8. až 4. 9. 2015

Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu. Účastníkům jsou plně hrazeny náklady na dopravu, ubytování a stravování. Doprava je účastníkům kurzu hrazena za předpokladu, že přílet/příjezd za účelem účasti na kurzu je realizován nejdříve 2 týdny před konáním kurzu, odlet/odjezd je realizován do 2 týdnů po skončení kurzu.

Účastníci navíc obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje ve výši 1.000,- Kč. Účastník kurzu musí mít alespoň 18 let a musí umět dobře česky. Do kurzu je možno přihlásit se opakovaně.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS www.dzs.cz v rubrice Kurzy a studenti: http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/studium-na-vs/. Originál vyplněné a vytisknuté přihlášky včetně kopie tj. celkem 2 exempláře spolu s doporučením krajanského spolku a stanoviskem ZÚ je třeba zaslat na ZÚ Brasília do 1. 3. 2015. Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku. Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a UK rozhodne o přijetí do kurzu a MŠMT zašle prostřednictvím ZKZ na ZÚ vybraným kandidátům potvrzení o přijetí. Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

Část z celkového počtu míst v kurzu metodiky výuky českého jazyka bude vyčleněna pro pedagogy Českých škol bez hranic a škol obdobného typu; druhá část bude vyčleněna učitelům u tradičních krajanských komunit. Při výběru účastníků bude zohledněno jejich uplatnění při výuce českého jazyka v dané zemi.  

 

4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám

Ke krajanským komunitám bude v roce 2015 vysláno na základě platného usnesení vlády 13 učitelů českého jazyka. Působení u krajanů v teritoriích má přitom širší rozměr než jen samotnou výuku. Učitel pomáhá při přípravě a realizaci krajanských kulturních, dokumentačních
a vzdělávacích (osvětových) projektů, podílí se na zprostředkování kontaktů mezi krajanskými institucemi a subjekty v ČR. V místech, kde existují podmínky pro výuku dětí krajanů ve školách typu České školy bez hranic, se učitel s ohledem na aktivity u krajanské komunity může zapojit a spoluorganizovat tuto výuku, popřípadě učit český jazyk. V místech, kde se nabízí i možnost výuky českého jazyka v univerzitním prostředí, může v rámci dané časové dotace působit i na univerzitách (např. vedení jazykových kurzů otevřených krajanům či místní veřejnosti).

Zajištění podmínek pro působení učitele je upraveno smlouvou mezi gestory vyslání: Českou republikou, zastoupenou MZV – zmocněncem pro krajanské záležitosti a příslušným krajanským spolkem, a následnou pracovní smlouvou mezi učitelem a DZS. Mzdu, zdravotní a sociální pojištění a dopravu do místa působení a zpět do ČR jednou ročně hradí DZS v souladu s usnesením vlády č. 262/2010, ve znění usnesení č. 414/2012. Doba vyslání je zpravidla jeden rok, na základě vyhodnocení působení ze strany MZV, MŠMT a DZS může být uzavřena i opakovaně na další období.

Jednotlivé destinace působení stanovuje ZKZ, a to na základě požadavků krajanských spolků podpořených ZÚ a po dohodě s MŠMT a DZS. MŠMT a DZS na svých webových stránkách a v tištěných periodikách učiní výzvu k účasti na výběrovém řízení
k vyslání ke krajanským komunitám. Informace bude spolu s údaji o působení a podmínkami pro výkon práce obsahovat i termín a místo řízení. Výběrová komise složená ze zástupců MZV, MŠMT,  DZS a UK oznámí výsledky výběrového řízení uchazečům s dostatečným předstihem před nástupem do teritoria. MZV zajistí vysílaným učitelům na základě žádosti MŠMT služební pasy s odpovídajícími vízy na dobu vyslání a ve spolupráci s příslušnými ZÚ zajistí vyslaným učitelům registraci, případně povolení k výkonu práce, pokud jsou v dané zemi požadována. Více informací o místech působení učitelů naleznete na webových stránkách www.dzs.cz v rubrice Učitelé u krajanů: http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/.

 

5) Přijetí až tří žáků ke vzdělávání v oboru pedagogika na středních školách v ČR

(Projekt se týká pouze žáků z krajanských komunit v oblasti Banátu, tj. ze Srbska a Rumunska.)

 V roce 2015 je projekt realizován naposledy, studenti, kteří zahájí studium ve školním roce 2015/2016 dostudují za stávajících podmínek.

Pro zajištění pobytu žadatelů z řad krajanských komunit byla vytipována střední škola, která již spolupracuje s tímto regionem: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Jeronýmova 425/27, 460 07 Liberec 7 (www.jergym.cz). Formulář přihlášky ke vzdělávání na středních školách v České republice je zveřejněn na internetových stránkách DZS www.dzs.cz a MŠMT http://www.msmt.cz/file/16058. O přijetí ke vzdělávání rozhoduje ředitel střední školy, s přihlédnutím ke stanovisku MŠMT, MZV, ZÚ, případně stanovisku učitele českého jazyka vyslaného ke krajanským komunitám v zahraničí. Přihlášku je nutné doručit řediteli střední školy do 15. 3. 2015 prostřednictvím ZKZ a MŠMT (tj. ZKZ a MŠMT musí být přihláška k dispozici do 10. 3. 2015).

K přihlášce prosím doložte vyjádření ZÚ, případně stanovisko učitele českého jazyka vyslaného k příslušné krajanské komunitě.

Žadatelům bude poskytnuto/hrazeno/zabezpečeno:

 1. měsíční stipendium (zahrnující náklady na ubytování a stravování) ve výši 7.500,- Kč;
 2. jednorázové stipendium, ze kterého budou hrazeny učebnice, další školní potřeby a školní akce: vždy na začátku školního roku ve výši 9.000,- Kč;
 3. doprava (do vlasti a zpět), a to dvakrát ročně (zprostředkuje DZS).

Ubytování je zajištěno v rodinách nebo na internátě. Rodiče žadatele musí zplnomocnit fyzickou osobu v ČR k zastupování v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení. Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je žadatel povinen zajistit si příslušné české vízum.

Podrobnější informace o přijímacím řízení na střední školy viz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.   

 

6) Vysílání lektorů českého jazyka na zahraniční (především vysokoškolské) vzdělávací instituce

Úkolem této části programu je vysílání lektorů na zahraniční univerzity/zahraniční vzdělávací instituce za účelem propagace českého jazyka a literatury, české kultury a reálií České republiky. V případě zájmu o výuku českého jazyka mezi krajany může lektor po dohodě s MZV, DZS a MŠMT část časové dotace uplatnit při výuce českého jazyka v těchto krajanských komunitách.  

V současné době je výuka českého jazyka a literatury v zahraničí zajišťována především vysíláním lektorů českého jazyka (označen jako „Lektor Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí“) prostřednictvím MŠMT, a to především v rámci plnění dvoustranných smluvních závazků o školské spolupráci. MŠMT a DZS na svých webových stránkách každoročně (nejpozději do 31. ledna pro nadcházející akademický rok; v případě aktuální potřeby též během roku) zveřejňují informace o nabídkách míst pro lektory, včetně upřesnění kvalifikačních požadavků, a MŠMT shromažďuje přihlášky zájemců. Výběr uchazečů provádí komise, jejímiž členy jsou zástupci MZV, MŠMT a DZS a experti pro oblast výuky českého jazyka a literatury z vysokých škol v ČR. Zachován zůstává postup zavedený v minulých letech, kdy MŠMT zasílá (v lednu až květnu) příslušným ZÚ informace o obsazení lektorátů českého jazyka v zemích jejich působnosti na příští akademický rok (tj. na 2015/2016), spolu s materiály nově navrhovaných kandidátů na místa, kde dochází ke střídání lektorů. Tyto informace a materiály jsou pak prostřednictvím ZÚ obratem oficiálně předávány a projednávány s příslušnými zahraničními institucemi. O výběru nového lektora českého jazyka z  (jednoho až tří) doporučených kandidátů rozhoduje příslušná zahraniční instituce. Takto je zachována možnost, aby byl vybrán lektor, který nejlépe odpovídá potřebám příslušného zahraničního pracoviště. Po rozhodnutí zahraničního partnera předá informaci příslušný ZÚ zpět odboru mezinárodních vztahů MŠMT.

Na základě pokynu MŠMT uzavře DZS s vybraným lektorem Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí dohodu o pracovní činnosti, s lektorem-krajanem (zvláštní kategorie lektora, zpravidla dlouhodobě žijícího v zahraničí, který vyučuje a propaguje český jazyk a českou kulturu) pak smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, a zajistí vyslání lektora do zahraničí. Další podmínky vyslání a zabezpečení činnosti lektorů a učitelů jsou obsaženy v příloze usnesení vlády č. 262/2010, ve znění usnesení vlády č. 414/2012.

Příloha upravuje rovněž poskytování jednorázového vybavení (například učebnice, slovníky, mapy, propagační materiály o České republice, beletrie, filmy, audio a videonahrávky v českém jazyce, výukové programy a software apod.) pro potřebu výuky českého jazyka a literatury na zahraničních školách a dalších institucích, poskytujících vzdělávání; takto mohou být vybavována pracoviště v zahraničí, kde nepůsobí lektor/učitel vyslaný z České republiky, případně další instituce či organizace, které poskytují vzdělávání v českém jazyce. Jednorázové vybavení bude MŠMT poskytovat v závislosti na aktuálních rozpočtových možnostech, výhradně na základě žádosti a explicitního doporučení ZÚ (s nutnou specifikací konkrétního zahraničního pracoviště a požadavku na učební pomůcky), případně (s podporou) MZV, zásilka bude na místa určení doručena přednostně prostřednictvím MZV (diplomatickou poštou).  

Závěrečná zpráva

Dovolujeme si tímto připomenout všem ZÚ obvyklý termín 31. ledna 2015, kdy očekáváme doručení stručné hodnotící zprávy realizace Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí za rok 2014 ve všech bodech uvedených v úvodu tohoto dopisu:

 1. Semestrální stipendijní studijní pobyty
 2. Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany 
 3. Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit
 4. Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám
 5. Přijetí tří žáků ke vzdělávání v oboru pedagogika na středních školách v ČR
 6. Vysílání lektorů českého jazyka na zahraniční (především vysokoškolské) vzdělávací instituce

 

Část B: Poskytování peněžních darů na krajanské kulturní projekty a opravu a údržbu krajanských objektů (aktualizace pro rok 2015)

V roce 2015 bude (v souladu s usnesením vlády č. 262/2010, ve znění č. 414/2012 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí) pokračovat poskytování peněžních darů na projekty krajanských spolků, společností přátel, spolků bohemistů a obdobných organizací v zahraničí (upřednostňujeme příspěvky spíše na konkrétní aktivity spolků, podporu českých škol a méně na investice do oprav různých objektů). Text platných pravidel pro poskytování peněžních darů krajanským spolkům je možné nalézt na webových stránkách: www.mzv.cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici. Níže uvádíme termíny, které by měl v tomto roce dodržet pracovník ZÚ pověřený výkonem krajanské agendy v souvislosti s administrací peněžních darů:

 

Vyúčtování darů poskytnutých v roce 2014 – do 31. ledna 2015

Dle platných pravidel MZV je třeba provádět vyúčtování přidělených peněžních darů (formulář viz www.mzv.cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici). Dovolujeme si proto požádat příslušné ZÚ o kontaktování krajanských spolků, které obdržely peněžní dary na rok 2014, a o poslání stručné zprávy o vyúčtování (nejpozději do 31. ledna 2015) na pracoviště ZKZ. Na zmíněné webové adrese v kapitole „Peněžní dary do zahraničí“ se kromě zmíněných pravidel nachází i seznam obdarovaných spolků. Prosíme o kontrolu účetních dokladů z hlediska věcné správnosti a přiměřenosti místním podmínkám, o pořízení kopie dokladů do dokumentace ZÚ (dle uvážení), vrácení originálů spolkům a o zaslání stručné zprávy o provedené kontrole vyúčtování (nikoliv kopie dokladů).  Neúplné nebo nepřesné vyúčtování může být důvodem pro neudělení peněžního daru v následujícím roce.

 

Rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů na rok 2015 – 2. čtvrtletí 2015

Ve 2. čtvrtletí roku 2015 bude ZKZ rozesílat rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů na rok 2015. Seznam bude vyvěšen také na www.mzv.cz/krajane. Žádáme o předání těchto rozhodnutí spolu s poukázanou částkou v co nejkratší době. Kopii zúčtovacího záznamu zašlete neprodleně pracovníkům disponentury OVD (sekretariát: linka 3230). Prosíme, abyste dbali na řádnou evidenci vydaných darů v rámci platného fiskálního roku na ZÚ (do 31. října 2015)vyvarujete se tím administrativních potíží s případnou opomenutou evidencí.

 

Žádosti o peněžní dary na rok 2016 – do 1. srpna a 31. srpna 2015

Pro účely podání žádostí o peněžní dary na rok 2016 je na webových stránkách www.mzv.cz/krajane/financi_podpora.cz umístěna elektronická forma žádosti o peněžní dar s možností přímého elektronického odeslání. V případech, kde je to technicky možné, nechť spolky žádost elektronicky vyplní a odešlou dle pokynů na webu, zároveň si jednu verzi vytisknou, opatří svým podpisem a postoupí ZÚ v místě k dalšímu řízení dle dosavadního postupu. Dovolujeme si požádat o shromáždění žádostí o peněžní dary na nadcházející rok do 1. srpna 2015. Prosíme o kontrolu těchto žádostí a o jejich zaslání ZKZ spolu se stanoviskem ZÚ do 31. srpna 2015. Důrazně upozorňujeme, že na žádosti obdržené po tomto datu nebude brán zřetel vzhledem k těsné návaznosti harmonogramu schvalovacího procesu od zasedání ministerské komise po předložení materiálu vládě. Pokud v zemi Vaší působnosti žádá o peněžní dar nově registrovaný krajanský spolek, je k žádosti o peněžní dar požadováno přiložení kopie registrace spolku v zemi působnosti a kopie platných stanov spolku.

Vzhledem k tomu, že některé ZÚ stále zasílají svá stanoviska k žádostem v neúplné podobě, žádáme důrazně, aby toto stanovisko vždy obsahovalo náležitosti dle níže uvedené osnovy.

Požadovaná osnova stanoviska ZÚ:

 • Název spolku v českém jazyce
 • Název spolku v místním jazyce
 • Název projektu
 • Stručný obsah projektu a účel daru
 • Celkové náklady projektu v Kč
 • Výše požadavku od MZV v Kč
 • Doporučená výše daru dle návrhu ZÚ v Kč
 • Zdůvodnění ZÚ