Velvyslanectví České republiky v Brasília

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozvojová spolupráce EU v Brazílii

(Archivní článek, platnost skončena 31.12.2013.)

Díky změně politiky Evropská komise, ke které dochází v rámci snahy o co největší účinek poskytované pomoci budou příjemci rozvojové pomoci napříště pouze nejchudší země; v případě Brazílie to konkrétně znamená, že po roce 2014 nebudou přiděleny žádné prostředky pro bilaterální spolupráci.

Dle dokumentu Evropské komise z října 2011 Increasing the Impact of EU Development Policy: an Agenda for Change bude budoucí oficiální rozvojová pomoc směřována výhradně do nejchudších zemí a bude soustředěna pouze do několika sektorů s nejvyšší přidanou hodnotou ze strany EU. Spolupráce s ostatními zeměmi, včetně Brazílie, bude napříště charakterizována specifickými modalitami a nástroji, které budou směřovat k navázání partnerství v oblastech oboustranného zájmu. Evropská komise v tomto smyslu navrhuje následující opatření:

- zřídit nový nástroj pro rozvojovou spolupráci výhradně s nejméně rozvinutými zeměmi; tento nástroj se již nebude týkat bilaterální spolupráce s Brazílií, nicméně Brazílie bude moci být nadále příjemcem fondů regionální spolupráce a tematických programů

- pro spolupráci s rozvinutými a rozvíjejícími se zeměmi zavést nový nástroj pro partnerství (Partnerhip Instrument), který nahradí dosavadní nástroj pro rozvojovou spolupráci (Development Cooperation Instrument) z r. 2006; tento nástroj se bude týkat i spolupráce s Brazílií

Nový nástroj pro partnerství bude sledovat následující specifické cíle EU: uplatnění mezinárodního rozměru strategie Evropa 2020 prostřednictvím podpory politického dialogu a iniciativ reagujících na současné výzvy typu energie či životní prostředí; rozvoj obchodu a zlepšování přístupu na trh, zejména pro malé a střední podniky; zlepšování obrazu EU coby globálního hráče prostřednictvím veřejné diplomacie.

Bilaterální rozvojová spolupráce EU s Brazílií v letech 2007 - 2013 zahrnuje šest projektů v celkovém objemu 51 mil. Euro. Projekty mají jako dvě hlavní priority posílení bilaterálních vztahů a podporu enviromentálního rozměru udržitelného rozvoje. První oblast, kam směřovalo 70 % přidělených prostředků, zahrnovala projekt Podpora sektorových dialogů mezi Brazílií a EU, projekt Akademická mobilita v Brazílii a projekt Institut evropských výuk. V oblasti životního prostředí jsou realizovány dva projekty - Komunální dohoda o snižování odlesňování a Konsolidace chráněných území v oblasti Terra do Meio.

Další rozvojová spolupráce s Brazílii se odehrává v rámci latinskoamerických tematických okruhů, regionálních horizontálních programů a spolupráce EU - Mercosul.

Prostředky jsou poskytovány přímo z rozpočtu EU nebo z Evropského rozvojového fondu. Každý projekt je publikován na webu Europeaid formou "calls for proposal", o které se obecně mohou ucházet firmy a NGO z členských států EU stejně jako z Brazílie. V některých případech je požadavek, aby zájemcem byla právnická osoba registrovaná v Brazílii (např. u Institutu evropských výuk; výzvy k předkládání návrhů jsou zde pak pouze v portugalštině).

Aktuální výzvy viz webové stránky EuropeAid:http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htmWork with us Funding Call for proposals & Procurement notices. Poté, co zájemci zašlou svoji nabídku, jsou tyto ze strany EK vyhodnoceny a ti, kteří vyhověli požadavkům, obdrží kompletní specifikaci. Podrobnosti jsou popsány v obsáhlé (137 stran) publikaci Praktický průvodce smluvními procesy při externích aktivitách EU (Practical Guide to Contract Procedures for External Actions, rovněž na webu Europeaid).