Velvyslanectví České republiky v Bratislavě

česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zrušení zákazu prodeje a dovozu alkoholu vyrobeného v ČR

(Archivní článek, platnost skončena 10.10.2013.)

ZÚ Bratislava informuje, že dnem 9. října 2012 od 17:00 přestává platit zákaz prodeje a dovozu lihovin vyrobených v ČR. Pro dovoz a distribuci českého alkoholu na Slovensku však budou platit pravidla vyplývající z Opatření týkajících se dovozu alkoholu vyrobeného v ČR zveřejněného Úřadem veřejného zdravotnictví SR.

Opatrenia týkajúce sa alkoholu vyrobeného v ČR

číslo: OLP/7356/2012
Bratislava 9. 10. 2012

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom ochrany života a zdravia osôb na území Slovenskej republiky nariaďuje nasledovné

Opatrenie:

Podľa článku 2 od. 1 písm. a) a c) a článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES sa prevádzkovateľom potravinárskych podnikov

z a k a z u j e

umiestňovať na trh liehoviny s obsahom alkoholu najmenej 20% objemových alebo viac v spotrebiteľskom obale (ďalej „tovar“), ktoré boli vyrobené v Českej republike po 31. 12. 2011, ak k nim nie je doložený doklad o pôvode potvrdený prevádzkovateľom potravinárskeho podniku Českej republiky spolu s výsledkami akreditovaného laboratórneho vyšetrenia.

Zároveň sa ukladá do 30.11.2012 povinnosť prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku predložiť príslušnému orgánu úradnej kontroly (podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov „ďalej zákon č. 152/1995 Z. z.“) doklad o pôvode tovaru podľa § 12 ods. 1 písm. k) zákona č. 152/1995 Z. z., ktorý bol vyrobený v Českej republike po 31. 12. 2011. Tento doklad musí byť vydaný prevádzkovateľom potravinárskeho podniku Českej republiky spolu s výsledkami akreditovaného laboratórneho vyšetrenia podľa „Přílohy k nařízení vlády č. 331/2012 Sb., 2. Prohlášení provozovatele potravinářskeho podniku a lihovině, která byla vyrobena na území České republiky“.

Tovar vyrobený od 1. 1. 2012 do 27. 9. 2012 musí byť na každej fľaši označený zelenou nálepkou s číslom šarže, dátumom výroby a identifikačným číslom protokolu akreditovaného laboratória. Vzor nálepky je v prílohe.

Tovar vyrobený po 27. 9. 2012 musí byť sprevádzaný dokladom vydaným prevádzkovateľom potravinárskeho podniku Českej republiky spolu s výsledkami akreditovaného laboratórneho vyšetrenia podľa „Přílohy k nařízení vlády č. 331/2012 Sb., 2. Prohlášení provozovatele potravinářskeho podniku a lihovině, která byla vyrobena na území České republiky“.

Tovar vyrobený po 27. 9. 2012 musí byť na každej fľaši označený číslom šarže, dátumom výroby a identifikačným číslom protokolu akreditovaného laboratória.

Ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku takýto doklad k tovaru nepredloží v lehote do 30. 11. 2012 musí byť všetok tovar vrátený do krajiny pôvodu alebo bezpečne odstránený tak, aby nemohol byť použitý na ľudskú spotrebu. Vrátenie tovaru do krajiny pôvodu alebo bezpečné odstránenie tovaru musí byť zdokumentované oficiálnym dokladom.

Tovar, ktorého otvorením došlo ku dňu vydania opatrenia č. OLP/6868/2012 zo dňa 18.09.2012 k poškodeniu alebo pretrhnutiu kontrolnej známky musí byť bezpečne odstránený tak, že nebude použitý na ľudskú spotrebu. Bezpečné odstránenie tovaru musí byť zdokumentované oficiálnym dokladom a oznámené príslušnému orgánu úradnej kontroly.

Toto opatrenie bude zverejnené na úradnej tabuli Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava a zároveň bude zverejnené prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 9. októbra 2012 od 17.00 hod.

Opatrenie vydané rozhodnutím č. OLP/6868/2012 zo dňa 18.09.2012 stráca dňom zverejnenia tohto opatrenia prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov svoju účinnosť.

Odôvodnenie:

 Týmto opatrením sa zakazuje umiestňovať na trh tovar, ktorý bol vyrobený v Českej republike po 31. 12. 2011, ak k nemu nie je doložený doklad o pôvode vydaný prevádzkovateľom potravinárskeho podniku Českej republiky spolu s výsledkami akreditovaného laboratórneho vyšetrenia, z dôvodu ochrany zdravia obyvateľov Slovenskej republiky pred účinkami metylakoholu, ktorý môže spôsobiť intoxikáciu so smrteľnými následkami, ohrozenie alebo poškodenie zdravia. Doklad o pôvode tovaru musí obsahovať údaje podľa požiadaviek „Nařízení vlády České republiky ze dne 26. září 2012, kterým sa stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, Sbírka zákonů Česká republika částka 116“ (Příloha k nařízení vlády č. 331/2012 Sb., 2. Prohlášení provozovatele potravinářskeho podniku a lihovině, která byla vyrobena na území České republiky.

Za doklad o bezpečnom odstránení tovaru možno považovať doklad o vrátení tovaru do krajiny pôvodu, s uvedením presného obchodného názvu a množstva výrobku, výrobnej šarži, obchodného mena, názvu a adresy prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ktorému bol tovar vrátený s potvrdením jeho podpisom a dátumom prevzatia tovaru, doklad o bezpečnom odstránení tovaru podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo doklad (záznam) o bezpečnom odstránení tovaru za prítomnosti príslušných orgánov kontroly ak ide o množstvo nie viac ako 5 litrov z každého druhu liehoviny.

Opatrenie sa vzťahuje na všetky liehoviny s obsahom alkoholu najmenej 20% objemových alebo viac podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 110/2008 z 15. 1. 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89.

Umiestnenie na trh liehoviny znamená umiestnenie na trh podľa článku 3 bod 8 nariadenia (ES) č. 178/2002.

Týmto opatrením nie sú dotknuté povinnosti fyzických a právnických osôb podľa zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Vyvesené dňa: 9. októbra 2012
Zvesené dňa:  


Príloha k Opatreniu č. OLP/7356/2012

Nálepka

Farba: svetlozelená z ponuky programu Word

Model farby(v programe Word): RGB;pomer farieb: červená 146, zelená 208, modrá 80

Model farby: HSL; odtieň 63, sýtosť 147, jas 144

Písmo:Arial, veľkosť písma 10, bold

priloha-opatrenie-alkohol.jpg


Dátum: 9. októbra 2012