Velvyslanectví České republiky v Bratislavě

česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podání žádosti o udělení českého víza

Informace o úkonech potřebných k podání žádosti o vydání českého víza, sjednání termínu pro podání žádosti, jednací jazyk.

Cizinci mohou podat žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů pouze ve sjednaný den a hodinu, a to na základě předchozí telefonické domluvy. Uvedení cizinci mohou, v případě zájmu, tento mechanizmus domluvy využít i pro podání žádosti o povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu.

Upozorňujeme cizince, na které se vztahuje vyhláška ministra vnitra ČR č. 429/2010 Sb., že pokud si sjednají termín na podání žádosti a následně se na zastupitelský úřad dostaví, že jejich jejich žádost nebude přijata.


Telefonická domluva termínu schůzky je možná na běžný a následující měsíc, v pracovní dny pondělí - čtvrtek od 13,00 do 14,00 hod., a to na telefonním čísle +421 2 59 203 301.


Jednacím jazykem při řízení o udělení  víza je český jazyk. Účastníci řízení mohou jednat i v jazyce slovenském a anglickém. Žadatel, který neovládá jazyk, jímž se vede jednání, se dostaví k podání žádosti nebo k pohovoru s tlumočníkem zapsaným v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady.


 

Formuláře žádosti o udělení českého víza získáte na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě nebo je naleznete na následujících internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR: www.mfa.cz/visaform nebo www.mzv.cz/visaform (pro víza do 90 dnů lze použít formulář žádosti o schengenské vízum)

Po zvolení příslušné jazykové mutace lze žádost vytisknout a vyplnit ručně, popřípadě vyplnit na počítači a následně vytisknout.

Formulář žádosti o udělení českého víza je přijímán pouze v písemné podobě.

Vízové oddělení zajišťuje příjem a vyznačování víz k pobytu na území ČR nad 90 dnů. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je ze zákona 120 dnů, resp. 60 dnů, jde-li o pobyt za účelem studia.

Doporučuje se, aby si žadatel s sebou přinesl kopie (neověřené) všech předkládaných dokladů.

Doklady které je nutné přiložit k žádosti o vízum nad 90 dní:

Všechny dokumenty musí být originály nebo ověřené kopie (neplatí v případě kopií cestovních pasů) a doba jejich stáří nesmí být větší než 180 dní (neplatí v případě kopií cestovních pasů, rodných listů a oddacích listů). V případě cizojazyčných dokumentů je nutné přiložit úředně ověřený překlad. Podpisy na dokumentech (nájemní smlouvy, prohlášení apod.) doporučujeme úředně ověřit. Ke každému dokumentu vyžadujeme jednu neověřenou kopii navíc!!!

Vízum nad 90 dní za účelem zaměstnání
- formulář žádosti o udělení dlouhodobého víza (typ D) - k získání na cizinecké policii v ČR nebo na www.mzv.cz/visaform
- 2ks foto
- cestovní pas žadatele + kopie datové stránky tohoto dokladu (cestovní pas nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba platnosti cestovního pasu musí být delší nejméně o 3 měsíce než je doba platnosti dlouhodobého víza)
- rozhodnutí úřadu práce o povolení k zaměstnání (pracovní povolení), popřípadě číslo žádosti o rozhodnutí úřadu práce o povolení k zaměstnání
- doklad o ubytování (nájemní smlouva, prohlášení o ubytování apod.) společně s prokázáním vlastnictví ubytovatele - výpis z katastru nemovitostí
- výpis z evidence Rejstříku trestů (nebo obdobného dokladu) státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Tento doklad nepředkládá cizinec mladší 15-ti let.

Vízum nad 90 dní za účelem účasti v právnické osobě
- červený formulář žádosti o české vízum - k získání na cizinecké policii v ČR nebo na www.mzv.cz/visaform
- 2ks foto
- cestovní pas žadatele + kopie datové stránky tohoto dokladu (cestovní pas nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba platnosti cestovního pasu musí být delší nejméně o 3 měsíce než je doba platnosti dlouhodobého víza)
- doklad potvrzující účast v právnické osobě (výpis z Obchodního rejstříku, zápis do družstva, potvrzení o členství v družstvu, apod.)
- doklad o ubytování (nájemní smlouva, prohlášení o ubytování apod.) společně s prokázáním vlastnictví ubytovatele - výpis z katastru nemovitostí
- potvrzení o finančních prostředcích k pobytu v ČR,
- výpis z evidence Rejstříku trestů (nebo obdobného dokladu) státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Tento doklad nepředkládá cizinec mladší 15-ti let.

Vízum nad 90 dní za účelem podnikání
- formulář žádosti o udělení dlouhodobého víza (typ D) - k získání na cizinecké policii v ČR nebo na www.mzv.cz/visaform
- 2ks foto
- cestovní pas žadatele + kopie datové stránky tohoto dokladu (cestovní pas nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba platnosti cestovního pasu musí být delší nejméně o 3 měsíce než je doba platnosti dlouhodobého víza)
- doklad potvrzující podnikatelskou činnost v ČR (živnostenský list, potvrzení o splnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti, výzva k odstranění nedostatků ohlášení živnosti)
- doklad o ubytování (nájemní smlouva, prohlášení o ubytování apod.) společně s prokázáním vlastnictví ubytovatele - výpis z katastru nemovitostí
- potvrzení o finančních prostředcích k pobytu v ČR,
- výpis z evidence Rejstříku trestů (nebo obdobného dokladu) státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Tento doklad nepředkládá cizinec mladší 15-ti let.


Vízum nad 90 dní za účelem studia
- formulář žádosti o udělení dlouhodobého víza (typ D) - k získání na cizinecké policii v ČR nebo na www.mzv.cz/visaform
- 2ks foto
- cestovní pas žadatele + kopie datové stránky tohoto dokladu (cestovní pas nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba platnosti cestovního pasu musí být delší nejméně o 3 měsíce než je doba platnosti dlouhodobého víza)
- potvrzení o přijetí ke studiu obsahující prohlášení, že se jedná o studium podle § 64 zákona č. 326/1999Sb.
- souhlas rodiče (zákonného zástupce) s pobytem na území ČR v případě, že žadatel je nezletilý
- doklad o ubytování (nájemní smlouva, prohlášení o ubytování apod.) společně s prokázáním vlastnictví ubytovatele - výpis z katastru nemovitostí
- potvrzení o finančních prostředcích k pobytu v ČR
- výpis z evidence Rejstříku trestů (nebo obdobného dokladu) státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Tento doklad nepředkládá cizinec mladší 15-ti let.


Vízum nad 90 dní za účelem sloučení rodiny
- formulář žádosti o udělení dlouhodobého víza (typ D) - k získání na cizinecké policii v ČR nebo na www.mzv.cz/visaform
- 2ks foto
- doklady prokazující příbuzenský vtah s osobou, se kterou se bude žadatel slučovat (rodný list, oddací list)
- cestovní pas žadatele + kopie datové stránky tohoto dokladu (cestovní pas nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba platnosti cestovního pasu musí být delší nejméně o 3 měsíce než je doba platnosti dlouhodobého víza)
- kopie cestovního pasu osoby, se kterou se bude žadatel slučovat
- kopie dlouhodobého víza osoby, se kterou se bude žadatel slučovat
- v případě dětí souhlas druhého rodiče s podáním žádosti
- doklad o ubytování (nájemní smlouva, prohlášení o ubytování apod.) společně s prokázáním vlastnictví ubytovatele - výpis z katastru nemovitostí
- doklad o hmotném zabezpečení (prohlášení o hmotném zabezpečení a potvrzení o finančních prostředcích),

- výpis z evidence Rejstříku trestů (nebo obdobného dokladu) státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Tento doklad nepředkládá cizinec mladší 15-ti let.

 

Bližší informace o jednotlivých typech víz a další informace týkající se pobytu cizinců na území České republiky naleznete na následujících stránkách Ministerstva vnitra České republiky: http://www.mvcr.cz/clanek/formulare.aspx