Velvyslanectví České republiky v Bratislavě

česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Volby do Evropského parlamentu se budou na území států Evropské unie konat v rozmezí od 22. května 2014 (čtvrtek) do 25. května 2014 (neděle). Na území České republiky se ve volbách do Evropského parlamentu bude hlasovat ve dnech 23. a 24. května 2014. Dne 23. května 2014 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že

-          nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,

-          nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a

-          je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (podrobněji viz dále).

 Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti.

 

A. Občan ČR se nachází na území jiného členského státu Evropské unie

 

I.    Občan ČR chce volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v České republice, tzn., že chce dát hlas kandidátům, kteří jsou zpravidla občany ČR. V tomto případě může volič hlasovat pouze na území České republiky. Postup se však liší v závislosti na tom, zda je občan ČR zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, nebo zda v tomto seznamu zapsán není.

1.   Občan ČR je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí:

 

1a. Volič může požádat o vydání voličského průkazu (případ, kdy se volič zdržuje v zahraničí trvale)

·      o vydání voličského průkazu lze požádat ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb zastupitelskému úřadu, tj. nejpozději 8. května 2014. Od tohoto dne může zastupitelský úřad předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

·      voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.

 

1b. Volič může požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí (volič se napříště bude zdržovat na území České republiky)

· zastupitelský úřad vydá voliči o tomto vyškrtnutí potvrzení, na základě kterého může být volič zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu v místě jeho trvalého pobytu na území České republiky nebo v den voleb okrskové volební komisi.

·   Volič musí potvrzení o tomto vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu, který sestavuje seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu do 21. května 2014 nebo v den voleb přímo okrskové volební komisi.

 

2.   Občan ČR není zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí:

 

2a. Občan ČR, který má bydliště mimo území České republiky, může písemně požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí

 · žádost musí být doložena originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014.

· na základě tohoto zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem může volič požádat zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu (viz. postup výše popsaný v bodě 1a.). Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.

2b. Občan ČR nepožádá o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, anebo nesplňuje podmínky, aby v tomto seznamu mohl být zapsán

· tento volič může hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu za podmínky, že má stále trvalý pobyt na území České republiky, v obci, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tj. v místě svého trvalého pobytu na území České republiky, popř. může tento obecní úřad požádat o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.

 

II.     Občan ČR chce volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v tom členském státě Evropské unie, na jehož území se občan ČR v době voleb do Evropského parlamentu nachází, tzn. chce hlasovat pro kandidáty, kteří jsou zpravidla občany tohoto jiného členského státu Evropské unie. V tomto případě může občan ČR hlasovat na území tohoto jiného členského státu Evropské unie. Volby do Evropského parlamentu budou probíhat v rozmezí od 22. do 25. května 2014. Den/dny konání voleb do Evropského parlamentu v jiném členském státě Evropské unie se mohou lišit ode dnů, na které je stanoveno konání voleb na území České republiky.

· v případě, že chce občan ČR hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území jiného členského státu Evropské unie, musí splnit podmínky pro výkon volebního práva stanovené právním předpisem příslušného členského státu Evropské unie.

· informace o těchto podmínkách může občan ČR získat na internetu, na příslušných webových stránkách jednotlivých členských států.

 

B. Občan ČR se nachází na území státu, který není členským státem Evropské unie

 

    Občan ČR chce volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v České republice, tzn., že chce dát hlas kandidátům, kteří jsou zpravidla občany ČR. V tomto případě může volič hlasovat pouze na území České republiky. Postup se však liší v závislosti na tom, zda je občan ČR zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, nebo zda v tomto seznamu zapsán není.

 

1.   Občan ČR je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí:

 

1a. Volič může požádat o vydání voličského průkazu (případ, kdy se volič zdržuje v zahraničí trvale)

·      o vydání voličského průkazu lze požádat ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb zastupitelskému úřadu, tj. nejpozději 8. května 2014. Od tohoto dne může zastupitelský úřad předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

·      voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky

 

1b. Volič může požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí (volič se napříště bude zdržovat na území České republiky)

· zastupitelský úřad vydá voliči o tomto vyškrtnutí potvrzení, na základě kterého může být volič zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu v místě jeho trvalého pobytu na území České republiky.

·  Volič musí potvrzení o tomto vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu, který sestavuje seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu do 21. května 2014 nebo v den voleb přímo okrskové volební komisi.

2.   Občan ČR není zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí:

 

2a. Občan ČR, který má bydliště mimo území České republiky může písemně požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí

· žádost musí být doložena originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014.

· na základě tohoto zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem může volič požádat zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu (viz. postup výše popsaný v bodě 1a.). Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.

2b. Občan ČR nepožádá o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, anebo nesplňuje podmínky, aby v tomto seznamu mohl být zapsán

· tento volič může hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu za podmínky, že má stále trvalý pobyt na území České republiky, v obci, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tj. v místě svého trvalého pobytu na území České republiky, popř. může tento obecní úřad požádat o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.

 

 

Zásadní odlišnost oproti volbám do Parlamentu ČR:

O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb zastupitelskému úřadu. Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou nebo jeho žádost doručí na zastupitelský úřad jiná osoba, musí být podpis žadatele úředně ověřen. Žádost může být doručena rovněž v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky voliče.

Volič může samozřejmě požádat u zastupitelského úřadu o vydání voličského průkazu také osobně a vyhotovit žádost na tomto úřadě (pokud ji již nemá sepsánu); potom není třeba, aby byl jeho podpis na písemné žádosti úředně ověřen, neboť příslušný pracovník na zastupitelském úřadě, kterému volič žádost předává, může nahlédnutím např. do platného cestovního dokladu předloženého voličem, ověřit jeho totožnost a učinit o tom záznam. Zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle. Zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě EU (§ 30 zákona). 

Na základě čl. 4 směrnice 93/109/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do EP občanů Unie, kteří mají bydliště v některém ČS a nejsou jeho státními příslušníky, kterou jednotlivé ČS transponovaly do svých právních řádů, mohou občané EU vykonávat své právo volit a být volen v ČS jejich bydliště nebo v ČS původu. Platí však zásada, že nikdo nesmí volit v týchž volbách vícekrát než jednou.

V praxi to např. znamená, že má-li občan České republiky bydliště v jiném ČS, může za podmínek stanovených tímto ČS, které musí být v souladu s výše citovanou směrnicí, hlasovat (a i kandidovat) ve volbách do Evropského parlamentu na území tohoto ČS. V takovém případě může občan ČR hlasovat pro kandidáty zaregistrované v ČS pobytu, nikoliv pro kandidáty zaregistrované na kandidátní listině v ČR.

Zápis do seznamu voličů pro volby do EP v ČS bydliště znamená, že ČS bydliště o takovéto skutečnosti vyrozumí domovský ČS; domovský ČS si na základě této informace vyškrtne voliče ze svého seznamu voličů pro volby do EP, aby se zabránilo možnosti dvojího hlasování. Výměna informací probíhá na úrovni tzv. komunikačních centrál ČS a zastupitelské úřady ČR do této výměny informací nejsou nijak zapojeny.

S aplikací směrnice jsou spojena i opatření v oblasti informování občanů EU o jejich právu volit a kandidovat v ČS bydliště, jehož nejsou státními příslušníky (čl. 12 směrnice 93/109/ES).