Velvyslanectví České republiky v Bratislavě

česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby v ČR - obecné informace o možnosti volit v zahraničí

Podmínky účasti ve volbách, volební místa na Slovensku, kontakty

S ohledem na lhůty stanovené Ústavou České republiky (čl. 16 a čl. 17 odst. 1)  a na základě ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje volby prezident republiky vydáním rozhodnutí o vyhlášení voleb nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno.


Možnosti občanů ČR volit v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR

Volba prezidenta ČR
Ano - buď na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem dle místa dlouhodobého pobytu v zahraničí, anebo s voličským průkazem vydaným úřadem (obecním či zastupitelským), kde je občan jako volič již zapsán (podrobnosti viz dále).

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ano - buď na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem dle místa dlouhodobého pobytu v zahraničí, anebo s voličským průkazem vydaným úřadem (obecním či zastupitelským), kde je občan jako volič již zapsán (podrobnosti viz dále).

Do Senátu Parlamentu ČR
Ne - volí se pouze v příslušných volebních obvodech v ČR podle místa trvalého pobytu v ČR. Volič již zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu ČR může buď požádat o vyškrtnutí z tohoto seznamu a s následně vydaným potvrzením o vyškrtnutí se pak může volit ve svém volebním obvodu v ČR, anebo může požádat daný zastupitelský úřad o vystavení voličského průkazu a s tímto pak volit ve svém volebním obvodu v ČR (podrobnosti viz dále).

Do zastupitelstev obcí v ČR
Ne - volit mohou pouze voliči vedení v seznamu voličů v místě trvalého pobytu v ČR. Pokud je volič zapsán v zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu v zahraničí a chce se těchto voleb zúčastnit, musí požádat daný zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu a s následně vydaným potvrzením o vyškrtnutí může pak volit v místě trvalého pobytu v ČR (podrobnosti viz dále).

Volební kraj vylosovaný pro zahraničí

Státní volební komise na svém jednání určí losem podle § 8 odst. 2 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kraj, kterému jsou podřazeny všechny zvláštní stálé volební okrsky v zahraničí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Zvláštní seznam voličů

Voleb se mohou zúčastnit všichni čeští občané trvale nebo dlouhodobě pobývající v zahraničí, jsou-li zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného příslušným zastupitelským úřadem podle místa pobytu.

Občané, kteří jsou již ve zvláštním seznamu voličů u příslušného zastupitelského úřadu zapsáni, nemusí zápis opakovat.

Ti čeští občané pobývající v zahraničí, kteří zapsáni ve zvláštním seznamu voličů nejsou a mají zájem volit, mohou požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů.

Zápis do zvláštního seznamu voličů

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je možno doručit osobně nebo poštou nejpozději 40 dnů před volbami, (rozhodující je termín doručení). Protože 40. den před volbami je vždy neděle, bývá vždy během daného víkendu (soboty i neděle) zajištěn provoz na konzulárních úsecích zastupitelských úřadů ČR v zahraničí (velvyslanectví nebo generální konzuláty) za účelem doručení či předání žádosti o zápis v době od 8.00 - 16.00 hodin takovým způsobem, aby mohli tento úkon (podání žádosti) občané provést.

Voličské průkazy

Občané pobývající v zahraničí během voleb krátkodobě se mohou hlasování zúčastnit v zahraničí u libovolného oprávněného zastupitelského úřadu České republiky, pokud si nechají obecním úřadem v České republice, resp.českým zastupitelským úřadem v zahraničí, u kterého jsou v seznamu voličů, resp. zvláštním seznamu voličů, zapsáni, vystavit voličský průkaz.

Občané již zapsaní ve zvláštních seznamech voličů vedených příslušným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí podle místa jejich dlouhodobého pobytu v zahraničí se mohou voleb účastnit v libovolném jiném volebním místě (tj. v ČR nebo na jiném zastupitelském úřadu v zahraničí) rovněž na základě voličského průkazu. O voličský průkaz v tomto případě žádá volič vždy u úřadu, v jehož zvláštním seznamu voličů je volič zapsán.

Upozorňujeme, že voličské průkazy vydané se vydávají vždy pouze k aktuálně vyhlášeným volbám, tj. nelze volit na voličský průkaz vydaný k předchozím volbám. V případě potřeby je nutno o voličský průkaz požádat znovu.

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Občanům, kteří mění místo svého dosavadního dlouhodobého pobytu, jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů u našeho úřadu a nepředpokládají, že budou při nejbližších volbách nebo v budoucnu volit na našem velvyslanectví, doporučujeme požádat zavčasu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného naším úřadem.

Podmínky pro hlasování ve volbách

  • dosažení věku 18 let ve dnech voleb
  • prokázání totožnosti a státního občanství voliče prostřednictvím platného cestovního, diplomatického nebo služebního pasu České republiky, cestovního průkazu ČR, anebo platného občanského průkazu
  • předchozí zapsání se do příslušného zvláštního seznamu voličů u příslušného úřadu (viz výše), případně předložení voličského průkazuvystaveného obecním úřadem v ČR, resp. jiným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, v jehož stálém, resp. zvláštním, seznamu voličů je daný volič zapsán.

Uvedené doklady je nutno předložit před provedením volby volební komisi. Při nesplnění těchto uvedených podmínek se nelze hlasování účastnit.

Volební místa

jsou zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, které současně vedou zvláštní seznamy voličů, a kde je během voleb umožněno následně voliči hlasovat. Na území Slovenské republiky je to zastupitelský úřad České republiky v Bratislavě.

Detailní informace o volbách, příslušných zákonech, kandidátech, jak postupovat při hlasování na území ČR i v zahraničí včetně harmonogramu naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

 

přílohy

Zadost_o_zapis_do_zvlastniho_seznamu_volicu.doc 25 KB DOC (Word dokument) 12.10.2012

Zadost_o_vystaveni_volicskeho_prukazu.doc 27 KB DOC (Word dokument) 12.10.2012

Zadost_o_vyskrtnuti_ze_zvlastniho_seznamu_volicu.doc 22 KB DOC (Word dokument) 12.10.2012