Velvyslanectví České republiky v Bruselu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zvláštní seznam voličů vedený u Zastupitelského úřadu v Lucemburku

Konzulární úsek zastupitelského úřadu ČR v Lucemburku vede tzv. zvláštní seznam voličů (dále jen " ZSV"), do něhož mohou být zapsáni ti státní občané ČR, kteří mají bydliště na území Lucemburska. Za bydliště se považuje takové místo pobytu občana, bez ohledu na účel a dobu jeho trvání, které občan doloží relevantním dokladem, a to zpravidla místo, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. ZSV je stálé povahy, tzn. nevytváří se pro další volby znovu. Aktualizaci ZSV se provádí průběžně, vždy na základě žádosti voliče, a to buď žádosti o zápis do ZSV, nebo žádosti o vyškrtnutí ze ZSV.

 

Pro zápis do ZSV musí volič předat, resp. doručit následující dokumenty v originále nebo ověřené kopii:

a. písemnou žádost o zápis do ZSV - podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen

b. doklad potvrzující totožnost - platný OP, cestovní doklad, jiný úřední doklad - i cizozemský opatřený fotografií držitele a obsahující jeho základní osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození)

c. doklad prokazující státní občanství ČR - OP, CP, DP, SP, cestovní průkaz, osvědčení, resp. potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

d. doklad potvrzující bydliště v zahraničí

 

Informace o důsledcích zápisu voliče do zvláštního seznamu voličů vedených zatsupitelskými úřady ČR v zahraničí

Volič, který má trvalý pobyt na území České republiky a bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu v ČR.

Pokud by tento volič chtěl poté v budoucnu volit na území České republiky, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (zastupitelský úřad vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení) a následně se nechat zapsat do stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má na území České republiky místo trvalého pobytu.

Volič zapsaný do zvláštního voličského seznamu na zastupitelském úřadu by tedy měl při ukončení svého pobytu v zahraničí včas zastupitelský úřad požádat o vyškrtnutí ze zvláštního voličského seznamu a o vydání písemného potvrzení o vyškrtnutí.

 

O vyškrtnutí ze ZSV je nutné požádat ústně (při osobní návštěvě) nebo písemně (včetně faxové formy, e-mail je nedostačující,formulář žádosti ke stažení zde). Dle zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR v aktuálním znění není možnost vyškrtnutí vázána na rozhodnutí prezidenta o vyhlášení termínu voleb. Je tedy možno požádat o vyškrtnutí ze ZSV kdykoliv, vyškrtnutí samotné lze ovšem  provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb, kdy se definitivně uzavírá ZSV. Volič vyškrtnutý ze ZSV může na základě potvrzení, které mu zastupitelský úřad vystaví (a zašle na jeho adresu v ČR), požádat o opětovný zápis do stálého seznamu voličů na obecním úřadě na území ČR.

Pokud se volič nebude vyskytovat v době voleb do Poslanecké sněmovny v územním obvodu příslušného zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, resp. obecního úřadu v ČR, může mu tento úřad vydat na základě jeho žádosti podle ustanovení § 6a zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu v platném znění voličský průkaz (formulář žádosti ke stažení zde) , který voliče oprávňuje hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Při volbách do Senátu lze volit pouze v ČR.

O voličský průkaz může volič požádat písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, zastupitelskému úřadu, nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu, tj. předaným nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb. Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Zastupitelský úřad může zaslat voliči jeho voličský průkaz poštou na libovolný jiný OÚ či ZÚ, pokud volič o vydání voličského průkazu požádá u příslušného úřadu v dostatečném předstihu. Při doručování do zahraničí je třeba počítat s mnohem delšími doručovacími lhůtami, než jsou potřeba pro obvyklou dobu doručení v rámci jednoho státu.

Při registraci ve volební místnosti v den hlasování pak volič odevzdá voličský průkaz příslušné volební komisi (okrskové v ČR, resp. zvláštní okrskové v zahraničí - této komisi jen při volbách do Poslanecké sněmovny, do Senátu lze volit pouze v ČR). Nadále zůstává zapsán/a v původním seznamu voličů (zvláštním, resp. stálém) podle místa svého dlouhodobého pobytu.

Vzhledem k výše uvedenému je pro voliče, kteří pobývají v zahraničí pouze po určitou relativně krátkou dobu, výhodnější, aby (pokud chtějí hlasovat ve volbách do PSP v zahraničí) požádali o vydání voličského průkazu obecní úřad, u kterého jsou vedeni ve stálém seznamu voličů podle místa bydliště na území České republiky.

Podle současné právní úpravy ČR lze na ZÚ Lucemburk hlasovat jen v případě voleb do Poslanecké sněmovny ČR.

přílohy

Zadost_o_zapis_do_zvlastniho_seznamu_volicu_3_.doc 22 KB DOC (Word dokument) 15.8.2011

Zadost_o_vyskrtnuti_ze_zvlastniho_seznamu_volicu_3_.doc 0 KB DOC (Word dokument) 15.8.2011

Zadost_o_vystaveni_volicskeho_prukazu_3_.doc 22 KB DOC (Word dokument) 15.8.2011

Zadost_vyskrtnuti_ze_ZSV.doc 21 KB DOC (Word dokument) 31.8.2012

Zadost_o_vyskrtnuti_ze_zvlastniho_seznamu_volicu.doc 26 KB DOC (Word dokument) 11.10.2012