Velvyslanectví České republiky v Bruselu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Studijní stáže na Velvyslanectví ČR v Bruselu

Velvyslanectví ČR v Bruselu v opodstatněných případech a v návaznosti na své kapacitní možnosti přijímá žádosti studentů či absolventů vysokých škol o studijní stáže.

1.         Účel stáže

Účelem studijní stáže (dále jen “stáž”) je umožnit stážistovi seznámit se blíže s posláním, úkoly a prací Velvyslanectví v Bruselu, významnou částí pobytu stážisty je zapojení do řešení dílčích pracovních úkolů a aktivit Velvyslanectví.

Stážisté v rámci pobytu na Velvyslanectví mohou být pověřováni činností na politickém, ekonomickém, konzulárním i administrativně-technickém úseku. Podstatnou částí stáže bývá zpracovávání kratších operativních (cca 1 stránka) i širších analytických materiálů, které se týkají belgické vnitřní i zahraniční politiky.

2.         Základní podmínky

Základní podmínky povolování a průběhu stáže lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Připomínáme, že stáž na Velvyslanectví nezakládá pracovněprávní vztah mezi MZV ČR a stážistou. Nevzniká při ní proto nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění (po dobu stáže je stážista plně zabezpečen vysílající organizací, z jiných zdrojů, nebo si hradí náklady, včetně cestovních, ze svých prostředků).

Velvyslanectví v Bruselu nemá k dispozici ubytovací kapacity a žadatelé si musí včas sami zajistit ubytování na dobu stáže.

Délka stáže se stanoví na základě dohody Velvyslanectví s žadatelem.

3.         Požadavky na stážisty

Velvyslanectví požaduje alespoň základní znalosti o Belgii, zejména o její zahraniční, vnitřní a ekonomické politice. S činností na Velvyslanectví je spojena potřeba schopnosti samostatného shromažďování, vyhodnocování a písemného zpracování informací. Důležitou podmínkou je proto velmi dobrá znalost českého jazyka, stylizační schopnosti  a bezchybný písemný projev.

Dále vyžadujeme velmi dobrou znalost francouzštiny nebo holandštiny. Znalost anglického jazyka je výhodou, práce na PC je považována za samozřejmost.

4.         Postup při žádosti o stáž

Jako první krok zájemce předloží na Velvyslanectví (lze i mailem a v oskenované podobě) následující dokumenty:

  • žádost o uskutečnění stáže

Žádost musí obsahovat základní údaje k osobě stážisty, důvod a studijní zaměření stáže, navrhovanou dobu stáže a informaci o hmotném zabezpečení stážisty po dobu stáže. Doporučujeme věnovat pozornost zejména odůvodněnosti žádosti.

(fotokopie platného dokladu o zdravotním a úrazovém pojištění stážisty bude požadována později).

             Velvyslanectví vyhodnocuje žádosti průběžně podle svých technicko-personálních možností zajistit stáž. Pokud o konání rozhodne,  informuje předběžně žadatele a dohodne/potvrdí s ním orientační  termín stáže. Poté zasílá návrh k souhlasu se stáží na MZV ČR. Teprve po souhlasu MZV ČR definitivně vyrozumí žadatele o souhlasu se stáží.

5.         Průběh stáže

            Stážista je povinen se seznámit s administrativními náležitosti pro pobyt v Belgii. Po příjezdu na Velvyslanectví je stážistovi přidělen garant, který sestaví ve vzájemné dohodě plán stáže, seznamuje stážistu s posláním a úkoly pracoviště, ukládá mu úkoly, atd. Na závěr stáže zhodnotí garant v pohovoru se stážistou průběh a výsledky stáže a zpracuje hodnocení.

6.                 Závěr

Velvyslanectví v Bruselu má zájem v maximální možné míře pomoci žadatelům o stáž. Zároveň však připomínáme, že na stáž není právní nárok a vzhledem k omezeným provozním možnostem nemůžeme přijímat všechny zájemce.

https://www.mzv.cz/file/1131736/Dotaznik_zajemce_o_staz_2.doc