Velvyslanectví České republiky v Bukurešti

Cestovní pas se strojově čitelnou zónou a s biometrickými údaji

Nacházíte-li se dlouhodobě v zahraničí a platnost Vašeho pasu brzy vyprší, můžete si na zastupitelském úřadě zažádat o vystavení nového cestovního pasu. Nový typ vydávaných cestovních pasů obsahuje kromě strojově čitelné zóny i biometrické… více ►

CzechPOINT

Na zastupitelském úřadě Bukurešť bylo zprovozněno kontaktní místo pro CzechPOINT. Díky tomu lze na našem úřadě získat na počkání elektronický výpis z Rejstříku trestů, Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku,… více ►

Náhradní cestovní doklad, cestovní doklad totožnosti

V případě, že jste během svého pobytu v zahraničí ztratili své osobní doklady nebo Vám byly odcizeny, vydá Vám zastupitelský úřad náhradní cestovní doklad k návratu zpět do České republiky. Cizincům s trvalým pobytem na území ČR v těchto… více ►

Osvědčení / potvrzení o státním občanství ČR

Potřebujete-li prokázat své české státní občanství a nemáte o této skutečnosti žádný jiný doklad (platný občanský průkaz, platný cestovní pas), můžete si na zastupitelském úřadě zažádat o vydání „osvědčení o státním občanství“ případně o… více ►

Položka 24 sazebníku podle zákona č. 634/2004Sb., o správních poplatcích (dodatečná informace ke kapitole CzechPOINT)

Uzavření manželství před zastupitelským úřadem

Chcete-li uzavřít sňatek v Rumunsku, můžete takto učinit před místními orgány anebo před českým zastupitelským úřadem v Bukurešti. Podmínkou uzavření sňatku před naším zastupitelským úřadem je české státní občanství obou snoubenců. více ►

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Chcete-li na území Rumunska uzavřít sňatek, budou od Vás místní orgány vyžadovat předložení dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství. Za tímto účelem si můžete na zastupitelském úřadě požádat o vydání tzv. vysvědčení o právní… více ►

Zápis matričních událostí, ke kterým došlo v cizině, do Zvláštní matriky v Brně

Uzavřete-li sňatek v cizině nebo narodí-li se Vám dítě v cizině, můžete si zažádat o zápis těchto událostí do Zvláštní matriky v Brně a požádat o vystavení českých matričních dokladů. více ►