Velvyslanectví České republiky v Káhiře

česky  english 

rozšířené vyhledávání

VOLBY

Doplňující volby do Senátu P ČR a volby do 1/3 Senátu P ČR.

Doplňující volby do Senátu Parlamentu ČR a volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 125/2014, vyhlásil v souvislosti se zvolením  senátora Ing. Jaromíra Štětiny poslancem Evropského parlamentu a současně zánikem jeho mandátu senátora za volební obvod č. 22 (se sídlem v Praze 10) doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve zmíněném volebním obvodu a stanovil dny jejich konání na pátek 19. září 2014 a sobotu 20. září 2014.

Prezident České republiky rovněž svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014, vyhlásil volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí a stanovil dny jejich konání  na  pátek 10. října a sobotu 11. října 2014.  Volby do Senátu P ČR se uskuteční ve volebních obvodech č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63,  66, 69, 72, 75, 78, 81.  

Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána příslušná částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno.

Případné druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se koná za situace, kdy žádný z kandidátů nezíská v daném volebním obvodu nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole  ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech uvedených volebních obvodů na území ČR. Na zastupitelksých úřadech ČR v zahraničí tedy hlasování probíhat nebude. Dne 10.8.2014 (neděle) končí lhůta pro předání písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška), a vyhláška Ministerstva  financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky. 

Dne 31.8.2014 (neděle) končí lhůta pro předání písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem. K tomuto datu musí být ZÚ doručena nebo předána písemná žádost voliče o zápis do zvláštního seznamu voličů, doložená originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu, který tvoří zvláštní volební okrsek ZÚ Káhira.

Dle ustanovení § 56 zákona č. 247/1995 Sb., má Senát 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let, přičemž každé dva roky se volí jedna třetina senátorů. Volby do Senátu se konají podle zásady většinového systému (§ 58 volebního zákona).  

Zanikne-li v průběhu volebního období z jakéhokoliv důvodu mandát senátora, vyhlásí prezident republiky doplňovací volby v příslušném volebním obvodu, kde byl senátor zvolen. V doplňovacích volbách je senátor volen pouze na zbytek volebního období, které příslušelo původně zvolenému senátoru, jehož mandát zanikl.   

 

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem  České republiky v Káhiře, může požádat před volbami do EP náš úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb zatupitelskému úřadu.

Informaci pro veřejnost o volbách naleznete také na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

 

přílohy

rozhodnuti_prezidenta.pdf 48 KB PDF (Acrobat dokument) 24.7.2014

rozhodnuti_prezidenta___volby_do_1_3_Senatu.pdf 65 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014