Velvyslanectví České republiky v Káhiře

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak žádat o cestovní pas s biometrickými prvky ("ePas")

Úvod

V souladu s nařízením Rady EU č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, schváleného dne 13. 12. 2004, jsou všechny členské státy EU povinny zavést biometrické prvky (digitalizovaná fotografie a otisky prstů) do nově vydávaných cestovních dokladů. Tyto biometrické charakteristiky jsou využívány pro ověřování autenticity pasů a víz a také pro ověřování identity držitele pasu. V ČR se nově odebírají otisky prstů do cestovních dokladů od 1.4.2009.

 

Česká republika zahájila vydávání cestovních dokladů se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji od 1. září 2006.

Doba platnosti cestovních pasů se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je obecně 10 let; pokud jsou tyto cestovní pasy vydávány občanům ve věkové kategorii do 15 let, vydávají se pouze na dobu platnosti 5 let. POZOR: Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o ePas u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí je 120 dnů!!

 

Doklady nezbytné pro podání žádosti

 

1) český rodný list

 

2) český oddací list (pouze vdané či rozvedené ženy)

 

3) 1 fotografie

(ostrá, požadovaný formát je 50 x 50 mm, doporučujeme však formát 70 x 50 mm tak, aby byl zaručen dostatečně velký prostor nad hlavou; hladký povrch, nepoškozená, jednotné bílé pozadí, čelný pohled, oči ve stejné výšce, minimální vzdálenost od očí k bradě 13 mm, minimální vzdálenost mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie 15 mm). Velikost fotografie je dána celosvětovými normami ISO, které respektují normy ICAO. Při pořizování fotografie se proto ujistěte, že ateliér, u nějž si fotografie pořizujete, je schopen tyto normy splnit. Vyhnete se tak obtížím přímo na konzulárním oddělení v případě, že by systém odmítl Vaši fotografii přijmout.

4) uhrazení správního poplatku

hradí se při vyzvednutí nového pasu

6) původní cestovní pas ČR

Jedná se o majetek státu, který je třeba vrátit. V případě potřeby držení původního cestovního dokladu vyplníte před konzulárním úředníkem prohlášení o držení dvou cestovních dokladů.

 

7) doklad osvědčující Váš status v Egyptě

Máte-li egyptské občanství, předkládáte dklad o udělení egyptského občanství či cestovní doklad EAR. Nejste-li egyptskými občany, předkládáte doklad o povolení k pobytu.

 

8) doklad o státním občanství ČR

Takovým dokladem je platný cestovní pas, platný občanský průkaz, osvědčení o českém občanství nebo listina o udělení českého občanství

 

9) doklad o rodném čísle

Takovým dokladem je buď rodný list, cestovní pas, občanský průkaz nebo doklad o přidělení rodného čísla vydaný MV ČR.

 

Chybí-li Vám některý z uvedených dokladů a chcete-li si jej vyřídit prostřednictvím našeho úřadu, obraťte se na náš zastupitelský úřad.

 

Popis postupu vyřízení žádosti

Žadatel o ePas s trvalým bydlištěm v konzulárním obvodu Velvyslanectví ČR v Káhiře telefonicky zkontaktuje velvyslanectví za účelem domluvení schůzky k podání žádosti o vystavení cestovního dokladu a popř. též k ověření, zda je osoba žadatele evidována v Centrální evidenci obyvatel České republiky.

Žadatel se následně osobně dostaví na konzulární oddělení s výše uvedenými doklady a k odběru dalšího biometrického prvku (otisky prstů)

Upozorňujeme, že od 1.9.2006 není možné žádat o cestovní pas a matriční doklady či osvědčení o státním občanství současně. Tyto doklady musí mít každý žadatel vyřízeny před podáním žádosti o ePas. Konzulární úředník provede potřebné úkony pro pořízení žádosti o ePas:

  • zkontroluje doložené skutečnosti jejich porovnáním s údaji v systému evidence obyvatel a evidence cestovních dokladů,

  • pořídí biometrická data (sken fotografie žadatele, odběr otisků prstů žadatele),

  • vytiskne ze systému žádost s potřebnými daty, včetně fotografie,

  • vyzve žadatele k podpisu do příslušného místa žádosti (systém automaticky podpis graficky snímá pro následné použití při výrobě ePasu),

  • žadatel potvrdí podpisem správnost všech údajů a souhlas s výrobou ePasu,

  • konzulární úředník odešle data elektronicky do centra, papírová žádost zůstává na konzulárním oddělení.

Po zpracování dat a vyrobení ePasu s biometrickými údaji v centrální výrobně je pas odeslán Velvyslanectví ČR v Káhiře, které žadatele vyzve, aby se osobně dostavil k jeho převzetí. Občan může při převzetí ePasu požádat o kontrolu funkčnosti čipu a v něm uložených dat. Před převzetím ePasu občan podepíše poučení, že dodrží stanovené podmínky pro nakládání s ePasem (dostává pasovou knížku včetně elektronického zařízení). Podrobnější informace se dozvíte na webových stránkách MV ČR.

Pokud si potřebujete ponechat původní cestovní pas, musíte tuto situaci řádně zdůvodnit.

Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, může být takové jednání posouzeno jako přestupek; přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech.  Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím, odevzdat neplatný cestovní doklad.  Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.

 

přílohy

ODUVODNENI_POTREBY_DRZENI_DVOU_PLATNYCH_CESTOVNICH_PASU_... 32 KB DOC (Word dokument) 20.3.2014

ODUVODNENI_POTREBY_DRZENI_DVOU_PLATNYCH_CESTOVNICH_PASU_... 32 KB DOC (Word dokument) 20.3.2014