Velvyslanectví České republiky v Káhiře

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pas "blesk"

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydá ve lhůtě do 60 dnů s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 6 měsíců; občanovi mladšímu 5 let se tento doklad vydá s dobou platnosti 1 rok.

Formulář musí být vytištěn barevně nebo si ho můžete vyzvednout u nás na konzulátu. Případně můžete požádat o jeho zaslání na Vaši adresu.

Cestovní pas " BLESK" (pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji) vydávají příslušné úřady v ČR s platností na 6 měsíců. Žádost je možné podat na velvyslanectví nebo generálních konzulátech osobně nebo ji zaslat poštou. Vyhotovený cestovní doklad je žadateli předáván osobně na velvyslanectví, generálních konzulátech nebo honorárních konzulátech podle výběru žadatele.

Pozn.:
Některé státy nemusí umožnit vstup na své území bez cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. Vzhledem k tomu, že jde o opatření náležející do suverénního rozhodnutí těchto států, nemůže Česká republika nést odpovědnost za aplikaci těchto opatření ani za komplikace, které z tohoto důvodu mohou občanům ČR vzniknout při vstupu nebo pobytu na území těchto států.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 197/2010 Sb., zrušil s účinností od 1. července 2011 zapisování občanů mladších 10 let (dále jen „dítě“) do cestovních dokladů rodičů a provádění změn a doplňování údajů o dětech v cestovních dokladech rodičů.

K žádosti se předkládají následující doklady:

a) doklad totožnosti

Platný cestovní pas, platný občanský průkaz, řidičský průkaz US, zelená karta atd. Alespoň z jednoho dokumentu musí být zřejmé rodné číslo žadatele. Totožnost může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu ČR.

b) 2 ks fotografie pasového formátu (volně přiložit, ne sponkou)

Ostré, neretušované, zhotovené na hladkém lesklém polokartonu o rozměru 3,5 x 4,5 cm, zobrazující občana v předním čelném pohledu (tzn. en face), přičemž jeho pohled musí směřovat do objektivu (neusmívat se, zavřená ústa), v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy a brýlí s tmavými skly, výška obličejové části hlavy od očí k bradě musí být minimálně 13 mm, pozadí za zobrazovanou osobou musí být bílé až světlemodré barvy, přičemž je přípustný přechod těchto barev, fotografie mohou být černobílé nebo barevné.

 c) doklad o státním občanství ČR

Fotokopie jednoho z  níže uvedených dokladů s uvedením, že souhlasíte se zhotovením fotokopie:

- platný cestovní pas ČR

- platný občanský průkaz ČR

nebo

- osvědčení o státním občanství ČR ne starší jednoho roku od data vydání

Pokud nemáte platný cestovní pas ani občanský průkaz, musí se k žádosti o nový cestovní pas ČR přiložit vyplněná žádost o zjištění a vydání Osvědčení o státním občanství.

d) doklad o akademickém titulu, chcete-li mít tento titul zapsán v cestovním pase ČR

Takovým dokladem je např. diplom, osvědčení vysoké školy, doklad o složení státní rigorózní zkoušky nebo rigorózní zkoušky. Získáte-li vysokoškolské vzdělání v zahraničí, k prokázání užívání titulu požadujeme předložit nostrifikační doložku k diplomu nebo osvědčení, případně potvrzení vydané vysokou školou v ČR nebo Ministerstvem školství (viz. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 476/1990 Sb. o uznání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami, část Nostrifikace).

e) fotokopie dokladu totožnosti (neplatný cestovní pas, občanský průkaz ČR)

V případě odcizení či ztráty cestovního dokladu je nutné vyplnit formulář Oznámení o odcizení či ztrátě.

- originály českých matričních dokladů (popř. notářem v ČR ověřená kopie)

Těmito doklady se rozumí:

- český rodný list

- vdané ženy musí vždy přiložit český oddací list (oddací list nepřikládají pouze v případě, že v novém cestovním pase budou mít stejné příjmení, jako v dosavadním cestovním pase).

Originály Vašich dokladů Vám po zpracování žádosti zašleme zpět doporučenou poštou.

f) prohlášení (v případě nezletilé osoby se vyplní tento forulář),

Tímto prohlášením se potvrzuje, že od vydání dokladu o státním občanství ČR (většinou je tím míněn Váš dosavadní český cestovní pas) jste nepozbyl/a státní občanství ČR. Jestliže se nemůžete dostavit k podání žádosti osobně, musí být Váš podpis na "Prohlášení" ověřen místním notářem. Prohlášení se musí k žádosti vždy přikládat.

Zdůrazňujeme, že úřady vydávají nové pasy pouze na základě českých matričních dokladů. Pokud k matriční události (jako např. narození, sňatek, rozvod) došlo v zahraničí, je nejdříve nezbytné zajistit provedení zápisu těchto matričních událostí u matričního úřadu v ČR (Zvláštní matrika v Brně).

Žádost o vydání cestovního pasu „blesk“ pro děti do 15 let mohou podat a podepsat (na str. 2) pouze rodiče, případně jiná oprávněná osoba (pěstoun apod.). Rámeček "podpis držitele" na 1 str. žádosti zůstane v případě dětí, které se ještě podepsat neumí, prázdný. Nezletilí žadatelé starší 15ti let podepisují žádost sami, ale na žádosti musí být písemný souhlas rodičů, resp. jiné oprávněné osoby. Zákonný zástupce přiloží k žádosti o pas pro nezletilého kromě rodného listu dítěte rovněž svůj rodný list, nebo fotokopii svého platného cestovního pasu nebo občanského průkazu.

 

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 197/2010 Sb., zrušil s účinností od 1. července 2011 zapisování občanů mladších 10 let (dále jen „dítě“) do cestovních dokladů rodičů a provádění změn a doplňování údajů o dětech v cestovních dokladech rodičů.

Pozn.:
Některé státy nemusí umožnit vstup na své území dětem bez vlastního cestovního pasu. Z tohoto důvodu některé letecké společnosti odmítají pustit na palubu letadel děti cestující bez vlastního pasu.

 

přílohy

oznameni_o_ztrate.pdf 197 KB PDF (Acrobat dokument) 9.9.2014