Velvyslanectví České republiky v Canbeře

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí

V roce 2010 až 2015 bude v souladu s usnesením vlády ČR pokračovat realizace tzv. krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí.

V roce 2011 bude v souladu s usnesením vlády ze dne 9. dubna 2010 č. 262 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí pokračovat jako jedna položka v gesci MŠMT a v těsné spolupráci mezi MZV a MŠMT realizace tzv. Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí. Tato položka je rozdělena na následující skupiny:

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty
2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany 
3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajan. komunit
4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám
5) Vysílání lektorů českého jazyka na zahraniční (především vysokoškolské) vzdělávací instituce


1) Semestrální studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů se zaměřením na tyto obory: čeština pro cizince, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v ČR.

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000,- Kč (bakalářské a magisterské studium) a 9.500,- (doktorské studium). Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům – občanům ČR. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 1.500 pro evropské a 4.500,- Kč pro mimoevropské účastníky. V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium.  Student je povinen zajistit si české vízum za účelem studia na celou dobu studijního pobytu (nelze např. přicestovat na turistické vízum).

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách Domu zahraničních služeb (www.dzs.cz).

Vyplněnou a vytištěnou přihlášku v jedné kopii spolu se životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem a doporučením krajanského spolku je potřeba zaslat na ZÚ Canberra do 20. března 2011 pro studium v zimním i letním semestru nadcházejícího akademického roku.2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany


Ročně je poskytováno 60 stipendijních míst k účasti na čtyřtýdenním letním kurzu, který zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. Stravování a ubytování je hrazeno. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 1.500,- Kč pro evropské a 4.500,- Kč pro mimoevropské účastníky. Dolní věkový limit je stanoven na 18 let, horní hranice není určena. K přihlášce je vhodné přiložit doporučení příslušného krajanského spolku a jeho vyjádření k účasti uchazečů na kursu a k předpokládané smysluplnosti a efektivitě využití získaných znalostí. Nadále je rovněž možné zúčastnit se kursu v kategorii tzv. „samoplátců“.

Účastníci jsou povinni zajistit si příslušné české vízum.

Termín kurzu pro krajany: 29.7. – 26.8.2011

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS (www.dzs.cz).

Vyplněnou a vytištěnou přihlášku v jedné kopii s doporučením a vyjádřením krajanského spolku je třeba na ZÚ Canberra zaslat tak, aby zásilka byla na ZÚ doručena nejpozději do 8. 3. 2011.  Rozhodnutí bude vybraným zájemcům zasláno do 15.5.2011. Nevybraní uchazeči se stávají automaticky náhradníky.3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní kurz výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Účastníkům jsou plně hrazeny doprava, ubytování a stravování. Přílet za účelem účasti na kurzu musí být realizován nejdříve 2 týdny před konáním kurzu, odlet musí být realizován do 2 týdnů po skončení kurzu. Účastníci obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje ve výši 1.000,- Kč. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR  Účastník kurzu musí splňovat minimální věkovou hranici 18 let a musí umět dobře česky. Do kurzu je možno přihlásit se opakovaně.

Termín kurzu: 29.8. – 9.9.2011

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS (www.dzs.cz).

Na webových stránkách www.dzs.cz je také možné nalézt informace o průběhu kurzu, termínu konání a dalších náležitostech účasti. Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku.

Vyplněnou a vytištěnou přihlášku v jedné kopii spolu s doporučením krajanského spolku je nutné na ZÚ Canberra zaslat tak, aby byla doručena nejpozději do 8. 3. 2011. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno do 15. 5. 2011.

Online přihlášení na semestrální studijní pobyty i do kurzů je možné od 17. ledna 2011. Podrobné informace o kurzech, termínech konání a dalších náležitostech účasti najdete na webových stránkách Domu zahraničních služeb. Doporučujeme sledovat aktuální informace, pokyny a doporučení na stránkách: www.dzs.cz.4) Vysílání učitelů ke krajanským komunitám

Ke krajanským komunitám je každoročně vysíláno až 13 učitelů českého jazyka. Učitel pomáhá při přípravě a realizaci krajanských kulturních, dokumentačních a vzdělávacích projektů, podílí se na zprostředkování kontaktů mezi krajanskými institucemi a subjekty v ČR. Zajištění podmínek je zajištěnou smlouvou mezi krajanským spolkem a ZKZ a následným uzavřením pracovní smlouvy mezi učitelem a DZS. Mzdu, zdravotní a sociální pojištění a dopravu do místa působení a zpět hradí DZS. Doba vyslání je zpravidla 1 rok; smlouva může být uzavřena i opakovaně na další období. Jednotlivé destinace působení stanovuje ZKZ, a to na základě požadavků krajanských spolků, podpořených ZÚ. Výzva k výběrovému řízení bude uveřejněna na webových stránkách MZV a DZS.5) Vysílání lektorů českého jazyka na zahraniční (především vysokoškolské) vzdělávací instituce

Úkolem této části programu je vysílání lektorů do zahraničí za účelem propagace českého jazyka a literatury, české kultury a reálií České republiky v zahraničí. MŠMT a DZS na svých stránkách každoročně (nejpozději do 31. ledna pro nadcházející akademický rok) zveřejňují informace o nabídkách místo pro lektory, včetně upřesnění kvalifikačních požadavků a shromažďují přihlášky zájemců. MŠMT zasílá (v lednu až květnu) příslušným ZÚ informace o obsazení lektorátů českého jazyka v zemích jejich působnosti na příští akademický rok, spolu s materiály nově navrhovaných kandidátů na místa, kde dochází ke střídání lektorů. Tyto informace a materiály jsou pak prostřednictvím ZÚ obratem oficiálně předávány a projednávány s příslušnými zahraničními institucemi. O výběru nového lektora českého jazyka z (jednoho až tří) doporučených kandidátů rozhoduje příslušná zahraniční instituce.

Poskytování jednorázového vybavení pro potřeby výuky českého jazyka a literatury        

Pro potřeby výuky českého jazyka a literatury může být poskytnuto také jednorázové vybavení (učebnice, slovníky, mapy, propagační materiály o ČR, beletrie, filmy, audio a videonahrávky, výukové programy a software apod.), a to zahraničním školám a dalším institucím, poskytujícím vzdělávání. Jednorázové vybavení bude MŠMT poskytovat v závislosti na aktuálních rozpočtových možnostech, výhradně na základě žádosti a explicitního doporučení ZÚ. Dále je možné vybavovat učebními pomůckami a technickými prostředky krajanské spolky v zahraničí, které realizují pravidelné vzdělávací aktivity (např. Česká škola bez hranic) a poskytnout jim metodickou podporu pro výuku českého jazyka.


Kontakt: Lenka Peclová, kulturní agenda ZU Canberra