Velvyslanectví České republiky v Canbeře

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013

(Archivní článek, platnost skončena 03.02.2014.)

Kdy: 25.10.2013 - 26.10.2013, Kde: Velvyslanectví ČR v Canbeře a Konzulát ČR v Sydney

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat v pátek 25. října 2013 od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8 do 14 hodin.

V Australském společenství může český občan při splnění níže uvedených podmínek volit ve dvou volebních místnostech zřízených na Velvyslanectví ČR v Canbeře a na Konzulátu ČR v Sydney.

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 Sb., s datem rozeslání dne 28. srpna 2013, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dny 25. a 26 října 2013 (§ 17 odst. 2 Ústavy a § 1 odst. 3 zákona).

Na Velvyslanectví České republiky v Canbeře se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky budou konat:

v pátek 25. října 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
- v sobotu 26. října 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Místem konání voleb bude volební místnost na Velvyslanectví České republiky v Canbeře, 8 Culgoa Circuit, O´Malley, ACT 2606.


Hodláte-li se účastnit voleb na Velvyslanectví České republiky v Canbeře, máte tyto možnosti, jak postupovat:1) ZAPSAT SE DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ

Poznámka: pokud jste již zapsán(a) ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Canbeře, není třeba se zapisovat znovu.

Při dlouhodobém pobytu na území ACT (pouze ACT, v případě dlouhodobého pobytu v ostatních částech Austrálie či na území Nového Zélandu se musíte obrátit na Konzulát ČR v Sydney) lze požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v Canbeře. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře a doložit těmito náležitostmi:

  • originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících Vaši totožnost a státní občanství ČR (např. občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • doklad o bydlišti na území hlavního města Canberry - ACT (ve zvláštním volebním okrsku, tj. v územním obvodu ACT).

Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději do 15. 09. 2013 (do 16:00 hod).

Žádost lze zaslat i poštou (v tomto případě je však rozhodující datum doručení žádosti), nicméně v takovém případě je třeba doložit údaje v žádosti buď originály příslušných dokladů, nebo jejich ověřenými kopiemi (akceptujeme i kopie a podpis na žádosti ověřené notářem nebo Justice of Peace).

Důležité upozornění:
Zápisem do zvláštního seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů v České republice. Budete-li chtít v budoucnu opět volit na území České republiky, musíte  nejprve požádat zastupitelský úřad v Canbeře o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám bude vydáno potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu v ČR, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.2) VOLIT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU

V případě krátkodobého pobytu na území Australského společenství je možné (a pohodlnější) volit na voličský průkaz (buď na Velvyslanectví ČR v Canbeře nebo na Konzulártu ČR v Sydeny). Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá vám ho obecní úřad v místě vašeho trvalého bydliště v České republice, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a (popřípadě velvyslanectví ČR/konzulát ČR v případě, že jste zapsán v jejich zvláštním seznamu voličů a hodláte volit jinde, ať už v ČR či v zahraničí).

Upozornění: Na úřadech vedených honorárními konzuly České republiky nelze volit.

O vydání voličského průkazu lze požádat příslušný obecní úřad - dle místa trvalého bydliště v ČR (či velvyslanectví ČR/konzulát ČR v případě, že jste zapsán v jejich zvláštním seznamu voličů), a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu (do 18.10. 2013), nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb (do 23.10. 2013 do 16:00 hod.). Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (od 10.10. 2013). Tento voličský průkaz obecní úřad předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu (i do zahraničí). Vystavení voličského průkazu konzultujte laskavě přímo s vaším obecním úřadem v České republice.


Jste-li již veden/a ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu ČR v Canbeře a hodláte-li volit jidne (v České republice, na jiném zastupitelském úřadě/konzulátu ČR ve světě či na konzulátu ČR v Sydney), je třeba požádat o vystavení voličského průkazu na Velvyslanectví ČR v Canbeře, a to písemným podáním opatřeným Vaším ověřeným podpisem, doručeným na velvyslanectví nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (do 18.10. 2013), nebo osobně nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb (do 23.10. 2013 do 16:00 hod.). Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře v příloze.

Voličský  průkaz  může Zastupitelský úřad ČR v Canbeře  předat žadateli  nejdříve  15 dnů před prvním dnem voleb (od 10.10. 2013), a to vám osobně nebo osobě, která se prokáže vaší plnou mocí s ověřeným podpisem, anebo vám průkaz velvyslanectví zašle na vámi uvedenou adresu.

Upozornění:
Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu (zastupitelského úřadu ČR), a to nejpozději do 16:00 hodin. Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

S voličským průkazem lze při volbě do Poslanecké sněmovy Parlamentu ČR hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

 

VYŠKRTNUTÍ ZE ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ:

Rovněž je možné požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (tato možnost je pohodlnější v případě přestěhování se do místa trvalého bydliště na území České republiky). 

Jste-li veden/a ve zvláštním seznamu voličů vedeného u Velvyslanectví ČR v Canbeře (a nehodláte-li zde již volit v budoucnosti), můžete požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů a volit v ČR. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře. Žádost lze doručit osobně, poštou nebo faxem. Žádost prostřednictvím telefonu či e-mailu není dostačující.

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 23.10. 2013. Voliče, kterému byl před tím vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí tento dříve vystavený voličský průkaz.

O vyškrtnutí je velvyslanectvím ČR vydáno potvrzení, které je třeba odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu v ČR, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.
PRŮBĚH  HLASOVÁNÍ

Hlasovací lístky obdržíte ve volební místnosti, nejsou zasílány předem poštou.

Při příchodu do volební místnosti musíte prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo cestovním průkazem.

Volič, který bude hlasovat s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu.


S případnými dotazy se můžete obracet na:

Velvyslanectví České republiky v Canbeře
8 Culgoa Circuit, O´Malley, ACT 2606
Tel.: 02 6290 1386
Fax: 02 6290 0006
E-mail:  canberra@embassy.mzv.cz,

Popřípadě na Konzulát České republiky v Sydney
169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
Tel.: 02 9581 0111     
Fax: 02 9371 9635
E-mail: sydney@embassy.mzv.cz

Bližší informace a formuláře můžete nalézt rovněž v přílohách tohoto článku či na:
http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-246069.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-volit-pri-volbach-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-ceske-republiky-v-roce-2013-v-zahranici.aspx

přílohy

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů 84 KB PDF (Acrobat dokument) 2.9.2013

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů 75 KB PDF (Acrobat dokument) 2.9.2013

Žádost o vystavení voličského průkazu na ZÚ Canberra 73 KB PDF (Acrobat dokument) 2.9.2013