Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní pas BLESK

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě do 60 dnů s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 6 měsíců; občanovi mladšímu 5 let se tento doklad vydává s dobou platnosti 1 rok.

Žádost lze podat poštou. Formulář žádosti je modré barvy a o jeho zaslání prosím žádejte na generálním konzulátu. Doba vyřízení žádosti je stanovena na 60 dnů. Tiskopis žádosti není možné kopírovat, je nutné předložit originál. Žádost o vydání cestovního pasu „blesk“ pro děti do 15 let mohou podat a podepsat (na str. 2) pouze rodiče, případně jiná oprávněná osoba (pěstoun apod.). Rámeček "podpis držitele" na 1 str. žádosti zůstane v případě dětí, které se ještě podepsat neumí, prázdný. Nezletilí žadatelé starší 15ti let podepisují žádost sami, ale na žádosti musí být písemný souhlas rodičů, resp. jiné oprávněné osoby, s vydáním pasu. Zákonný zástupce přiloží k žádosti o pas pro nezletilého kromě rodného listu dítěte rovněž svůj rodný list a fotokopii svého platného cestovního pasu nebo občanského průkazu.

K žádosti se předkládají následující doklady:

1)     2 ks fotografie pasového formátu (volně přiložit, ne sponkou)

Fotografie musí být ostré, neretušované, zhotovené na hladkém lesklém polokartonu o rozměru 3,5 x 4,5 cm, zobrazující občana v předním čelném pohledu (tzn. en face), přičemž jeho pohled musí směřovat do objektivu (neusmívat se, zavřená ústa), v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy a brýlí s tmavými skly, výška obličejové části hlavy od očí k bradě musí být minimálně 13 mm, pozadí za zobrazovanou osobou musí být bílé až světlemodré barvy, přičemž je přípustný přechod těchto barev, fotografie mohou být černobílé nebo barevné. Podrobné informace s ilustračními příklady najdete zde.

2)     Dva platné doklady totožnosti:

·        platný občanský průkaz ČR, platný cestovní pas ČR, nebo osvědčení o státním občanství ČR ne starší než 12 měsíců od data vydání,

·       americký nebo jiný cizozemský doklad totožnosti (US ID, US drivers license).

Pokud nemáte platný cestovní pas ani občanský průkaz, musí se k žádosti o nový cestovní pas ČR přiložit vyplněná žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR. Žádost je zpoplatněna zvláštním poplatkem a proto nezapomeňte, prosím, k poplatku za vydání cestovního pasu připočítat částku za podání žádosti o osvědčení o státním občanství ČR.

V případě, že nemáte žádný platný doklad totožnosti, je nutné přijít se svědkem, který má platný cestovní pas ČR nebo občanský průkaz ČR.

3)     Originál českého rodného listu (či úředně ověřená fotokopie z ČR)

Pokud jste český rodný list nikdy neměli, musíte si nechat udělat zápis narození v ČR. Více informací naleznete ZDE. Pokud jste rodný list měli a z nějakých důvodů ho nemůžete předložit, musíte si požádat o duplikát.

4)     Originál českého oddacího listu (či úředně ověřená fotokopie z ČR)

Pouze v případě změny jména a příjmení provdané ženy (ženatého muže). Pokud český oddací list nemáte, musíte si nechat zapsat manželství v ČR. Více informací naleznete ZDE. Pokud jste český oddací list měli a z nějakých důvodů ho nemůžete předložit, musíte si požádat o duplikát.

4)     Originál dokladu o nabytí cizího státního občanstvía způsob jeho nabytí (manželstvím – cizozemský rodný list manžela/lky, nebo naturalizační doklad manžela/lky).

 5)     Originál českého rozvodového rozsudku (či úředně ověřená fotokopie z ČR)

Pouze v případě, je-li manželství rozvedené. Více informací o získání rozvodového rozsudku naleznete ZDE.

6)     Doklad o rodném čísle

Ke zjištění rodného čísla vyžadujeme:

·        platný občanský průkaz ČR nebo platný cestovní pas ČR,

·        matriční doklad – originál nebo úředně ověřená fotokopie z ČR rodného listu,

·        doklad o přidělení rodného čísla vydaný MV ČR – pouze v případě, že rodný list neobsahuje rodné číslo.

Pokud žadatel nemá rodné číslo, je nutné, aby nejdříve požádal o jeho přidělení, popř. o jeho ověření.

7)    Doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj

8)    Prohlášení o státním občanství

V případě občanů mladších 18 let musí rodič podat se svým prohlášením i prohlášení o státním občanství za dítě. Formuláře obdržíte i při vyřizování nového pasu na našem úřadě.

Podpisy na těchto formulářích musí být ověřeny místním notářem.

9) Oznámení o ztrátě – odcizení cestovního pasu

Od 1. ledna 2012 je v zahraničí držitel cestovního pasu povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení případně zničení nebo jeho nález nahlásit nejbližšímu zastupitelskému úřadu, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva. Zastupitelský úřad vystaví držiteli potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního dokladu a současně bezodkladně oznámí tuto skutečnost orgánu příslušnému k vydání cestovního dokladu.

Na základě tohoto oznámení bude Váš dosavadní cestovní pas zařazen do databáze neplatných pasů. Pamatujte si, že pas je majetkem státu a Vy jste povinni pas chránit před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím. Porušení této povinnosti může být kvalifikováno jako přestupek, za který Vám podle § 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, hrozí pokuta až 30 tisíc korun. Pokud Vám byl pas odcizen, měli byste okradení nahlásit na místní policii a policejní zprávu přiložit k tomuto oznámení. Je to nejlepší způsob, jak prokážete, že jste učinili všechno pro to, aby Váš pas nebyl odcizen, resp. aby odcizený pas nebyl zneužit. Pozor, zákon stanoví, že po návratu do České republiky jste povinni o ztrátě, resp. odcizení pasu, ještě jednou informovat příslušný obecní úřad.

10) Poplatek

Konzulární poplatky za vystavení cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (a osvědčení o státním občanství ČR) můžete zaplatit v hotovosti nebo formou „money order“ vystaveného na Consulate General of the Czech Republic in Chicago. Osobní šeky Generální konzulát nepřijímá. Informaci o poplatcích najdete ZDE.

Původní cestovní pas se vždy vrací při převzetí nového cestovního pasu, nemusíte jej tedy zasílat s žádostí.

12) Podpůrný doklad k odůvodnění potřeby mít více pasů

Pokud je Váš dosavadní pas platný a potřebujete si jej ponechat, napište příslušné odůvodnění. Doporučujeme Vám, abyste k odůvodnění přiložili i nějaký podpůrný doklad (např. kopii neplatného amerického víza anebo kopii stránky potvrzující vstup do Izraele v případě, že hodláte cestovat do arabských zemí). Zákon stanoví, že další cestovní pas lze vydat pouze v odůvodněných případech.

Pokud s novým pasem neobdržíme také souhlas s ponecháním Vašeho dosavadního pasu, nový pas Vám nebudeme moci vydat dříve, než dosavadní pas odevzdáte, anebo než příslušný obecní úřad rozhodne o tom, že si můžete o tom, že si můžete svůj dosavadní pas ponechat. Upozorňujeme na to, že jakmile Váš pas přestane platit, jste povinni jej bez zbytečného odkladu odevzdat na konzulátu nebo obecním úřadě, jinak se dopouštíte přestupku a můžete dostat pokutu až 5 tisíc korun.

Upozornění
Některé státy nemusí umožnit vstup na své území bez cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. Vzhledem k tomu, že jde o opatření náležející do suverénního rozhodnutí těchto států, nemůže Česká republika nést odpovědnost za aplikaci těchto opatření ani za komplikace, které z tohoto důvodu mohou občanům ČR vzniknout při vstupu nebo pobytu na území těchto států. Totéž platí o cestování dětí zapsaných do cestovního dokladu rodiče.

přílohy

Oznámení o ztrátě cestovního pasu 28 KB PDF (Acrobat dokument) 17.9.2012