Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověřování listin, podpisů a překladů

Ověřování podpisů na listinách, kopií a překladů dokumentů, apostila, uznávání listin mezi ČR a USA, překlady listin.

a) Ověření podpisu

Generální konzulát ověří pravost podpisu pouze za osobní přítomnosti žadatele, který musí předložit  platný doklad totožnosti s fotografií a podpisem (cestovní pas, občanský průkaz, v krajním případě US ID nebo US řidičský průkaz - doporučujeme si předem v České republice zjistit, zda ověření podpisu dle tohoto dokladu bude uznané). Nelze ověřit pravost podpisu na nevyplněné listině či na listině, která neobsahuje žádný text.

Konzulární poplatky za ověření podpisu můžete zaplatit pouze v hotovosti nebo formou "money order" vystaveného na Consulate General of the Czech Republic in Chicago. Osobní šeky Generální konzulát nepřijímá. Informaci o poplatcích naleznete ZDE.

b) Ověření překladu

Český konzulát v USA má právo ověřovat správnost překladu (podle článku 30 odst. 1 písm. f) platné bilaterální konzulární úmluvy s USA č. 28/1988 Sb.). Konzulát je oprávněn ověřovat shodu opisu nebo kopie listiny pouze s originálem listiny nebo jejím úředně ověřeným opisem či úředně ověřenou kopií.

V případě, že si chcete nechat na konzulátu ověřit překlad, doručte na konzulát tyto doklady:

1 . Žádost o ověření správnosti předloženého překladu

2. Originál překládaného dokladu

Pokud je doklad určen pro českou matriku nebo jiný úřad v České republice, musí být opatřen ověřovací doložkou na ministerské úrovni (Department of State), tzv. Apostilou. Apostila se pozná podle toho, že obsahuje nadpis APOSTILLE a pod ním v závorce (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961), tj. odkaz na mezinárodní Úmluvu o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin přijatou v Haagu dne 5. října 1961. V současné době uznává veřejné listiny cizích zemí opatřené apostilou více než 80 zemí.

3. Překlad

Překlad musí být předložen v tištěné podobě. Překlad do češtiny musí být s diakritikou (s čárkami a háčky). Překlad musí být úplný, včetně všech ověřovacích doložek, které jsou na originálu překládaného dokladu vyznačeny nebo k němu připojeny. Žádný údaj nesmí být vynechán, a to ani čísla, kódy či jiné pomocné či nepodstatné údaje. V překladu musí být vyznačeny i všechny suché pečeti (perforační slepotisková razítka) na originálu vyznačené, a to nejlépe formou poznámky překladatele.

Poznámky překladatele se píší do závorky kurzívou. Překlad by měl být na každé stránce ohraničen nahoře a dole vodorovnou čarou. Začátek překladu by měl být označen slovy (Překlad z angličtiny) nebo (Translation from the Czech language), konec překladu by měl být označen slovy (Konec překladu) nebo (End of translation).

Pro usnadnění procesu ověřování doporučujeme překlad zaslat v elektronické podobě či jej předložit na USB na nášemkonzulátě.

4. Správní poplatek

Je stanoven v USD v aktuálním kurzu ke Kč. Aktuální poplatek v USD za 1.stránku překladu najdete na informaci o poplatcích. Úhrada je možná pouze formou Money order - vystavený na "Consulate General of the Czech Republic in Chicago", nebo v hotovosti.

5. Předplacenou obálku

Pokud chcete, aby Vám konzulát po ověření správnosti překladu doklady vrátil poštou nebo kurýrní službou, zašlete předplacenou obálku, na které uveďte adresu, kam má být zásilka zaslána. Jako odesílatele uveďte:

Consulate General of the Czech Republic
Consular Section
205 North Michigan Avenue, Suite 1680
Chicago, IL 60601
Phone: (312) 8611037

Další důležité informace

Ověření správnosti překladu (tj. shody originálu s překladem) se vyznačí na překladu nebo na listu s ním pevně spojeném ve formě ověřovací doložky, přičemž ověřovaný překlad bude pevně spojen s originálem překládané listiny nebo s její úředně ověřenou kopií, a to sešitím, popř. přelepkou zajištěnou otiskem kulatého úředního razítka překrývajícího současně tuto přelepku a předmětnou listinu.

V ověřovací doložce konzulát uvede v jakém jazyce je originál listiny a v jakém jazyce je její překlad, dále že jde o překlad předložený žadatelem a že jde o úplný překlad shodující se s překládanou listinou. Ověřovací doložka také musí obsahovat číslo jednací ověření překladu, místo a den provedení ověření a výši vyměřeného poplatku v amerických dolarech. Doložku podepíše konzul a ke svému podpisu uvede své jméno, příjmení, titul a funkci. Pod ověřovací doložkou musí být otištěno kulaté úřední razítko konzulátu, jinak je neplatná.

Ověřovací doložka je vždy v češtině. Není-li překlad určen pro použití v České republice a požádá-li o to žadatel, může být ověřovací doložka dvojjazyčná, tj. k české doložce se vypíše doložka v angličtině.

Konzul nesmí ověřit správnost překladu, jsou-li v listině jakékoli doplňky psané rukou, nebo jsou-li v listině jakékoli změny, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost. Konzulát také nesmí ověřit správnost překladu, pokud nemůže jeho obsah spolehlivě posoudit, anebo je-li obsah listiny ve zřejmém rozporu s právními předpisy České republiky nebo USA nebo účelem obcházení zákonů České republiky nebo pokud se příčí dobrým mravům. Porušil by tím § 39 občanského zákoníku 40/1964 Sb. a § 53 odst. 1 písm. a) notářského řádu č. 358/1992 Sb. ve smyslu Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích 32/1969 Sb., a mohl by tak naplnit skutkovou podstatu trestného činu křivého tlumočení podle § 175a trestního zákona 140/1961 Sb.

c) Ověření kopie listiny

Generální konzulát provede ověření shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. Je možno ověřit také shodu kopie listiny, kterou žadatel předkládá jako úředně ověřenou kopii či jako opis. Není možno provést ověření kopie průkazu (občanského průkazu, cestovního pasu, vojenského průkazu apod., vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby).

Generální konzulát neprovede ověření listiny jejíž obsah nemůže spolehlivě posoudit, pokud je listina svým obsahem v rozporu se zákony ČR či v rozporu s právním řádem státu působnosti a nebo jsou-li v listině změny, vsuvky, nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.


Konzulární poplatky za ověření kopie listiny můžete uhradit v hotovosti nebo formou "money order" vystaveného na Consulate General of the Czech Republic in Chicago. Osobní šeky Generální konzulát nepřijímá. Informaci o poplatcích naleznete na informaci o poplatcích.

přílohy

Žádost o ověření správnosti předloženého překladu 48 KB PDF (Acrobat dokument) 28.2.2012