Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Navrácení státního občanství

(Archivní článek, platnost skončena 28.02.2013.)

Dne 27. února 2006 nabyl účinnost zákon č. 46/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů. Od tohoto data je opět možné požádat o navrácení českého státního občanství...

Informace o nabývání českého státní občanství prohlášením

Dne 27. února 2006, nabyl účinnost zákon č. 46/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů. Od tohoto data je opět možné požádat o navrácení českého státního občanství. Novela zakotvuje právo opětovně činit prohlášení o státním občanství České republiky tentokrát bez časového omezení. Zákon se nadále vztahuje na bývalé občany Československé republiky, resp. Československé socialistické republiky (ČSSR), resp. České socialistické republiky (ČSR), resp. České republiky (ČR), kteří své občanství pozbyli v rozhodném období od 25. 2. 1948 do 28. 3. 1990. Zákon č. 46/2006 Sb. byl publikován v částce 22 Sbírky zákonů a jeho text je možno nalézt na internetové stránce www.sbirka.cz nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.

Před podáním žádosti...

Před podáním žádosti, prosím, vyplňte a zašlete zjišťovací dotazník zastupitelskému úřadu ČR (velvyslanectví, generální konzuláty). Dotazník je možné zaslat i e-mailem. Texty prohlášení se liší podle situace, za které došlo ke ztrátě českého státního občanství a teprve na základě poskytnutých informací je možné určit, který z formulářů prohlášení má být prohlašovateli zaslán. Současně s prohlášením bude žadateli zaslána podrobná informace a případné další formuláře žádostí.

1. Příslušnost orgánů státní správy ČR:


1.1. Prohlášení podané v ČR

Je-li prohlášení učiněno na území ČR, jsou k jeho přijetí příslušné krajské úřady nebo magistráty, resp. úřady městských částí (v Brně, Ostravě, Plzni a Praze) - dále jen "úřad". Pro přijetí prohlášení je příslušný úřad podle místa posledního trvalého pobytu prohlašovatele v ČR. Pokud prohlašovatel v ČR trvalý pobyt neměl, je příslušný Městský úřad pro Prahu 1.

1.2. Prohlášení podané v cizině

Pokud je prohlášení učiněno v cizině, je k přijetí prohlášení příslušný zastupitelský úřad (ZÚ). Ve Spojených státech budou prohlášení přijímat následující ZÚ :

1.2.1. Velvyslanectví ČR Washington, D.C.:

3900 Spring of Freedom St., N.W., Washington, DC 20008, USA, tel. (202) 274-9100, fax (202) 363-6308, e-mail: con_washington@embassy.mzv.cz, web: www.mzv.cz/washington

Příslušnost pro prohlašovatele ze států:

Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Portoriko, South Carolina, Tennessee, Texas, Washington D.C., West Viriginia,a Virginia.

1.2.2. Generální konzulát ČR v Los Angeles, California:

10990 Wilshire Blvd., Suite 1100, Los Angeles, CA 90024, USA, tel. (310) 473-0889, fax (310) 473-9813, e-mail: losangeles@embassy.mzv.cz, web: www.mzv.cz/losangeles

Příslušnost pro prohlašovatele ze států:

Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington a Wyoming.

1.2.3. Generální konzulát ČR v New Yorku, New York:

1109-1111 Madison ave., New York, NY 10028, USA, tel. (212) 717-5643, fax (212) 717-5064, e-mail: consulate.newyork@embassy.mzv.cz, web: www.mzv.cz/newyork

Příslušnost pro prohlašovatele ze států:


Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island a Vermont.

1.2.4. Generální konzulát ČR v Chicagu, Illinois:

Michigan Plaza Bldg, 205 N Michigan Avenue, Suite 1680, IL 60601, USA, tel. (312) 861-1037, fax (312) 861-1944, e-mail: consulat_chicago@mzv.cz , web: www.mzv.cz/chicago

Příslušnost pro prohlašovatele ze států:

Kansas, Missouri,Nebraska, South Dakota, North Dakota, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan.

ZÚ přijímá prohlášení, která doručuje příslušným úřadům v České republice. O navrácení občanství rozhoduje vždy pouze příslušný úřad v České republice.

2. Okruh osob, na které se zákon vztahuje (oprávněné osoby)

2.1. Bývalí občané ČSR, ČSSR nebo ČR, kteří občanství pozbyli propuštěním ze státního svazku nebo rozhodnutím o odnětí státního občanství v období od 28.2.1948 do 28.3.1990

Mnoho takových osob bylo následně (po ztrátě občanství) rovněž naturalizováno. Přesto uvedené osoby spadají do této skupiny, neboť své občanství nepozbyly naturalizací, ale již dříve - propuštěním ze státního svazku, resp. odnětím občanství.

2.2. Bývalí občané ČSR, ČSSR nebo ČR, kteří občanství pozbyli naturalizací v USA v období od 7.5.1957 do 28.3.1990

Většina prohlašovatelů bude pravděpodobně spadat do této skupiny. Tyto osoby jsou podle zákona oprávněné k nabytí občanství ČR, jestliže k jejich naturalizaci došlo v době od 8.5.1957 do 28.3.1990. Osoby, které byly naturalizované v období od 17.9.1938 do 7.5.1957 nepozbyly občanství tehdejší Československé republiky, neboť v té době Smlouva o naturalizaci mezi USA a ČSR nebyla aplikována.

2.3. Děti oprávněných osob (dle bodu 2.1. a 2.2.) mladší 18ti let, včetně těch, které československými, resp. českými občany nikdy nebyly

Upozorňujeme, že děti nemohou podat prohlášení samy za sebe, musí tak učinit jejich rodiče (oprávněné osoby).

Doporučujeme, abyste tyto případy konzultovali s příslušným ZÚ.

2.4. Bývalí českoslovenští občané, resp. občané SSR, kteří nenabyli občanství Slovenské republiky

Jedná se o úzce vymezenou skupinu osob (viz. § 6 zákona), jejíž určení je poměrně komplikované, neboť souvisí s občanstvím rodičů prohlašovatele, jejich místem pobytu, apod. Proto doporučujeme, abyste tyto případy vždy konzultovali s příslušným ZÚ.

3. Doklady potřebné k podání prohlášení

a/ vyplněný a podepsaný formulář prohlášení o občanství České republiky

b/ doklad o pozbytí státního občanství - potvrzení o propuštění ze státního svazku nebo rozhodnutí o odnětí státního občanství nebo naturalizační listina

c/ rodný list

V některých případech je nutné předložit také tyto dokumenty:

a/ oddací list

b/ další doklad prokazující změnu jména nebo příjmení (kopii cestovního pasu USA - datová stránka)

c/ rodný list dítěte

d/ souhlas druhého rodiče s nabytím druhého občanství dítěte, pokud nebyl omezen výkon rodičovské zodpovědnosti druhého rodiče nebo nedošlo-li ke zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti k právním úkonům

e/ písemný souhlas dítěte, pokud dovršilo 15 let věku

f/ osvědčení o tom, že prohlašovatel není občanem Slovenské republiky

Pozn. Náležitosti jednotlivých dokumentů jsou popsány v bodě 4.

4. Náležitosti dokladů


4.1. Prohlášení o občanství České republiky

Prohlášení se provádí na příslušném formuláři, který je možné podepsat přímo na zastupitelském úřadě. Pokud jej podepisujete mimo zastupitelský úřad, musí být Váš podpis notářsky ověřen (u Notary Public).

4.2. Doklad o propuštění ze státního svazku nebo rozhodnutí o odnětí státního občanství

Patříte-li do okruhu osob, které pozbyly české/československé občanství propuštěním ze státního svazku nebo rozhodnutím o odnětí státního občanství, je nutné předložit doklad o propuštění nebo odnětí v originále. Doklad je možné pak zaslat do České republiky buď v originále nebo pokud si budete přát v ověřené kopii (ověřuje zastupitelský úřad).

Upozorňujeme na to, že potvrzení o pozbytí státního občanství (vydávaná v 80. letech na ZÚ ČSSR) nejsou dokladem o propuštění ze státního svazku.

Jestliže doklad chybí, je nutné požádat úřad v ČR o jeho dohledání. V tomto případě je však třeba určit úřad, který dokument vydal a alespoň přibližnou dobu, kdy se tak stalo.

4.3. Naturalizační listina

ZÚ pro účely řízení žádosti přijme:

a/ originál naturalizační listiny

b/ notářsky ověřenou fotokopii originálu naturalizační listiny

ZÚ pořídí výpis z naturalizační listiny, který zasílá do ČR. Naturalizační listina zůstane uložena na ZÚ a žadateli bude vrácena spolu s ostatními doklady po vyřízení žádosti. Pokud prohlašovatel žádá zaslání originálu naturalizační listiny dříve, doporučujeme zaslat předplacenou obálku poštovní služby podle vlastní volby (doporučujeme Express Mail, UPS, Fedex apod.)

V případě, že prohlašovatel nemá naturalizační listinu, je nutné požádat o vystavení duplilkátu místní úřadovnu Bureau of Citizenship and Immigration Services.

4.4. Matriční doklady z ČR

Tato skupina dokladů zahrnuje doklady o Vaší totožnosti a o podobě jména - rodný list, oddací list, příp. doklady potvrzující změnu Vašeho jména. Doklad je možné postoupit českým orgánům v originále nebo v ověřené kopii (ověřuje zastupitelský úřad). Pokud doklad chybí, je nutné požádat o jeho dohledání a o vystavení duplikátu na příslušném matričním úřadu. Tuto žádost je třeba připojit k prohlášení.

4.5. Matriční doklady z USA

Matriční doklady vydané v USA (např. rodný či oddací list) je nutno předložit s Apostilou a ověřeným překladem do českého jazyka (ověřuje zastupiteslký úřad).

4.6. Doklady vystavené na Slovensku

Jedná se především o osvědčení o tom, že prohlašovatel není občanem SR, případně o rodné listy prohlašovatele, resp. jeho rodičů. O vystavení takového dokladu požádejte Slovenské velvyslanectví v USA.

Poznámka: Ve vyjímečných případech, pokud oprávněná osoba udá dostatečný důvod, umožňuje zákon prominutí předložení některých dokumentů. Bližší informace podá pracovník zastupitelského úřadu.

5. Poplatky

Podání prohlášení je bez poplatku. Zpoplatňovány jsou však oveřovací úkony (shodnost kopie s originálem, správnost překladu apod.). Příslušný ZÚ přijímá poplatky v hotovosti nebo formou Money Order, Certified Check, Cashier´s Check apod.. ZÚ nesmí přijímat osobní nebo firemní šeky.

6. Doba vyřizování

Úřad v ČR vydá Osvědčení o nabytí státního občanství ČR, pokud jsou splněny veškeré zákonné podmínky, obvykle v časovém rozmezí dvou až tří měsíců. Pokud je vydání osvědčení spojeno s pátráním po doplňujících údajích a dokladech v archívech, pak je doba vyřízení žádosti delší s ohledem na povahu pátrání. Vyhotovené Osvědčení Vám bude doručeno prostřednictvím příslušného zastupiteslkého úřadu.


Kontaktní adresy:

U.S. Department of Justice
Credential Office
950 Pennsylvania Ave.
Room 6531
Washington, D.C 20530
tel.: 202-514-2314

State Department
Authentication Office
518 23rd Street, N.W.
State Annex 1
Washington, D.C. 20520
tel.: 202-647-5002

Department of Homeland Security
Bureau of Citizenship and Immigration Services
internetová stránka obsahuje veškeré District Offices :
http://uscis.gov

Embassy of the Slovak Republic
3523 International Court, NW
Washington, DC 20008
http://www.slovakembassy-us.org/
tel.: 202-237-1054
fax : 202-237-6438

Adresy všech krajských úřadů a magistrátů v ČR
K dispozici na zastupitelských úřadech ČR v USA

přílohy

Zjišťovací dotazník 24 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008