Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Trvalý pobyt pro bývalé občany ČR

Informace

 • Žádost o povolení k trvalému pobytu je oprávněn bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území ČR podat na ZÚ cizinec, byl-li v minulosti státním občanem ČR.
 • Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.
 • Veškeré náležitosti žádosti popřípadě jiné listiny, které jsou předkládány k žádosti o udělení povolení k trvalému pobytu, pokud nejsou v českém jazyce popř. slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy českým notářem.
 • Generální konzulát neposkytuje překladatelské služby - kontakty na místní překladatele. Překlad vám za poplatek ověříme - informace o poplatcích (151e - ověření správnosti překladu).
 • Všechny dokumenty musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřených kopiích (ověřeny českým notářem).

Lhůty

 • Lhůta k vyřízení žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu, která je podána na území České republiky Ministerstvu vnitra je 60 dnů ode dne podání žádosti (lze žádat pouze na základě dlouhodobého víza/pobytu) - kontakty na pracoviště MV ČR.
 • V případě podání žádosti na zastupitelském úřadu je lhůta k vyřízení žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu 180 dnů ode dne podání žádosti.

Poplatek

 • Aktuální informace o poplatku za podání žádosti o trvalý pobyt (162a - žádost o povolení k pobytu).
 • Poplatek zašlete v hotovosti nebo money order. Osobní šeky nepříjímáme.

Požadavky

Vyplněná žádost o trvalý pobyt

2 shodné fotografie

 • na zadní stranu fotografií ZÚ napíše příjmení žadatele

Platný cestovní doklad

 • nelze předložit doklad, do něhož nelze vyznačit české vízum, např. identifikační kartu
 • vízum je udělováno za účelem převzetí povolení k trvalému pobytu, které si žadatel musí vyzvednout v ČR.

Listinný doklad potvrzující účel pobytu na území ČR

 • doklad o tom, že cizinec byl v minulosti státním občanem ČR - originál naturalizační listiny, např. ověřená fotokopie českým notářem oddacího listu, rodného listu, nebo jinou listinou dokládající příbuzenský vztah,
 • doklad o tom, že cizinec byl v minulosti státním občanem ČR, dokladem, resp. doklady, o českém původu cizince, který lze prokázat následujícími způsoby:
  1. původ na území dnešní ČR: cizinec nebo alespoň jeden z jeho přímých příbuzných se narodil na území ČR. Žádost bude doložena ověřenými fotokopiemi listinných důkazů (rodný list, oddací list apod.) nebo potvrzením archivní služby Ministerstva vnitra ČR osvědčujícími tuto skutečnost, nebo
  2. příbuzní na území ČR: cizinec má na území ČR příbuzné (přímé i nepřímé, tzn. teta, strýc, bratranec, sestřenice, švagr, švagrová, neteř apod.). Žádost bude doložena ověřenými fotokopiemi listinných důkazů (rodný list, oddací list apod.) dokládajícími příbuzenský vztah, nebo
  3. českou národnost cizinec nebo alespoň jeden z jeho příbuzných má vyznačenou v úředním dokladu (pas, rodný list, oddací list, úmrtní list, identifikační /občanský/ průkaz) vydaném nejméně 5 let před podáním žádosti o povolení k pobytu (trvalému) na území ČR. Žádost bude doložena ověřenou fotokopií takového cizozemského dokladu, nebo
  4. nemá – li cizinec z objektivních důvodů možnost prokázat svůj český původ žádným z dokladů podle bodu 1. až 4., mohou být tyto doklady nahrazeny čestným prohlášením cizince o jeho českém původu a vyjádřením odboru krajanských a kulturních vztahů MZV ČR k čestnému prohlášení cizince - doporučením k povolení k pobytu (trvalému) na území ČR. Viz webové stránky MV ČR - cizinec s prokázaným českým původem(krajan)

Doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu

 • Za doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území se podle ustanovení zákona o pobytu cizinců považuje doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním posuzovaných osob nebude nižší než součet částek životních minim cizince a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob. Viz webové stránky MV ČR - obecně k některým náležitostem žádosti. Za doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území ČR se považuje:
  1. není-li žadatel na území ČR zaměstnán, smlouva o smlouvě budoucí s budoucím zaměstnavatelem, ve které je uvedena výše mzdy, která musí dosahovat stanovené částky,
  2. jde-li o zaměstnance - potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného čistého měsíčního výdělku za předchozí kalendářní čtvrtletí, který musí dosahovat stanovené částky a originál nebo ověřená kopie platné pracovní smlouvy,
  3. potvrzení o stavu účtu nebo výpis z účtu vedeného u peněžního ústavu na území ČR nebo na území USA vždy znějícího na jméno žadatele, ze kterého je zřejmé, že lze finančními prostředky disponovat na území ČR, a umožňuje vynaložit stanovenou částku nejméně po dobu 2 let (požadován výpis za posledních několik měsíců např. 6). V případě účtu v USA - kreditní karta nebo dopis od banky potvrzující přístup k účtu v ČR přeložený do českého jazyka. Generální konzulát neposkytuje překladatelské služby - kontakty na místní překladatele. Překlad vám za poplatek ověříme - informace o poplatcích (151e - ověření správnosti překladu).
  4. ověřený závazek manžela, rodiče, dítěte, kteří mají vzájemnou vyživovací povinnost, že žadateli zajistí prostředky k trvalému pobytu po dobu, po kterou trvá vyživovací povinnost; uvedený závazek je nutné doložit potvrzením zaměstnavatele o výši výdělku nebo výpisem z účtu,
  5. potvrzení o převodu finančních dávek vyplácených cizinci státem, jehož je občanem nebo jiným státem, ve kterém jsou mu takové dávky vypláceny, za podmínky, že dosahují stanovené částky, nebo
  6. doklad o příslibu poskytnutí prostředků k zajištění trvalého pobytu na území ČR z prostředků veřejných rozpočtů; za takové prostředky se rozumějí :  prostředky z veřejných rozpočtů jiného státu než ČR, např. doklad o převodu dávky vyplácené v jiném státu než ČR do ČR (např. důchody) nebo prostředky z veřejných rozpočtů ČR; jedná se o doklad, jímž veřejná moc zaručuje prostředky k pobytu, např. v rámci programu trvalého přesídlení cizinců s českým původem,
  7. osvědčení Ministerstva vnitra ČR, jde-li o cizince s prokázaným českým původem, který je nebo bude přesídlen na území ČR v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 17. ledna 1996 č. 72 o zásadách politiky vlády ČR ve vztahu k přesídlování cizinců s prokázaným českým původem (krajanů) žijících v cizině a který nesplňuje podmínky § 71 zákona č. 326/1999 Sb.; vzor uvedeného dokladu je obsažen v příloze č. 12 oběžníku,
  8. jde-li o cizince, který je podnikatelem a má příjmy z podnikání (např. ze živnosti, podíly společníků v. o. s. či komplementářů k. s. na zisku) – kopie daňového přiznání k dani z příjmů fyzické osoby za předchozí zdaňovací období pořízená cizincem z daňového spisu příslušného finančního úřadu, ze kterého bude zřejmý výsledek vyměřovacího řízení finančního úřadu. V tomto případě je rovněž třeba doložit doklad z Okresní správy sociálního zabezpečení o výši zaplaceného pojistného na sociální zabezpečení za příslušné zdaňovacího období a dále jde-li o doklad cizince s trvalým pobytem (společně posuzované osoby), je třeba doložit doklad o výši zaplaceného pojistného na všeobecném zdravotním pojištění,
  9. jde-li o cizince, který má jako fyzická osoba příjmy ze zisku obchodní společnosti (společník s. r. o., akcionář a. s., komanditista k. s.) či družstva, jejíž je společníkem (příjem z kapitálového majetku) – zápis z valné hromady obchodní společnosti či členské schůze družstva, ze kterého bude zřejmé rozdělení zisku mezi společníky, a dále doklad o zaplacení daně stanovené zvláštní sazbou daně,
  10. jde-li o cizince, který je členem statutárního orgánu právnické osoby (např. jednatel s. r. o.) a má příjmy za výkon této funkce (příjem ze závislé činnosti a funkčních požitků) – potvrzení příslušné právnické osoby o výši průměrného čistého měsíčního příjmu a doklad, ze kterého bude vyplývat způsob a výše odměňování (zejména smlouva o výkonu funkce, kde bude stanoven způsob a výše odměn nebo zápis z valné hromady společnosti či členské schůze, ze kterého bude zřejmé stanovení odměn příslušného člena statutárního orgánu
  11. jde-li o cizince, který jako člen družstva, společník nebo jednatel s. r. o. nebo komanditista k. s. vykonává práci pro společnost či družstvo a má z tohoto titulu příjem (příjem ze závislé činnosti a funkčních požitků) - potvrzení příslušné právnické osoby o výši průměrného čistého měsíčního příjmu a doklad, ze kterého bude vyplývat způsob a výše odměňování (zejména smlouva o výkonu funkce, kde bude stanoven způsob a výše odměn nebo pracovní smlouva, jde-li o pracovní vztah ke společnosti či družstvu, popř. zápis z valné hromady či členské schůze, ze kterého je zřejmý souhlas tohoto orgánu společnosti s výkonem práce pro společnost a způsob a výše odměňování za danou práci
 • má-li osoba vyživovaná žadatelem vlastní příjem, doklad o vlastním příjmu takové osoby; vlastní příjem takové osoby se do zajištění prostředků k trvalému pobytu žadatele započítá
 • jsou-li s žadatelem společně posuzovány další osoby, započítává se do příjmu žadatele i příjem s ním společně posuzovaných osob, který bude doložen některým z výše uvedených dokladů

Doklad o zajištění ubytování na území ČR

Dokladem o zajištění ubytování podle zákona o pobytu cizinců se rozumí:

 • doklad o vlastnictví bytu nebo domu, prokazuje se
  1. výpisem z katastru nemovitostí, je-li žadatel vlastníkem nemovitosti, nebo
  2. kupní smlouvou s vyznačenou doložkou o vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí.
 • doklad o oprávněnosti užívání bytu, prokazuje se:
  1. ověřenou kopií českým notářem smlouvy o ubytování, nebo
  2. ověřenou kopií českým notářem nájemní smlouvy, nebo
  3. ověřenou kopií českým notářem podnájemní smlouvy, nebo
  4. ověřená kopie českým notářem smlouvy s obdobným obsahem jako smlouvy uvedené v bodu 1. až 3., nebo
  5. písemné potvrzení s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby o souhlasu s ubytováním cizince (úřední ověření se nevyžaduje, podepíše-li oprávněná osoba souhlas před pověřeným zaměstnancem Ministerstva vnitra):
   • za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt, jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde bude mít cizinec zajištěno ubytování.
   • Pokud je souhlas s ubytováním žadatele předkládán jako souhlas vlastníka nemovitosti, která je v podílovém spoluvlastnictví více osob, je nutné, aby souhlas s ubytováním cizince poskytlo tolik podílových spoluvlastníků, jejichž podíly na nemovitosti dosáhnou většiny
   • Pokud je souhlas s ubytováním žadatele předkládán jako souhlas vlastníka nemovitosti, která je ve společném jmění manželů, postačí, aby souhlas s ubytováním cizince poskytl jeden z manželů za předpokladu, že se druhý manžel nedovolá neplatnosti tohoto úkonu
   • Pokud je souhlas s ubytováním žadatele potvrzen nájemcem, je třeba současně předložit platnou nájemní smlouvu mezi nájemcem a pronajímatelem a v případě, že je obsahem nájemní smlouvy podmínka souhlasu pronajímatele s ubytováním další osoby v bytě, je třeba doložit rovněž písemný souhlas pronajímatele s ubytováním žadatele
   • Pokud je jako doklad o zajištění ubytování předložena podnájemní smlouva uzavřená mezi žadatelem a nájemcem bytu, je třeba doložit rovněž písemný souhlas pronajímatele, pokud tento není obsahem samotné podnájemní smlouvy. 

Výpis z rejstříku trestů

 • Affidavit (čestné prohlášení) nahrazující výpis z evidence Rejstříku trestů. Pokud zasíláte žádost poštou, musí váš podpis být ověřen místní notářem (v USA). Další ověření není potřeba.
 • Dále výpis z evidence Rejstříku trestů (nebo obdobného dokladu) státu, pokud jste v něm v posledních 3 letech pobýval/a nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Cizozemský doklad musí být opatřen příslušnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána, jinak, a úředně přeložen do jazyka českého
 • tato povinnost se nevztahuje na cizince mladšího 15 let

Předplacená obálka

 • Pokud potřebujete vrátit pas a zašlete nám předplacenou obálku USPS EXPRESS MAIL (akceptujeme pouze obálku typu "Express Mail Flat Rate Envelope"se známkami v hodnotě $19.99 ) zašleme vám ho zpět.
 • Generální konzulát není zodpovědný za ztracené nebo poškozené dokumenty.

Žádost o trvalý pobyt zašlete na:

Consulate General of the Czech Republic
Consular Section
205 N Michigan Ave, Suite 1680
Chicago, IL 60601

nebo si sjednejte osobní schůzku na čísle 312-861-1037 linka 113 nebo na e-mailu consulate_chicago@mzv.cz. GK Chicago je otevřen od pondělí do čtvrtka a úřední hodiny jsou od 9.30 do 12.30, nově rozšířeno ve středu od 1.30 do 6 hodin večer.

přílohy

Zadost_o_trvaly_pobyt.pdf 813 KB PDF (Acrobat dokument) 4.2.2014

Affidavit.pdf 43 KB PDF (Acrobat dokument) 4.2.2014