Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Narození dítěte v USA

Narodí-li se Vám dítě mimo území České republiky, tak podle § 3 písm. a) zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, dítě nabývá narozením státní občanství České republiky, je-li alespoň jeden rodič státním občanem České republiky.

K tomu, abyste pro dítě narozené mimo území ČR získali cestovní pas ČR je nutné předložit českému úřadu jeho Osvědčení o státním občanství ČR. Dále je nutné si obstarat i český rodný list. Tato povinnost vyplývá z § 21 odst. 2 zákona č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

Osvědčení o státním občanství ČR pro dítě narozené mimo území ČR vydává Úřad pro městskou část Praha 1, odbor matrik, Vodičkova 18, Praha 1, www.praha1.cz . Český rodný list vydává Úřad městské části Brno- Brno střed, odbor matrik, oddělení zvláštní matrika - Husova 3, Brno, www.stred.brno.cz.

INFORMACE K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČR A RODNÝ LIST:

Upozorňujeme, že v případě, že zasíláte žádost poštou, je nezbytně nutné připojit průvodní dopis s uvedením kontaktních informací žadatele (adresa, telefon, email). Pokud v průběhu vyřizování žádosti změníte adresu pobytu/tel. číslo, neodkladně o tomto informujte Generální konzulát.

K podání žádosti o vystavení osvědčení o státním občanství ČR a českého rodného listu pro Vaše dítě narozené na území USA je nutné předložit následující:

1) Originál amerického rodného listu, který musí být opatřen:

 • Ověřovací doložkou "Apostille"

K vydání této doložky je příslušný Secretary of State v hlavním městě státu, kde byl rodný list vystaven. Adresy jednotlivých úřadů, kde můžete o vydání Apostille požádat, jsou uvedeny na naší webové stránce: www.mzv.cz/chicago.

V případě, že si přejete originály cizozemského rodného listu a Apostille vrátit zpět, je nutné v průvodním dopise o této skutečnosti důrazně informovat. Současně přičtěte k celkové částce poplatek za ověření fotokopií 2 stran. V opačném případě zašleme originály matričních dokladů s žádostí o zápis do ZM Brno, kde budou uloženy v archívu.

 • Překladem do českého jazyka

Přeložit rodný list a Apostille můžete sám/sama, jelikož Generální konzulát nevyžaduje překlad vyhotovený oficiálním překladatelem- ověření správnosti překladu provedeme na našem konzulárním oddělení. Překlad vyhotovte buď na počítači nebo na psacím stroji. Rukou psané překlady budou vráceny k přepracování. Překlady nepodepisujte!

2 ) Originál PLATNÉHO cestovního pasu ČR nebo občanského průkazu ČR (v případě, že zasíláte žádost poštou, přiložte kopii platného cestovního pasu nebo občanského průkazu ČR) a nebo osvědčení o státním občanství ČR jednoho z rodičů dítěte

 • Jsou-li oba rodiče dítěte občané ČR a pokud nejsou oddáni, je zapotřebí zaslat kopii pasu nebo občanského průkazu či osvědčení od obou rodičů.
 • Je-li jeden z rodičů cizinec, je též nutné zaslat kopii cestovního pasu, popř. jiného dokladu totožnosti a dokladu prokazujícího jeho/její státní občanství.
 • Pokud je Váš cestovní pas či občanský průkaz již neplatný a nemáte ani vystavené osvědčení o státním občanství České republiky, je potřeba vyplnit na své jméno "Žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení"

3) Originály rodných listů obou rodičů dítěte

 • Můžete též zaslat jejich kopii, kterou jste si nechali ověřit od notáře v ČR.
 • Nejsou-li rodiče dítěte oddáni, je zapotřebí doložit rodný list obou rodičů, a to i v případě, že je jeden z rodičů cizinec (od cizích státních příslušníků je postačující předložit pouze neověřenou fotokopii rodného listu).

4) Originál českého oddacího listu rodičů

 • Můžete též zaslat jeho kopii, kterou jste si nechali ověřit od notáře v ČR.
 • Pokud máte k dispozici pouze americký oddací list, je potřeba doložit podklady k provedení zápisu o uzavření manželství a k vydání českého oddacího listu.
 • Nejsou-li rodiče dítěte oddáni je nutné doložit doklad o uznání otcovství vydaný úřady USA (viz bod f).

K vyřízení žádosti se vyplňují tyto formuláře:

Prosíme o úplné a čitelné vyplnění všech žádaných údajů, data vypisujte dle českých zvyklostí t.j. den, měsíc, rok,jako místo narození vždy uvádějte název města či obce, pro českou matriku nestačí uvést pouze stát narození, má-li některá z osob, jejíž údaje vyplňujete, tzv. middle name, prosíme o jeho vypsání, neuvádějte pouze začáteční písmena.

a) Zápis o narození dítěte - Formulář

 • Vyplňuje se na jméno Vašeho dítěte, zápis podepíše jeden z rodičů - ten, který má české státní občanství (v případě, že je dítě již starší 18-ti let, podepisuje si zápis samo za sebe).
 • První dva řádky formuláře nevyplňujte!

b) 2x prohlášení

Formulář prohlášení pro dospělého

Formulář prolášení pro nezletilou osobu

 • Jedno prohlášení (v případě nezletilé osoby) bude vyplněno na jméno dítěte, podepíše se jeden z rodičů,.
 • Druhé prohlášení vyplní na své jméno a podepíše ten z rodičů, který má české státní občanství.

c) Žádost a dotazník ke zjištění st. občanství ČR

 • Vyplňuje se na jméno dítěte, podepisuje se rodič.
 • Do kolonky "účel vydaného osvědčení" vypište "žádost o český rodný list".
 • Kolonky, které se nevyplňují (jako např. "bývalá domovská příslušnost") , nevyplňujte!

d) Jméno (jména) dítěte

 • Pokud rodiče žádají o zápis jména (jmen) dítěte v českém tvaru s diakritikou, prosíme o doložení prohlášení obou rodičů, že si přejí zapsat jméno (jména) dítěte s českou diakritikou. Prohlášení musí podepsat oba rodiče - Prohlášení obou rodičů.
 • U nezletilých narozených do 1.7.2001 s druhým jménem musí rodiče vyplnit prohlášení o volbě druhého jména - Prohlášení - nezletilý.
 • U zletilých narozených do 1.7.2001 s druhým jménem musí rodiče vyplnit prohlášení o volbě druhého jména - Prohlášení - zletilý.

e) Žádost o zápis nepřechýleného příjmení

f) Zápis o uznání otcovství

 • V případě, že rodiče v době narození dítěte nebyli manželé, je nezbytně nutné doložit "dobrovolné uznání otcovství" (Voluntary Acknowledgment of Paternity), které oba rodiče podepsali před místními (americkými) úřady. Doklad musí být opatřen ověřovací doložkou Apostille a překladem do českého jazyka - překládá se i Apostille. Formulář je zpravidla vyplňován v nemocnici po narození Vašeho dítěte. Je také možné jej vyplnit a podepsat na úřadě místního matrikáře (local registrar or county clerk´s office).

+) Podrobnější informaci k otázce uznání otcovství naleznete na poslední stránce této informace.

UPOZORNĚNÍ

 ·       Budete-li žádost zasílat na naše konzulární oddělení poštou je nutné, aby Vaše podpisy na všech shora uvedených formulářích byly ověřeny od místního notáře.

·        Žádost o vystavení českého rodného listu a osvědčení o státním občanství ČR pro Vaše dítě se podává buď prostřednictvím našeho Generálního konzulátu (popř. Velvyslanectví ve Washingtonu, Generálních konzulátů v Los Angeles nebo v New Yorku) nebo přímo u matričního úřadu v místě Vašeho posledního bydliště v ČR.

·        Tato žádost je odeslána na Úřad městské části Praha 1, který pro dítě vystaví osvědčení o státním občanství ČR a žádost dále postoupí na Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika, k provedení zápisu o narození a k vydání českého rodného listu.

·        Provedením zápisu o narození získáte pro své dítě i rodné číslo.

·        Vystavené osvědčení a český rodný list Vám ihned po jejich obdržení z ČR, zašleme na Vaši poštovní adresu v USA. Je možné na GK požádat, aby tyto doklady byly z matriky v Brně zaslány na adresu Vámi uvedené osoby v ČR (např. na adresu Vašich rodičů).

Správní poplatky související se zápisem narození a vydáním osvědčení:


Správní poplatky související se zápisem narození:
Výše poplatků
 • ověření kopie amerického rodného listu dítěte včetně Apostilly (2 strany)
 • ověření správnosti překladu rodného listu včetně Apostilly (za 2 strany textu)
 • ověření kopie českého rozsudku o rozvodu (dle poctu stran)
 • zápis narození do zvláštní matriky v Brně
 • vydání osvědčení o státním občanství ČR

Výše správních poplatků se přepočítává každý měsíc dle platného kurzu Kč k USD.

Na úhradu poplatků zašlete Money Order (vypsaný na "Consulate General of the Czech Republic in Chicago").Generální konzulát ČR nemůže přijímat osobní šeky.

Uveďte na zvláštní list papíru, které originály Vámi předložených matričních dokladů požadujete, po jejich ověření, vrátit.

V případě jakýchkoli nejasností se s námi spojte telefonicky na čísle: (312) 861-1037 linka 107.

+)

V případě, že otec dítěte otcovství odmítá, nebo jeho pobyt není znám nebo nežije, nemusí být otcovství určeno vůbec (v takovém případě dítě na rodném listě bude mít údaje o otci proškrtnuty) anebo otcovství určí český nebo i cizí soud - v takovém případě se předkládá rozhodnutí soudu o určení otcovství. Je-li rozhodnutí vydáno soudem mimo území České republiky, musí být předložen rozsudek o uznání účinnosti rozhodnutí cizíhosoudu vydaný Nejvyšším soudem v Brně, opatřený doložkou o nabytí jeho právní moci.

Byla-li matka dítěte v den jeho narození rozvedená, předkládá rozsudek o rozvodus doložkou o nabytí právní moci. Je-li rozhodnutí vydáno soudem mimo území České republiky, musí být předložen rozsudek o uznání účinnosti rozhodnutí cizího soudu vydaný Nejvyšším soudem v Brně, opatřený doložkou o nabytí jeho právní moci. Tyto doklady jsou požadovány, aby bylo jednoznačné, kdy k rozvodu došlo, neboť u dítěte, které se narodilo do 300 dnůpo rozvodu, se za otce dítěte považuje tehdejšímanžel matky dítěte.

 Byla-li matka dítěte v den jeho narození vdovou, předkládá buď úmrtní list manžela anebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou o nabytí právní moci. Tyto doklady musí být předloženy, aby bylojednoznačné, kdy k zániku manželství došlo, neboť u dítěte, které se narodilo do 300 dnů po zániku manželství, se za otce dítěte považuje tehdejší manžel matky dítěte.

Uznání účinnosti rozhodnutí cizího soudu Nejvyšším soudem v Brně se nepožaduje od rozhodnutí, která nabylaprávní moci po 10. červenci 1976 a byla vydána soudem v Austrálii, Dánsku, Egyptě, Finsku, Itálii, Kypru, Lucembursku, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Slovensku, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii. Dále není třeba uznávat Nejvyšším soudem rozsudky bývalé Německé demokratické republiky, které nabyly právní moci do 3. října 1990. Existují také bilaterální smlouvy s Albánií, Arménií,Ázerbájdžánem, Běloruskem, Bulharskem, Francií, Gruzií, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Maďarskem, Moldavskem,Mongolskem, Polskem, Rumunskem a Ruskou federací, u těchto zemí je třeba zjistit datum, od kterého smlouvy platí - pokud máte rozhodnutí vydané některým z těchto států, sdělte nám datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci a my Vám sdělíme, zda je třeba uznávat doklad Nejvyšším soudem či nikoliv.

Je-li dítě osvojeno, je nutno předložit právoplatný rozsudek soudu o osvojení,dále oddací list osvojitelů, oddací list nebo jiné doklady pokrevních rodičů, případně sdělit údaje o nich formou dalšího zápisu o narození podle situacea možnosti žadatelů.

přílohy

Zápis narození 141 KB PDF (Acrobat dokument) 10.9.2014

Prohlášení obou rodičů o zápis jména/jmen dítěte s... 41 KB PDF (Acrobat dokument) 1.3.2012

Prohlášení o volbě jmen nezletilému dítěti 100 KB PDF (Acrobat dokument) 1.3.2012

Prohlášení o volbě druhého jména_zletilý 21 KB PDF (Acrobat dokument) 1.3.2012

Nezletile_Zapis_prijmeni_v_muzskem_tvaru_prvni_zapis.pdf 26 KB PDF (Acrobat dokument) 23.7.2012

Zletile_Zapis_prijmeni_v_muzskem_tvaru_prvni_zapis.pdf 25 KB PDF (Acrobat dokument) 23.7.2012