Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozvod v USA

Uznání rozhodnutí cizozemského soudu o rozvodu či neplatnosti manželství. Změna příjmení na původní.

Žádost o uznání cizozemského rozhodnutí je nutné podat k Nejvyššímu soudu ČR.

Informace k této otázce lze získat na webové stránce Nejvyššího soudu ČR.

K návrhu na uznání cizího rozhodnutí (o rozvod manželství nebo o neplatnost manželství anebo o určení či popření otcovství) je třeba připojit:

 1. Soudní poplatek ve výši 2000,- Kč (kolek v této hodnotě).
 2. Doklad o tom, že ten, kdo o uznání cizího rozhodnutí žádá (nebo jiný účastník řízení, které proběhlo u cizího soudu), je státním občanem České republiky. Zpravidla se předkládá doklad vystavený krajským úřadem, resp. Úřadem příslušné městské části Prahy či magistrátem Brna, Ostravy a Plzně, v jehož obvodu působnosti měl účastník poslední bydliště v České republice, o tom, že uvedený účastník je státním občanem České republiky, případně se předkládá platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas (fotokopie jeho prvních stran, kde je vyznačeno, do kdy pas platí).
 3. Cizí rozhodnutí o rozvodu manželství či neplatnosti manželství anebo o určení či popření otcovství, a to ve stejnopise nebo v ověřeném opise, v úplném znění včetně odůvodnění s doložkou (Apostille) o tom, že rozhodnutí je v právní moci, pořízenou orgánem, který cizí rozhodnutí vydal (pokud je tato doložka vystavována, např. v USA).
 4. K návrhu na uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství nebo o neplatnosti manželství se předkládá oddací list o uzavření manželství, jež bylo cizím rozhodnutím rozvedeno nebo prohlášeno za neplatné.
 5. K návrhu na uznání cizího rozhodnutí o určení nebo popření otcovství se předkládá rodný list dítěte. Není-li muž uveden v rodném listě dítěte, je třeba uvést jeho jméno, příjmení a datum narození.
 6. K návrhu na uznání cizího rozhodnutí, které se místo odůvodnění odvolává na některé skutkové údaje uvedené v návrhu (žalobě) nebo v protokolu o jednání, se předkládá stejnopis (opis) návrh (žaloby), který byl podán cizímu soudu, anebo opis protokolu o jednání u cizího soudu. V návrhu na uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství je třeba uvést, zda v manželství byly nezletilé děti a komu byly svěřeny pro dobu po rozvodu manželství do výchovy.
 7. Je-li ten, kdo podává návrh na uznání cizího rozhodnutí, zastoupen zástupce na základě plné moci, předkládá se plná moc k zastoupení zástupce, opravňujícím jednat za navrhovatele před Nejvyšším soudem ČR a přijímat písemnosti. Tato plná moc nemusí být úředně ověřena. Zastoupení je vhodné zejména tehdy, zdržuje-li se ten, kdo podává návrh, v cizině, kam by mu bylo třeba doručovat písemnosti prostřednictvím příslušných orgánů České republiky a cizího státu, jimž náleží zprostředkovat a poskytovat mezistátní právní pomoc.

Vzor návrhu na uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství najdete zde.

Všechny cizojazyčné listiny k doložení skutečností uvedených v návrhu na uznání cizího rozhodnutí je třeba předkládat zároveň s ověřeným překladem do jazyka českého. Seznamy tlumočníků, kteří pro občany i úřední orgány provádějí tyto překlady jsou vedeny u těchto soudů:

 • Městský soud v Praze, Spálená 2, 112 16 Praha 2
 • Krajský soud v Praze, nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5
 • Krajský soud Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem
 • Krajský soud v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň
 • Krajský soud v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 2, 370 84 České Budějovice
 • Krajský soud v Hradci Králové, třída ČSA 218, 502 08 Hradec Králové
 • Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava
 • Krajský soud v Brně, Rooseveltova 16, 601 95 Brno

Nejsou-li k návrhu připojeny potřebné listinné doklady, bude ten, kdo žádá o uznání cizího rozhodnutí, popř. jeho zástupce písemně vyzván Nejvyšším soudem České republiky k jejich předložení (doplnění).


Poznámka


Podaný písemný návrh na uznání cizího rozhodnutí (s potřebnými listinnými doklady) zašle Nejvyšší soud České republiky, Burešova 20, 657 37 Brno  k písemnému vyjádření Nejvyššímu státnímu zastupitelství České republiky se sídlem v Brně, tel: 541 593 111.

Návrh na uznání cizího rozhodnutí projedná potom senát Nejvyššího soudu České republiky v neveřejném zasedání. Písemné vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu České republiky o uznání cizího rozhodnutí na území České republiky se doručí tomu, kdo žádá o uznání cizího rozhodnutí, nebo jeho zástupci, který jej zastupuje na základě plné moci.


Upozornění

Manžel/ka, který přijal při uzavření manželství příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce od nabytí právní moci českého rozsudku o rozvodu manželství následně oznámit u matričního úřadu v místě bydliště v ČR nebo u zastupitelského úřadu ČR v USA, že opět přijímá své dřívější příjmení, případně že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího. Toto oznámení o přijetí dřívějšího příjmení bude následně postoupeno Zvláštní matrice v Brně.

přílohy

Návrh na uznání cizího rozhodnutí 37 KB PDF (Acrobat dokument) 14.2.2012

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu... 21 KB PDF (Acrobat dokument) 26.3.2012