Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sňatek v USA

Manželství občanů České republiky, k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do zvláštní matriky vedené Magistrátem města Brna. Zkontrolujte prosím, zda dle místa Vašeho pobytu v USA je příslušný k vyřízení Vaší žádosti Generální konzulát v Chicagu či jiný úřad. Příslušný úřad pro vyřízení Vaší žádosti o zápis manželství zjistíte na webové stránce...

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

MANŽELSTVÍ UZAVŘENÉ V USA

 • Pokud jste uzavřeli na území USA manželství je zapotřebí nechat tento sňatek zaregistrovat taktéž na území ČR.
 • Po provedení zápisu o uzavření manželství Vám bude vydán český oddací list, který budete používat pro jednání s úřady na území ČR.
 • Zápis bude proveden odborem zvláštní matriky, Úřadu městské části Brno-střed.

Upozorňujeme, že v případě, že zasíláte žádost poštou, je nezbytně nutné připojit průvodní dopis s uvedením kontaktních informací žadatele (adresa, telefon, email). Pokud v průběhu vyřizování žádosti změníte adresu pobytu/tel. číslo, neodkladně o tomto informujte Generální konzulát.

K podání žádosti o provedení zápisu o uzavření manželství a k následnému vydání českého oddacího listu je nutné předložit následující:

1) originál amerického oddacího listu, který musí být opatřen:

 • ověřovací doložkou "Apostille" (k vydání této doložky musíte požádat kancelář "Secretary of State", která je zpravidla vždy v hlavním městě státu, kde jste manželství uzavírali. Adresy úřadů vydávajícíh ověřovací doložku Apostille naleznete na našich webových stránkách,
 • překladem oddacího listu a apostilní doložky do českého jazyka (překlad oddacího listu a Apostille můžete vyhotovit sám/sama, Generální konzulát nevyžaduje překlad vyhotovený oficiálním překladatelem - ověření správnosti překladu provedeme na našem konzulárním oddělení). Překlad prosím vyhotovte buď na počítačinebo na psacím stroji. Překlady psané rukou budou vráceny k přepracování.

V případě, že si přejete originály cizozemského oddacího listu a Apostille vrátit zpět, je nutné v průvodním dopise o této skutečnosti důrazně informovat. Současně přičtěte k celkové částce poplatek za ověření fotokopií 2 stran. V opačném případě zašleme originály matričních dokladů s žádostí o zápis do ZM Brno, kde budou uloženy v archívu.

2) fotokopii Vašeho PLATNÉHO cestovního pasu ČR (pouze stránka s fotografií) nebo občanského průkazu ČR (kopie obou stran OP), a nebo kopii osvědčení o státním občanství ČR.

 • Pokud jsou oba manželé občany ČR, předkládá se kopie cest. pasu nebo občanského průkazu a nebo osvědčení o st. obč. ČR od obou manželů.
 • V případě, že Váš cest. pas nebo občanský průkaz již není platný a nemáte ani osvědčení o st. občanství ČR, je zapotřebí vyplnit a podepsat " žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o st. občanství ČR.

3) originál českého rodného listu

 • můžete též zaslat jeho kopii, jejíž pravost jste si nechali ověřit od notáře v ČR,
 • jsou-li oba manželé občany ČR, předkládá se rodný list od obou manželů,

4 ) český rozvodový rozsudek předchozího manželství

 • pokud rozvod Vašeho předchozího manželství proběhl v USA a doposud jste nepožádal/a o uznání tohoto rozsudku Nejvyšším soudem ČR v Brně, je potřeba tak učinit ještě před podáním žádosti o provedení zápisu manželství současného. O uznání rozvodového rozsudku musíte požádat přímo Nejvyšší soud ČR v Brně - generální konzulát tyto žádosti nevyřizuje,

5) fotokopii cestovního pasu manžela/lky

 • pokud Váš manžel/lka získal/a st. občanství USA jiným způsobem než narozením, je nutné doložit kopii dokladu o nabytí amerického st. občanství (k prokázání data nabytí US občanství), kopii cestovního pasu USA a kopii rodného listu,
 • je-li Váš manžel/lka občanem USA či jiného státu od narození, dokládá se zpravidla kopie cestovního pasu a kopie rodného listu - bez ověření a překladu.

K vyřízení žádosti se vyplňují tyto formuláře:

(prosíme o úplné a čitelné vyplnění všech žádaných údajů, data vypisujte dle českých zvyklostí tj. den, měsíc, rok, jako místo narození vždy uvádějte název města či obce, pro českou matriku nestačí uvést pouze stát narození, má-li některá z osob, jejíž údaje vyplňujete, tzv. middle name, prosíme o jeho vypsání, neuvádějte pouze začáteční písmena)


a) zápis o uzavření manželství

 • pokud jste u obřadu neměli svědky - vypište do kolonky ke jménu svědka: " beze svědků",

b) prohlášení

 • vyplní a podepíše žadatel s českým státním občanstvím, jsou-li oba manželé občané ČR, pak dokládají toto prohlášení každý sám za sebe,

c) žádost o zápis příjmení v nepřechýlené podobě - formulář

 • tato žádost se vyplňuje v případě, že si žena nepřeje, aby její příjmení bylo přechýleno dle pravidel české mluvnice (přidáním koncovky -o vá),
 • doporučujeme zaškrtnout písmeno c)
 • pokud není muž cizinec a nelze tedy použít možnost v bodu c), pak žena s českým st. občanstvím doloží k této žádosti kopii dokladu o povoleném pobytu na území USA (zelená karta)

d) žádost a dotazník o zjištění státního občanství České republiky

vyplní a podepíše pouze žena, občanka ČR, která si mění příjmení na základě zápisu manželství.

UPOZORNĚNÍ

 • Budete-li žádost zasílat na naše konzulární oddělení poštou je nutné, aby Vaše podpisy na shora uvedených formulářích byly ověřeny od místního notáře.
 • Při osobním podání provedeme ověření podpisů na konzulárním oddělení.
 • Vystavený oddací list (a osvědčení o státním občanství ČR) Vám ihned po jejich obdržení z ČR zašleme na Vaši poštovní adresu v USA.
 • Pokud si budete přát, je možné požádat, aby tyto doklady byly zaslány na Vámi uvedenou adresu v ČR (např. adresa Vašich rodičů atd.).
Správní poplatky související se zápisem manželství:
Výše poplatků
 • ověření kopie amerického oddacího listu včetně Apostilly (2 strany)
 • ověření správnosti překladu oddacího listu včetně Apostilly (za 2 strany)
 • ověření kopie českého rozsudku o rozvodu (dle počtu stran)
 • provedení zápisu do zvláštní matriky v Brně
 • vydání osvědčení o státním občanství ČR

Výše správních poplatků se přepočítává každý měsíc dle platného kurzu Kč k USD.

DŮLEŽITÉ

 • Na úhradu správních poplatků zasílejte prosím Money Order nebo hotovost.
 • Nemůžeme bohužel přijímat jako formu úhrady osobní šeky.
 • Pokud požadujete vrátit předložené originály matričních dokladů, prosíme Vás o krátké sdělení na zvláštním listu papíru, které z dokladů Vám mají být vráceny.
 • Tyto Vám budou po zpracování žádosti o po jejich ověření zaslány zpět.
 • V případě nejasností můžete kontaktovat konzulární oddělení Generálního konzulátu na tel. 312 861 1037, linka 108 nebo e-mailem: consulate_chicago@mzv.cz.

přílohy

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru_manželství 26 KB PDF (Acrobat dokument) 23.7.2012

Zapis_manzelstvi.pdf 190 KB PDF (Acrobat dokument) 3.12.2014