Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Krajanské spolky

American Friends of the Czech Republic (Američtí přátelé České republiky - AFoCR)

Organizace byla založena v roce 1995 za účelem podpory a prosazování českých zájmů v USA. Je neziskovou organizací s celoamerickou působností. Má 200 členů, převážně amerických občanů českého původu. Mezi poradci a čestnými členy je řada významných osobností jako H.Kissinger, Z.Brzezinski, M.Forman, M.Navrátilová, astronauti J.Lovell a E.Cernan, nositel Nobelovy ceny T.Cech, držitelka Oscara herečka Sissy Spacek, bývalý vrchní velitel Spojeneckých sil v Evropě generál W. Clark a další. Kromě toho je organizace podporována významnými podnikatelskými a nadačními subjekty jako McDonell-Douglas nebo Charless Mott Foundation.

Hlavním cílem AFoCR je informovat americké představitele, důležité organizace, obchodní kruhy a média o cílech a aspiracích České republiky a jejího lidu, jakož i posilovat česko-americké vztahy v nejdůležitějších oblastech. Z hlediska prosazování českých zájmů se jedná o jedinou organizaci svého druhu v Americe. Svými aktivitami se snaží vyplnit vakuum, které mezi česko-americkými organizacemi v USA existuje a fungovat jako skupina prezentující české zájmy, jejímž hlavním cílem v minulosti bylo podpořit integraci ČR do NATO. Dnes se soustřeďuje na pomoc při rozvoji demokratického právního systému v ČR a na rozšíření vzájemných obchodních a kulturních vztahů. Pro svoji činnost AFoCR postupně získává podporu dalších česko-amerických krajanských spolků. Zakladatelem společnosti je Robert W. Doubek, který má bohaté organizační zkušenosti se získáváním financí a realizováním různých projektů. Od roku 2000 AFoCR spolu se zastupitelským úřadem ve Washingtonu a ve spolupráci s prestižním Woodrow Wilson Institute každoročně pořádá tzv. Czech and Slovak Lecture Series s vystoupením osobností typu M. Albrightové či A. Vondry. V uplynulých letech AFoCR podporovala zrušení víz do USA. Dalším velkým projektem byl vzdělávací projekt o N. Wintonovi.

AFoCR byla hlavním zajišťovatelem projektu postavení pomníku T.G. Masaryka ve Washingtonu, DC. Díky ní se podařilo v mimořádně krátké době získat pro projekt souhlas obou komor Kongresu USA a v součinnosti s ostatními krajanskými spolky zajistit značné finanční prostředky. Odhalení pomníku - symbolu přátelství mezi lidem ČR a USA - dne 19. září 2001 v samotném centru Washingtonu představovalo zcela ojedinělou akci, jakou krajanská komunita v USA nepamatuje přinejmenším od doby odhalení jiného památníku TGM v Chicagu počátkem padesátých let. Slavnostního aktu se osobně zúčastnil prezident V. Havel a řada významných hostů z řad americké a krajanské veřejnosti. V současné době jedná AFoCR se ZÚ ve Washingtonu o případném převodu vlastnictví této sochy na český stát, popř. jiný subjekt. Dalším projektem AFoCR je znovu postavení sochy W. Wilsona v Praze. Slavnostní gala na oslavu 20. výročí demokracie v České republice v Chicagu bylo rovněž fundraisingovou akcí ve prospěch sochy. Záštitu nad gala udělil starosta Chicaga  R. Daley a zúčastnil se jej také tehdejší velvyslanec ČR v USA Petr Kolář.

www.afocr.og

Společnost pro vědy a umění (Czechoslovak Society of  Arts and Sciences) - SVU

Společnost pro vědy a umění , založená v r.1958, sdružující ve svých řadách kolem 2.000 významných čs. vědců různých oborů, univerzitních pedagogů, ekonomů, kulturních pracovníků a umělců. Nemá stálou kancelář, hl. sídlo je vždy na adrese úřadujícího předsedy, kterým je v současné době Karel Raška, Jr.( New Jersey). Čestným předsedou je Dr. Miloslav Rechcígl; dalšími členy vedení jsou: Vlado Simko (výkonný místopředseda), Vlado Kysucky (pokladník) a Petr Filip, Petr Hausner, Charler Heller, Michael Krompholz, Charles Kulp, Eugene Martin, Cecilia Rokusek a George Tesar (místopředsedové); generálním tajemníkem je Zdenek V. David.

SVU má pobočky v několika státech USA i v Evropě vyvíjející samostatnou, na ústředí často nezávislou činnost (ne všechny spolupracují s ústředím), od roku 1992 existuje pobočka i v České republice. Ve Spojených státech má následující pobočky: Central Texas, Cleveland, Chicago, Florida, Los Angeles, Nebraska, New York, Pittsburgh, San Francisco, Washington, DC.

Organizace pořádá vědecké semináře a přednášky, každoročně výroční konferenci (v roce 1998 v Bratislavě, v dubnu 1999 v Minnesotě v souvislosti s návštěvou prezidenta V. Havla, který se zasedání osobně zúčastnil) a každé dva roky kongres (v srpnu 2000 se uskutečnil ve Washingtonu, DC, příští rok se koná v Praze), vyvíjí i vlastní publikační činnost (měsíční Zprávy SVU a periodický sborník Kosmas).

 www.svu2000.org

Národní české a slovenské muzeum a knihovna v Cedar Rapids (The National Czech and Slovak Museum and Library -NCSML).

NCSML v Cedar Rapids zaujímá mezi krajanskými organizacemi v USA výjimečné postavení. Původně bylo založeno v roce 1974. V r. 1995 bylo NCSML rozšířeno, jeho činnost v novém velkorysém prostoru – dnes zcela zničeném - byla slavnostně zahájena za účasti prezidentů W. J. Clintona, M. Kováče a V. Havla. Činnost NCSML se vždy orientovala jak na uchování historie české a slovenské imigrace v USA, tak na zviditelňování toho nejlepšího ze současné české a slovenské kultury a vědy. Jeho sbírka českých lidových krojů byla vůbec nejrozsáhlejší v USA. Účelem knihovny bylo vytvořit centrum pro česká a slovenská studia pro širší, především americkou veřejnost. NCSML od roku 2000 každoročně pořádá jednu z největších konferencí v USA věnovanou nejen historii a kultuře ČR a SR, ale i současnému postavení obou republik. V roce 2000 zahájilo NCSML vydávání  časopisu Slovo, který vychází 1x ročně a pravidelně se zaměřuje na závažná témata české a slovenské historie a současnosti.

Cedar Rapids je druhým největším městem státu Iowa. Převážně zemědělský stát byl v období přelomu 19. a 20. století cílem početné skupiny přistěhovalců z českých území i Slovenska. V současnosti žije ve městě přibližně 130 tisíc obyvatel, z nichž až 10 % se hlásí k českým předkům. Centrem českého života je čtvrť Czech Village (Česká vesnice). Dodnes se zde nachází původní české obchody, kostely sv. Václava a sv. Ludmily, restaurace a hotel. Zde byla v roce 1995 za účasti prezidentů USA, ČR a SR (Clinton, Havel a Kováč) otevřena nová budova Českého a slovenského muzea soustřeďující památky na dějiny českého a slovenského vystěhovalectví do USA.

V polovině června 2008 postihly Iowu ničivé záplavy, které zasáhly i do života našich krajanů zde žijících. Vláda dne 23.7.2008 rozhodla, na návrh Velvyslanectví ČR ve Washingtonu a Generálního konzulátu v Chicagu, o poskytnutí finanční pomoci na projekty k obnově oblasti postižené záplavami ve výši 10 mil. Kč. Administrací peněžního daru bylo pověřeno Velvyslanectví ČR ve Washingtonu. Velvyslanec Petr Kolář dne 29.10.2008 navštívil v doprovodu generálního konzula v Chicagu Marka Skolila Cedar Rapids a tuto finanční pomoc ve výši 10 mil. Kč předal. Pomoc byla určena na rekonstrukční projekty v povodní postižené oblasti: cca 6,9 mil. Kč (405.380 USD) bylo určeno na projekt obnovy fungování Českého a slovenského národního muzea a knihovny (NCSML), 765 tis. Kč (44.700 USD) bylo věnováno na podporu kostela svatého Václava, cca 1,5 mil. Kč (89.000 USD) bylo věnováno organizaci Sokol Cedar Rapids a částka 765 tis. Kč (44.700 USD) byla určena na podporu Veřejné knihovny v Cedar Rapids. Záplavy v červnu 2008 v Iowě a dalších oblastech Středozápadu patřily k nejničivějším v americké moderní historii a těžce postihly i příslušníky česko-americké krajanské komunity v Cedar Rapids. Záplavy, podle informací americké vlády pokryly území o rozloze 24 čtverečních km, v rozsahu 1,5 míle z každé strany řeky, vyžádaly si 24 lidských životů a vedly k dočasné nebo dlouhodobé evakuaci 25 000  osob. 13. června dosahovala voda v Cedar Rapids výšky 32 stop (cca 10 metrů) nad normál a 12 stop (4 metry) nad dosavadní historickou hladinu. Budova NCSML v oblasti Czech Village byla zaplavena až po úroveň prvního patra. Přestože většina exponátů byla díky rychlé akci krajanské komunity zachráněna, některé exponáty byly zničeny, ale vysoké škody v hodnotě mil USD utrpěla především samotná budova, která byla ponořena do hloubky 15 stop (5 metrů). Pod vedením ředitelky a předsedkyně výkonné rady paní Gail Naughton a  díky její bezmezné obětavosti a energii byl zahájen okamžitě proces k záchraně a další existenci významného centra, které vždy příkladně uchovávalo, chránilo a kultivovalo české dědictví v USA.

www.ncsml.org

Americký Sokol (American Sokol Organization)

Sokol je celosvětovou sportovní, vzdělávací a kulturní organizací, která byla založena již v roce 1862. Sokolské hnutí má v USA velmi dlouhou tradici, sahající až do 19. století. První sokolská organizace byla založena v roce 1865 v St. Louis ve státě Missouri. V dalších letech se počet sokolských spolků rozrůstal. V roce 1917 se spojily dvě hlavní organizace a vytvořily sokolskou organizaci (American Sokol Organization), který je dneš největší celoamerickou sokolskou organizací. Přestože se již dávno nejedná o ryze českou organizaci, významně přispívá k uchovávání českého dědictví: spravuje česká muzea, knihovny či archívy a nabízí také kurzy českého jazyka, historie a umění.

Americký Sokol je největší střechovou organizací. V USA existují tři hlavní sokolské organizace: Americký Sokol, Sokol USA a Dělnický Americký Sokol, který působí jen v New Yorku a okolí. Sokol USA je primárně slovenskou organizací, zatímco Americký Sokol je především českým Sokolem.

Sokol je organizací podporující především fyzickou, duševní a kulturní rozvoj svých členů. Jeho filozofie je založena na teorii, že jen fyzicky zdatní, duševně aktivní a kulturně vzdělaní občané mohou tvořit zdravou a silnou populaci. Symbolem Sokola je samozřejmě sokol (falcon), proslulý svou odvahou, vytrvalostí, rychlostí, ostrostí vidění; symbolizuje tedy hlavní myšlenky sokolské organizace:  fyzickou vitalitu, sílu a ušlechtilé cíle.

Americký Sokol má své sídlo v Brookfield ve státě Illinois; současným prezidentem je Larry Laznovsky vice-prezidenty pak Gary Masek a Roger Martanovic. V současné době sdružuje 6800 členů, tvoří ji 6 distriktů a 44 sokolských jednotek (units). Hlavní akcí Amerického Sokola je sokolský slet, který se koná jednou za roky.  Organizace vydává newsletter Americal Sokol.

 www.american-sokol.com

Československá národní rada americká(ČSNRA - Czechoslovak National Council of America)

ČSNRA vznikla na sklonku 1. sv. války v r. 1918 jako ústřední odbojová organizace, stejnou roli úspěšně plnila i v době 2. odboje, později její význam poklesl. ČSNRA byla v r. 1992 v souvislosti se změnou státoprávního uspořádání ČSFR iniciátorem proklamace k ústavním činitelům ČR, v níž protestovala proti dělení republiky na dva státy, proto také setrvává na svém dosavadním statutu společného sdružení Čechů a Slováků. K této proklamaci se připojila i Rada svobodného Československa a Společnost pro vědy a umění. K určitému obratu došlo v letech následujících po rozdělení státu, kdy se na základě politického vývoje na Slovensku někteří krajané (přestože byli slovenského původu) přiklonili zcela k České republice. ČSNRA podpořila úsilí ČR o vstup do NATO.

Svou činnost ČSNRA ukončila dne 28. října 2003; definitivní ukončení bylo potvrzeno posledním sjezdem ČSNRA v květnu 2004 v Chicagu.

 

Chicago

Při posledním sčítání lidu se v Illinois přihlásilo k českému původu přibližně 150 tis. obyvatel. V Chicagu navíc existuje nezanedbatelná skupina českých občanů, kteří přišli do oblasti za prací po roce 1990. Podložený odhad počtu českých občanů, kteří se v oblasti nacházejí, v drtivé většině bez legálního statutu, však neexistuje.

Krajanské spolky do značné míry sdružují české přistěhovalce podle jednotlivých imigračních vln. Přesto zde existuje snaha o určitou koordinaci a spolupráci, jejímž odrazem je Česko-americký kongres (prezident John Pritasil).

Chicago je právem povážováno za tradiční centrum krajanské komunity v USA. Zlatý věk „českého Chicaga“ je sice minulostí, přesto se lze téměř na každém kroku setkat s jeho připomínkami a dodnes bohatě zastoupenou krajanskou komunitou, včetně té nejmladší. Krajanská komunita velmi příznivě přivítala zřízení GK Chicago, který byl oficiálně otevřen tehdejším ministrem zahraničních věcí C. Svobodou dne 20. dubna 2006.

První krajané začali přicházet do oblasti Chicaga již v první polovině 19. století. Jejich potomci již zpravidla nemluví česky, přesto si mnozí z nich zachovali vazby a značné národnostní cítění a sympatie k ČR.

Sdružení přátel Českého národního hřbitova (Bohemian National Cemetery Association)

5255 North Pulaski Road
Chicago, IL 60630-1701

Tel.: 773-539-8442
Fax: 773-539-2072

Otevřeno denně 7:30 – 16:00 hod

http://bohemiannationalcemeterychicago.org/

 

Czech and Slovak American Genealogy Society of Illinois

 

P. O. Box 313
Sugar Grove, IL 60554

http://www.csagsi.org/ 

 

Americký Sokol

 

9126 Ogden Ave
Brookfield, IL 60513

Tel.: 630-368-0771

www.american-sokol.org

 

CSA Fraternal Life

 

122 W 22nd St # 1
Oak Brook, IL 60523-0961

Tel.: 630-472-0160

http://www.csafraternallife.org/

 

 Muzeum Československého dědictví (Czechoslovak Heritage Museum)

122 W. 22nd Street
Oak Brook, Illinois
E-mail: czechoslovakmuseum@gmail.com, museum@csafraternallife.org
http://czechoslovakmuseum.com/museum/

 

Ústředna moravských spolků (United Moravian Societies)

166 N. Brandon Drive
Glendale Heights, IL 60139
Tel.: 708-795-7790
E-mail: info@unitedmoraviansocieties.org
http://unitedmoraviansocieties.org/

 

Moravská kulturní společnost (Moravian Cultural Society)

 

President: Jean Mensik
P.O. Box 988
Westmont, IL 60559
http://moravianculturalsociety.org/about/

 

 Czechoslovak American Congress

P. O. Box 3039
Oakbrook, IL 60522-3039
Tel.: 630-472-0500, 630-472-0500, ext. 4309 or 1-800-543-3272, 1-800-543-3272 
Fax: 630-472-1110

 

 Matice vyššího vzdělání  (Council of Higher Education)

203 N. Wabash Ave., Suite 1504
Chicago, IL 60601
P.O. Box 794
Chicago, IL 60690
Tel.: 312-469-1626

http://www.cheonline.org/

 

Společnost pro vědy a umění SVU (Czechoslovak Society of Arts and Sciences)

8929 Elmore
Niles, IL 60714
Tel.: 847-966-9741

http://www.svu2000.org/

 

 Česká katolická misie sv. Cyrila a Metoděje (Czech Catholic Mission of Sts. Cyril and Methodius)

9415 Rochester Avenue
Brookfield, IL 60513

Tel.: 708 - 656-7472

http://ceskamisie.home.comcast.net

 

Divadlo Bohemia

7817 45th St.,
Lyons, IL 60534
e-mail: info@divadlobohemiachicago.com

http://www.divadlobohemiachicago.com