Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Peněžní dary pro krajanskou komunitou

MZV ČR může poskytnout peněžní dar do zahraničí v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením vlády ČR č. 1622/2005 o programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2006 až 2010 novelizovaného usnesením vlády ČR č. 1256/2008 a usnesením č. 1542/2009.

Peněžní dar je možno poskytnout výhradně právnickým osobám, zejména krajanským spolkům, společnostem přátel ČR, sdružením absolventů českých škol, zájmovým sdružením bohemistů v teritoriu apod., na tyto programy: a) kulturní projekty (např. organizování kulturních, vzdělávacích, společenských akcí, besed, přednášek, které přispívají k uchování českého kulturního dědictví v zahraničí; vydávání časopisů, knih apod.), nebo b) opravy a údržby krajanských škol a jiných spolkových objektů, drobných památníků a dalšího českého kulturního dědictví v zahraničí a na poskytování asistenční pomoci. Na poskytnutí daru není právní nárok.

Žádost o poskytnutí  daru na příslušný kalendářní rok na konkrétní projekty realizované nebo zahájené v uvedeném roce předkládá žadatel místně příslušnému zastupitelskému úřadu ČR v termínu do 1. září. Žádosti posoudí komise MZV ČR a schválí vláda ČR svým usnesením. Seznam schválených darů bude zveřejněn na internetových stránkách MZV ČR  v adresáři „Kultura a krajané“ (www.mzv.cz/kultura). Po schválení státního rozpočtu bude žadatelům zasláno "Rozhodnutí MZV ČR o poskytnutí peněžního daru do zahraničí“, v němž bude uvedeno účelové určení a podmínky použití peněžního daru. Dar bude poukázán prostřednictvím místně příslušného zastupitelského úřadu ČR. Žadatelé, kteří neuspějí, budou  jeho prostřednictvím vyrozuměni. Dar je poskytován účelově a je možno jej použít výhradně na projekt, který byl předmětem žádosti a který je uveden v rozhodnutí.

Příjemce daru je po skončení roku povinen vypracovat zprávu o průběhu projektu, jejíž součástí je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků. Tuto zprávu předá místně příslušnému zastupitelskému úřadu nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Jestliže realizace projektu přesáhne do dalšího kalendářního roku, je možno na základě souhlasu MZV ČR převést nedočerpané prostředky do uvedeného kalendářního roku.

Peněžní dary pro krajanské organizace na rok 2015 - lhůta pro podání žádostí je 31. července 2014

penezni_dary

V roce 2015 bude pokračovat realizace programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Lhůta pro podání žádostí o peněžní dar na rok 2015 je 31. července 2014. více ►