Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nové znění školského zákona

(Archivní článek, platnost skončena 12.05.2013.)

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ve věci plnění povinné školní docházky v zahraničí přináší novelizace zásadní změnu: ruší se povinnost rozdílových zkoušek. Nově je naopak stanovena možnost zkoušku na kmenové škole vykonat, pokud o to rodič/zákonný zástupce školu požádá.

Připomínáme, že Část třetí, § 36 odst 4. školského zákona stanovuje zákonnému zástupci povinnost přihlásit dítě k povinné školní docházce v tzv. spádové škole, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. O plnění povinné školní docházky v zahraničí je třeba informovat ředitele spádové školy. Zápis do kmenové školy v České republice rodič/zákonný zástupce učiní buď osobně, nebo zplnomocní další osobu na základě plné moci, kde si nechá ověřit podpis českým notářem (na zastupitelském úřadě). V případě nepřihlášení dítěte k povinné školní docházce rodičem/zákonným zástupcem dochází k přestupku dle § 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Přestupky na úseku vzdělávání se zabývá příslušný Krajský úřad.

§ 31

Přestupky na úseku školství a výchovy mládeže

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo ohrožuje výchovu a vzdělávání nezletilého zejména tím, že nepřihlásí dítě k povinné školní docházce nebo zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 3000 Kč.

Nové znění školského zákona naleznete na webových stránkách MŠMT.

K nostrifikaci vzdělání na zahraničních školách je nařízená nostrifikační zkouška z českého jazyka a českých reálií.

Informace k uznání vzdělání získaného na školách v USA do ČR

Časté dotazy:

1. Jsou rozdílové zkoušky opravdu nepovinné, jestliže prováděcí vyhláška ještě nebyla novelizována?

Zkoušky již povinné nejsou, protože novela školského zákona je s platností od 1.1.2012 zrušila. Nic na tom nemění skutečnost, že dosud není upravená prováděcí vyhláška. Pokud školy informovaly jinak, je to chybná informace.

2. Bude možné požádat školu např. jen o vyzkoušení z češtiny, i když v daném roce by v minulém systému byla povinná i zkouška z dějepisu nebo vlastivědy?

Ne, to nebude možné. Buď žádná zkouška, nebo čeština a dějepis a zeměpis ČR (nebo vlastivěda na 1. stupni) současně.

3. Jak to je s žákem, který dokončuje povinnou školní docházku v zahraničí (v ČR je tedy v 9. třídě)? Pokud by žák nedělal zkoušky, pak nebude mít vysvědčení, a tedy žádný doklad o ukončení povinné školní docházky.

V tomto případě žák české vysvědčení nedostane a plnění docházky prokazuje vysvědčením ze školy v zahraničí, stejně jako jím prokazuje dosažené vzdělání.“

Vše výše uvedené se týká škol základních. Na středních školách v ČR nejsou rozdílové zkoušky upraveny zákonem a jsou plně v kompetenci ředitele školy.