Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Fondy vnější spolupráce EU – příležitosti pro firmy a NGOs

Vedle strukturálních fondů EU, které jsou v ČR známé, existuje i mnoho dalších fondů, nástrojů a programů EU, do kterých se mohou české firmy a neziskové organizace zapojit. Níže naleznete informace o nástrojích vnější spolupráce EU – tj. fondech EU pro spolupráci s mimoevropskými (zejména rozvojovými) zeměmi světa. MZV ČR poskytuje zájemcům o tyto fondy EU bezplatné poradenství na eupo@mzv.cz, kde je možno si sjednat i osobní schůzku.

Finanční nástroje vnější spolupráce EU

Evropská unie věnuje v období finanční perspektivy EU 2007 – 2013 zhruba 13 miliard EUR ročně na vnější spolupráci EU, což představuje 5,7 % z celkového rozpočtu EU. Tyto prostředky jsou využívány jak na rozvojovou pomoc, tak i na spolupráci nerozvojového (zejména ekonomického) charakteru, humanitární pomoc, podporu investičních projektů ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi, makrofinanční pomoc, různé agentury a rezervní fondy pro nenadálé události atd. Mimo rozpočet EU existuje samostatně také Evropský rozvojový fond, který je financován z dobrovolných příspěvků členských států EU.

Hlavním cílem těchto fondů EU je přispívat k rozvoji partnerských zemí mimo EU, upevňovat vzájemné vztahy s nimi a prosazovat evropské hodnoty a politiky ve světě. Prostředky EU jsou využívány různými způsoby: přímou rozpočtovou podporou partnerských zemí, pro spolupráci s mezinárodními organizacemi, jako příspěvky do dalších fondů (zejména investičních facilit EU), formou delegované spolupráce na vybrané členské státy EU, ale také formou tendrů na projekty EU, kterých se mohou účastnit i české firmy, NGOs, orgány státní správy a místní samosprávy. 

Projekty vnější spolupráce EU se zaměřují na desítky různých oblastí – od energetiky (vč. jaderné), dopravy, životního prostředí, obchodu, zemědělství, ICT či výzkumu až po podporu demokracie, lidských práv a právního státu, migraci, bezpečnost, zdravotnictví, školství, sociální rozvoj, kulturu, podporu občanské společnosti či reformy státní a veřejné správy atd.

Zájem o fondy vnější spolupráce EU v ČR stále narůstá. Českým subjektům se v rámci nich podařilo v letech 2007 – 2011 realizovat projekty ve výši cca. 305 milionů Kč ročně, přičemž mezi hlavními dodavateli služeb, dodávek, prací a hlavními žadateli grantů se umístilo více než 30 českých organizací. Ostatní se účastnili jako subdodavatelé či v rámci konsorcií.

Plánované projekty v rámci nástroje IPA, nástrojů ENPI, EDF, DCI, EIDHR,  IfS, NSCI a ICI+ a nástroje ICI.  České firmy a NGOs, které mají zájem dostávat od MZV ČR včasné informace o konkrétních projektech EU v daných sektorech a zemích přímo do své emailové schránky, se mohou přihlásit do „mailing listu“ na eupo@mzv.cz.

Tendry na projekty vnější spolupráce EU jsou vypisovány na webových stránkách EuropeAid. Vyhledávat lze podle jednotlivých fondů EU (viz níže) nebo podle zemí.

Pravidla tendrů EU na projekty vnější spolupráce jsou stanoveny v manuálu Evropské komise – tzv. PRAG 2013, ke kterému poskytuje MZV ČR bezplatné poradenství na eupo@mzv.cz, kde je možno si sjednat i osobní schůzku. 

MZV ČR pořádá pro české firmy a NGOs také pravidelné semináře (viz níže) k jednotlivým nástrojům vnější spolupráce EU, kde je možno si stáhnout i detailní příručky a prezentace (viz níže). 


Přehled fondů vnější spolupráce EU, ve kterých jsou vypisovány tendry

Nástroj předvstupní pomoci (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA)

IPA je nástrojem Politiky rozšiřování EU. Zaměřuje se tedy na pomoc kandidátským zemím Černé Hoře, Chorvatsku (do 1. 7. 2013), Islandu, Makedonii, Srbsku a Turecku a potenciálním kandidátům Albánii, Bosně a Hercegovině a Kosovu, které se snaží splnit kritéria členství v EU a harmonizovat své standardy a politiky. Dále podporuje jejich socio-ekonomický rozvoj a připravuje jejich hospodářství na konkurenční tlak otevřeného trhu. V neposlední řadě IPA připravuje budoucí členské země na čerpání ze strukturálních fondů EU.

Nástroj se skládá z pěti komponent, z nichž 3. – 5. jsou určeny pouze pro kandidátské země: 1. Transformační pomoc a budování institucí, 2. Přeshraniční spolupráce, 3. Regionální rozvoj, 4. Rozvoj lidských zdrojů, 5. Rozvoj venkova.

Rozpočet IPA: 11, 5 miliardy EUR pro období 2007 – 2013

Nástroj evropského sousedství a partnerství (European Neighbourhood and Partnership Instrument – ENPI)

ENPI je nástrojem Evropské politiky sousedství. Teritoriálně tedy pokrývá region jižního Středomoří (Alžírsko Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libyi, Maroko, Palestinská autonomní území, Sýrii, Tunisko), region Východního partnerství (Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzii, Moldavsko, Ukrajinu), částečně také Rusko a další regionální programy (Černomořská synergie, Severní dimenze).

Hlavním cílem ENPI je posílit ekonomiku, stabilitu a bezpečnost zemí v sousedství EU. Slouží proto k financování programů a projektů v řadě oblastí – od energetiky, dopravy, životního prostředí, obchodu, zemědělství, ICT či výzkumu až po podporu demokracie, lidských práv a právního státu, migraci, bezpečnost, zdravotnictví, školství, sociální rozvoj, kulturu, podporu občanské společnosti či reformy státní a veřejné správy.

Rozpočet ENPI: 12, 4 miliardy EUR pro období 2007 – 2013

Evropský rozvojový fond (European Development Fund – EDF)

EDF je nástroj rozvojové spolupráce pro země skupiny AKT (země subsaharské Afriky kromě Jihoafrické republiky a země a zámořská území v Karibiku a Tichomoří). 

EDF stojí jako jediný mimo rozpočet EU, proto je základem spolupráce EU se zeměmi AKT tzv. Dohoda o partnerství z Cotonou (2000). Sektorově pokrývá různé oblasti spolupráce (energetiku, dopravu, zemědělství, životní prostředí, obchod, lidská práva, spravedlnost, migraci, bezpečnost, budování institucionálních kapacit, zdravotnictví, školství, Rozvojové cíle tisíciletí, boj s chudobou, ochranu kulturního dědictví, reformu státní správy a mnoho dalších).

Rozpočet 10. EDF:  22, 7 miliardy EUR pro období 2008 – 2013

Nástroj pro rozvojovou spolupráci (Development Cooperation Instrument – DCI)

DCI je specifický nástroj, neboť se skládá ze dvou částí:

  • geografických programů pro spolupráci se 47 rozvojovými zeměmi Latinské Ameriky, Asie, střední Asie a Íránem, Irákem a Jemenem z regionu Blízkého východu a Jihoafrickou republikou, přičemž hlavním cílem je plnění Rozvojových cílů tisíciletí, podpora demokracie, lidských práv, právního státu, udržitelného rozvoje přírodních zdrojů, venkova a budování infrastruktur.
  • tematických programů pro spolupráci se všemi rozvojovými zeměmi (kromě zemí pokrytých v rámci nástroje IPA), které jsou zaměřeny na rozvoj občanské společnosti a místních aktérů, rozvoj lidského kapitálu, životní prostředí a udržitelný rozvoj přírodních zdrojů vč. energií, migraci a azyl, potravinovou bezpečnost; zvláštním tematickým programem je cukerný protokol určený pro země AKT (subsaharské Afriky, Karibiku a Tichomoří)

Rozpočet DCI: 10,06 miliardy EUR pro geografické programy, 1,24 miliardy EUR pro cukerný protokol AKT a 5,57 miliardy EUR pro ostatní tematické programy a pro období 2007 – 2013

Nástroj pro spolupráci s industrializovanými zeměmi, resp. Nástroj pro nerozvojovou spolupráci (Instrument for Cooperation with Industrialized and other High-Income Countries and Territories – ICI)

ICI je nástroj nerozvojové spolupráce EU s 15 vyspělými zeměmi světa – tj. s Austrálií, Bahrajnem, Brunejí, Kanadou, Tchaj-wanem, Hong Kongem, Japonskem, Jižní Koreou, Macaem, Novým Zélandem, Kuvajtem, Katarem, Singapurem, Spojenými arabskými emiráty a USA.

V roce 2011 vzniknul v rámci tohoto fondu ještě pod-nástroj ICI+. Jeho cílem je poskytovat nerozvojovou pomoc rozvojovým zemím, které jsou pokryty v rámci výše uvedeného nástroje DCI.

Tematicky se oba zaměřují pouze na 3 komponenty – veřejnou diplomacii, obchodní spolupráci a podporu kontaktů mezi lidmi.

Rozpočet ICI vč. ICI+: 172 milionů EUR pro období 2007 – 2013

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (European Instrument for Democracy and Human Rights – EIDHR)

EIDHR je specifický tematický nástroj, neboť pouze jeho prostřednictvím mohou být v rozvojových zemích realizovány projekty EU i bez souhlasu tamní vlády.

Z toho důvodu tedy geograficky pokrývá země, kde jsou nejvíce porušována lidská práva, základní svobody a principy právního státu či znemožňována činnost místní občanské společnosti. Dalším komponentem, který je financován z EIDHR, jsou volební pozorovatelské mise EU.

Rozpočet EIDHR: 1,104 miliardy EUR pro období 2007 – 2013

Nástroj stability (Instrument for Stability – IfS)

IfS je tematický bezpečnostní nástroj, který napomáhá zejména řešení nenadálých krizových situací v zemích mimo EU. Jeho další důležitou součástí jsou ale i opatření pro prevenci a řešení konfliktů, budování míru a mediace (vč. podpory právního státu, podpory civilních kapacit mírových operací, dodávek bezpečnostních zařízení či odminování) a globální bezpečnostní výzvy (terorismus, organizovaný zločin, nelegální nakládání s chemickými, biologickými, radiologickými a jadernými materiály atd.). 

Rozpočet IfS: 2,062 miliardy EUR pro období 2007 – 2013, přičemž 7% rozpočtu IfS je věnován na prevenci a řešení konfliktů a 15 % na globální bezpečnostní výzvy

Nástroj pro spolupráci v jaderné bezpečnosti (Nuclear Safety Cooperation Instrument – INSC)

INSC je tematický nástroj určen na podporu opatření vedoucích k vyššímu stupni technické bezpečnosti jaderných zařízení, ochraně proti radiaci a aplikaci účinnějších a efektivnějších záruk na ochranu nukleárních zařízení a materiálů ve třetích zemích.

Převážně je využíván pro projekty v Rusku a Ukrajině, ale také Arménii a Kazachstánu. Od roku 2011 se však začíná čím dál více využívat i v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky.

Rozpočet INSC: 524 milionů EUR pro období 2007 – 2013


Výběr z tendrů na projekty vnější spolupráce EU

Země Projekt Tendr Fond EU Max. rozpočet Termín pro podání přihlášky
Afghánistán Sociální ochrana žen grant DCI 5 mil. EUR 27. 6. 2013
Alžírsko Vybavení pro boj proti nelegálnímu převozu jaderných a radioaktivních materiálů dodávky IfS n. a. avízo
Bosna a Hercegovina Příprava technických studií pro zavedení regionálního integrovaného systému nakládání s odpady služby IPA 1 mil. EUR avízo
Etiopie Laboratorní zařízení pro testování zemědělských produktů a školení personálu dodávky EDF n. a. avízo
Etiopie Dodávka třídicího a vážicího zařízení dodávky EDF n. a. 26. 7. 2013
Grenada Větrná elektrárna na ostrově Carriacou dodávky EDF 4,5 mil. EUR avízo
Jižní Sudán Podpora demokracie, lidských práv a právního státu grant EIDHR 1, 53 mil. EUR 11. 7. 2013
Kosovo Infrastruktura pro skladování odpadů práce IPA n. a. avízo
Kosovo Servis tiskáren a kopírek služby ENPI 385 tis. EUR 18. 6. 2013
Libanon Dodávka ICT, GPS a protipožárního zařízení pro celní správu dodávky ENPI n. a. 15. 7. 2013
Malawi Program školního stravování grant DCI - Food 2,3 mil. EUR 4. 7. 2013
Maroko Dodávka terenních vozidel dodávky ENPI n. a. 25. 6. 2013
Moldavsko Výstavba potrubí zemního plynu pod řekou Prut a výstavba měřicí stanice práce ENPI n. a. 22. 7. 2013
Rusko Dodávka ručního přenosného zařízení pro detekci jaderného a radioaktivního materiálu dodávky IfS n. a. avízo
Turecko Výstavba a obnova chodníků a parků práce IPA n. a. 5. 8. 2013
Ukrajina Sanace bývalého ložiska chemické těžby uranu služby INSC 900 tis. EUR avízo
Ukrajina Statistický portál dodávky ENPI n. a. avízo
Západní Balkán, Turecko a Island Podpora médií a investigativního novinářství grant IPA 1, 5 milionu EUR 2. 9. 2013
Více vypsaných tendrů EU naleznete zde.

Semináře pro veřejnost k fondům vnější spolupráce EU

Plánované akce:
žádné

Proběhlé akce:
11. 6. 2013 Sektorový seminář k dopravě
30. 5. 2013 Fondy vnější spolupráce EU
21. 5. 2013 Školení ředitelů regionálních Eurocenter
23. 4. 2013 Seminář k Evropskému rozvojovému fondu
30. 11. 2012 Seminář k projektům EU ve východní Evropě a jižním Středomoří
11. 12. 2012 Sektorový seminář k rozvoji lidských zdrojů
13. 6. 2012 Sektorový seminář k zemědělství
19. 4. 2012 Veřejné zakázky EU
24. 11. 2011 Sektorový seminář k energetice
23. 6. 2011 Finanční nástroje vnější spolupráce EU
27. 6. 2011 Kulatý stůl k ENPI
26. 5. 2011 Sektorový seminář k rozvoji soukromého podnikání
24. 11. 2010 Sektorový seminář k vodě
27. 4. 2010 Seminář k Evropskému rozvojovému fondu

Příručka ke stažení

Příručka pro firmy, NGOs a veřejné instituce k fondům vnější spolupráce EU platná pro rok 2013