Stálá mise České republiky při Radě Evropy ve Štrasburku

Monitoring členských závazků

Vůči RE je ČR vázána řadou členských povinností a závazků, převzatých buď při vstupu do RE a vyplývajících zejména ze Statutu RE a resoluce Výboru ministrů (93)32 o přijetí ČR, anebo převzatých později podpisem a ratifikací smluv RE (viz seznam smluv, které ČR ratifikovala).

RE disponuje několika různými úrovněmi monitoringu (dohledu), jehož výkonem dohlíží na plnění členských povinností a závazků jednotlivých států. V institucionálním pojetí monitoring provádí Výbor ministrů, Parlamentní shromáždění a Komisař pro lidská práva, tematický monitoring je pak realizován specializovanými monitorovacími orgány, které se zaměřují především na hodnocení plnění příslušné mezinárodní smlouvy jednotlivými státy. Rozsah a způsob monitoringu jednotlivých závazků je odlišný, jeho výsledkem jsou zpravidla závěry či doporučení adresované příslušné zemi. Specifickým druhem monitorningu je dohled Výboru ministrů nad implementací rozsudků Evropského soudu pro lidská práva ze strany dotčených států.

Základním dokumentem týkajícím se institucionálního monitoringu členských závazků a povinností ČR je především Doporučení PS č. 1338(1997) o uzavření monitoringu ČR. Do této kategorie současně náleží i zprávy Komisaře pro lidská práva o návštěvách ČR (2003, 2010, 2012).

Tematický monitoring je vykonáván zpravidla periodicky, k jeho permanentnímu ukončení nedochází. Níže jsou uvedeny odkazy na výsledky monitoringu jednotlivých orgánů, resp. úmluv, k jejichž dodržování takový orgán působí, ve vztahu k ČR:

Evropský výbor proti mučení (CPT)

Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI)

Výbor sociálních práv

Poradní výbor podle Rámcové úmluvy na ochranu národnostních menšin

Skupina zemí proti korupci (GRECO)

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků

Výbor expertů MONEYVAL

Evropský výbor pro demokracii prostřednictvím práva (Benátská komise)

Výbor expertů pro boj proti pašování osob (GRETA)

Evropský výbor pro efektivitu justice (CEPEJ)

Poradní výbor evropských státních zástupců (CCPE)

Na webových stránkách Rady Evropy lze současně nalézt i souhrnný přehled monitoringu ve vztahu k ČR i k jiným členským státům.