Stálá mise České republiky při Radě Evropy ve Štrasburku

Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva

  Jakožto smluvní strana Evropské úmluvy o lidských právech má ČR povinnost přiznat každému, kdo podléhá její jurisdikci, práva a svobody zaručená touto úmluvou. Stížnosti jednotlivců, nevládních organizací či skupin osob považujících se za poškozené v důsledku porušení práv přiznaných úmluvou ze strany ČR projednává Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Jakožto smluvní strana Evropské úmluvy o lidských právech má ČR povinnost přiznat každému, kdo podléhá její jurisdikci, práva a svobody zaručená touto úmluvou. Stížnosti jednotlivců, nevládních organizací či skupin osob považujících se za poškozené v důsledku porušení práv přiznaných úmluvou ze strany ČR projednává Evropský soud pro lidská práva. Na jeho webových stránkách jsou v češtině k dispozici informace pro osoby, které se na něj chtějí obrátit se stížností.

V rozsudcích, které jsou pro ČR právně závazné, Soud může konstatovat, že došlo k porušení úmluvy a zároveň může stěžovateli přiznat udělení spravedlivého zadostiučinění (finanční kompenzace majektové či nemajetkové újmy). V takovém případě je vláda ČR povinna spravedlivé zadostiučinění zaplatit ve stanovené lhůtě.

Na výkon rozsudku dohlíží Výbor ministrů, který kromě zaplacení spravedlivého zadostiučinění může po příslušném státu požadovat přijetí individuálních opatření k nápravě újmy způsobené stěžovateli a všeobecných opatření, která by podobnému porušení úmluvy zabránila v budoucnu (rozsudek musí být přeložen do češtiny a distribuován příslušným orgánům moci veřejné, zejména těm, které se na porušení úmluvy podílely; dle povahy porušení může Výbor ministrů požadovat i změnu právních předpisů či správní praxe, pokud tyto byly příčinou porušení). Jakmile stát přijme veškerá potřebná opatření, Výbor ministrů schválí závěrečnou resoluci, kterou projednávání výkonu rozsudku uzavře.

V řízení před Evropským soudem pro lidská práva Českou republiku zastupuje vládní zmocněnec z Ministerstva spravedlnosti. Na jeho webových stránkách jsou k dispozici i informace o rozsudcích týkajících se ČR.