Stálá mise České republiky při Radě Evropy ve Štrasburku

česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Působnost Stálé mise

Stálá mise reprezentuje a hájí zájmy České republiky v Radě Evropy  a zastupuje ji ve výkonném orgánu této mezinárodní organizace, Výboru ministrů. Diplomaté Stálé mise zastupují ČR na jednáních Výboru delegátů ministrů (takto je Výbor ministrů označován, když zasedá na úrovni velvyslanců).

Stálá mise reprezentuje a hájí zájmy České republiky v Radě Evropy a zastupuje ji ve výkonném orgánu této mezinárodní organizace, Výboru ministrů.

Diplomaté Stálé mise zastupují ČR na jednáních Výboru delegátů ministrů (takto je Výbor ministrů označován, když zasedá na úrovni velvyslanců) a jeho pracovních orgánů.

Pracovními orgány jsou tzv. skupiny zpravodajů. Jejich úkolem je připravit k projednání otázky, které byly zařazeny na program zasedání Výboru delegátů ministrů. Zatímco Výbor delegátů ministrů se schází jednou týdně (zpravidla ve středu), zasedání skupin zpravodajů jsou svolávána nepravidelně, podle potřeby. Zabývají se zejména otázkami, které nebyly svěřeny některému z mezivládních expertních výborů (viz níže) - např. politické a rozpočtové otázky. Mohou však být pověřeny i dokončením jednání ve věcech, kde se nepodařilo dosáhnout shody na expertní úrovni.

Odborné úkoly, jako je např. příprava návrhů smluv či doporučení, svěřuje Výbor ministrů svým expertním výborům, ve kterých jsou členské země zastoupeny odborníky z příslušných resortů (spravedlnost, vnitro, práce a sociální věci, kultura, školství, životní prostředí aj.). Výsledky své práce mu expertní výbory předkládají ke schválení spolu s pravidelnými zprávami o své činnosti.

Stálá mise zprostředkovává kontakty a zajišťuje spolupráci s řadou specializovaných orgánů Rady Evropy, které monitorují plnění smluvních závazků. Vlastní spolupráci z české strany zajišťuje zpravidla příslušné ministerstvo, Stálá mise se na ní aktivně podílí ve fázi, kdy je výsledné doporučení či závěr monitorovacího orgánu projednáván ve Výboru ministrů.

Stálá mise monitoruje také činnost dalších orgánů Rady Evropy - Evropského soudu pro lidská práva, Komisaře pro lidská práva, Parlamentního shromáždění a Kongresu místních a regionálních samospráv.