Generální konzulát České republiky v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Cestovní pas s biometrickými prvky (E-pas)

Cestovní doklad se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickými prvky (fotografie, od 1.4.2009 i otisky prstů). E-Pasy jsou vystavovány příslušnými úřady v ČR s platností na 10 let, osobám do 15 roků s platností na 5 let

V souladu s nařízením Rady EU č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, schváleného dne 13. 12. 2004, jsou všechny členské státy EU povinny zavést biometrické prvky do nově vydávaných cestovních dokladů. Tyto biometrické charakteristiky jsou používány pro ověřování autenticity pasů a víz a také pro ověřování identity držitele pasu. Česká republika zahájila vydávání cestovních dokladů se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (e-Pasů) dne 1. září 2006.

Žadatel je povinen se dostavit osobně k podání žádosti o cestovní pas s biometrickými údaji přímo na generální konzulát a následně i k převzetí vyhotoveného cestovního pasu.


Doporučujeme vám domluvit si pro podání žádosti o e-pas schůzku na tel. čísle +1 (646) 422-3308.


Formuláře k podání žádosti o cestovní pas s biometrickými údaji:

(pokud si budete chtít formuláře vyplnit předem, prosím nepodepisujte je!!!)

1/ Žádost o cestovní pas ČR s biometrickými údaji

2/ Prohlášení o státním občanství

3/ Prohlášení o státním občanství za nezletilého občana. V případě občanů mladších 18 let musí rodič podat se svým prohlášením i tento formulář za nezletilého.

Doklady nezbytné pro podání žádosti:

- Doklad totožnosti (platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz).

- Doklad o jménu a příjmení, které má být uvedeno v pase (platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz, vdané ženy předkládají při změně příjmení český oddací list).

- Doklad o státním občanství České republiky (platný cestovní pas, platný občanský průkaz nebo aktuální osvědčení o st. občanství ČR od jehož vydání neuplynulo více než 1 rok - informace o postupu vyřízení osvědčení o státním občanství .

- Platný řidičský průkaz ČR/USA nebo tzv. zelená karta (lze akceptovat pouze s aktuálním osvědčením o státním občanství ČR od jehož vydání neuplynulo více než 1 rok  - informace o postupu vyřízení osvědčení o státním občanství + popř. neplatný cestovní pas nebo občanský průkaz ČR).

- Doklad o rodném čísle (rodný list, cestovní pas, občanský průkaz nebo doklad o rodném čísle).

- Fotografie - vzhledem k náročným požadavkům na kvalitu pořizujeme fotografie žadatelů bezplatně přímo na konzulárním oddělení velvyslanectví během podání žádosti o pas.

- Správní poplatek se platí při převzetí pasu.

Správní poplatky přijímáme pouze formou Money Order, Cashier's Check, Certified Check (splatný pro "Consulate General of the Czech Republic in New York") nebo v hotovosti. Osobní nebo firemní šeky k úhradě správních poplatků nemůže přijmout.

Výše poplatku je dána zákonem 634/2004 Sb. o správních poplatcích - viz položka 157a sazebníku, a dále kurzem CZK/USD, který stanovuje pro každý měsíc česká národní banka. Pro děti do 15 let věku je nižší sazba - viz položka 157a (do 15 let).

Žádost o vydání cestovního pasu pro děti do 15 let mohou podat a podepsat jedině rodiče, případně jiná oprávněná osoba (pěstoun apod.). Osobní přítomnost dětí do 15 let je požadována pouze při podání žádosti, vyhotovený cestovní pas přebírá zákonný zástupce.

Nezletilí žadatelé starší 15 let k žádosti přikládají písemný souhlas rodičů, resp. zákonného zástupce, s vydáním pasu. Pokud žádost o vydání cestovního pasu podávají v nepřítomnosti rodiče nebo jiného zákonného zástupce, musí být jejich podpis na uvedeném souhlasu notářsky ověřen.

K žádosti o cestovní pas pro nezletilou osobu přikládá rodič rodný list dítěte a svůj platný doklad totožnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz jednoho z rodičů).

V případě, že nezletilá osoba nemá platný český doklad totožnosti (tzn. cestovní pas nebo občanský průkaz) bude s českým rodným listem dítěte také požadován doklad potvrzující státní občanství ČR, tzn. aktuální osvědčení o st. občanství ČR od jehož vydání neuplynulo více než 1 rok - informace o postupu vyřízení osvědčení o státním občanství.

V případě, že nemáte žádný platný doklad totožnosti, je nutné přijít se svědkem, který má platný cestovní pas ČR nebo občanský průkaz ČR.  Pro více informací volejte Generální konzulát v New Yorku, tel. č. je 646-422-3308.


Informace o ukončení trvalého pobytu v ČR a informace o občanském průkazu

Podle § 2 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů a změn, je občan, který dosáhl 15 let a má trvalý pobyt na území ČR, povinen mít občanský průkaz.

Podle § 10 odst. 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, může občan trvalý pobyt na území České republiky ukončit. Tuto skutečnost sdělí ohlašovně podle místa trvalého pobytu. Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá žádný vliv na české státní občanství ani na držení cestovního pasu České republiky.

Občan může požádat o vydání nového občanského průkazu, v němž nebude uvedena adresa trvalého pobytu na území ČR.

!!!Ukončení trvalého pobytu však může mít vliv na různé smlouvy uzavřené v České republice, např. stavební spoření, penzijní připojištění atd. Doporučujeme proto občanům u příslušných institucí prověřit případný dopad ukončení trvalého pobytu na území České republiky na tyto smlouvy.  

FORMULÁŘ


Ověření shody údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel (ISEO)

Žadatelům, kteří v nedávné době znovu získali zpět české státní občanství a kteří se v posledních několika letech nezdržovali dlouhodobě na území České republiky, doporučujeme, aby podali žádost o tzv. prevalidaci údajů v evidenci obyvatel České republiky.


Žádost o rodné číslo

Pokud žadatel nemá české rodné čísloje nutné, aby nejdříve požádal o jeho přidělení, popř. o jeho ověření.


Oznámení o ztrátě/odcizení dokladu 

Od 1. ledna 2012 je v zahraničí držitel cestovního pasu povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, případně zničení nebo nález cestovního dokladu a nahlásit nejbližšímu zastupitelskému úřadu.


Podpůrný doklad k odůvodnění potřeby mít více pasů

Zákon  stanoví, že  další cestovní pas lze  vydat  pouze v  odůvodněných  případech.  Pokud je Váš dosavadní pas platný a potřebujete si jej ponechat, napište příslušné odůvodnění.       


Narození dítěte v USA

Narodí-li se Vám dítě mimo území České republiky, tak podle § 3 písm. a) zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, dítě nabývá narozením státní občanství České republiky, je-li alespoň jeden rodič státním občanem České republiky.


Sňatek v USA

Manželství občanů České republiky k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do Zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna. Žádost si můžete podat na našem generálním konzulátu.


Rozvod

Informace o uznání cizozemského rozhodnutí  najdete na webové stránce Nejvyššího soudu ČR v Brně.

 

přílohy

Prohl.nezl.doc 45 KB DOC (Word dokument) 18.11.2011

Sdeleni_o_ukonceni_trvaleho_pobytu_na_uzemi_Ceske_republ... 35 KB DOC (Word dokument) 7.3.2013

oznameni_o_ztrate___nove.pdf 193 KB PDF (Acrobat dokument) 10.11.2011

BIOPAS_vzor_zadosti.doc 41 KB DOC (Word dokument) 28.2.2014

Prohlaseni.doc 47 KB DOC (Word dokument) 28.2.2014

Oduvodneni_drzeni_dvou_CP_NY.pdf 245 KB PDF (Acrobat dokument) 28.2.2014

Dotaznik_vydani_osvedceni___dospely.doc 38 KB DOC (Word dokument) 28.2.2014

Dotaznik_vydani_osvedceni___dite_do_15_let.doc 41 KB DOC (Word dokument) 28.2.2014

_2014_3_par_31_dosp_prohl_o_nabyti_SO.doc 37 KB DOC (Word dokument) 28.3.2014

_2014_3_par_31_dite_prohl_o_nabyti_SO.doc 42 KB DOC (Word dokument) 28.3.2014