Generální konzulát České republiky v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Pas blesk

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydá ve lhůtě do 60 dnů s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 6 měsíců; občanovi mladšímu 5 let se tento doklad vydá s dobou platnosti 1 rok.

Žádost se podává na úředním tiskopisu.
Pozn.:
Formulář musí být vytištěn barevně nebo si ho můžete vyzvednout u nás na konzulátu. Případně můžete požádat o jeho zaslání na Vaši adresu.

Vzor vyplněného tiskopisu.

Cestovní pas " BLESK" (pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji) vydávají příslušné úřady v ČR s platností na 6 měsíců. Žádost je možné podat na velvyslanectví nebo generálních konzulátech osobně nebo ji zaslat poštou. Vyhotovený cestovní doklad je žadateli předáván osobně na velvyslanectví, generálních konzulátech nebo honorárních konzulátech podle výběru žadatele.

Pozn.:
Některé státy nemusí umožnit vstup na své území bez cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. Vzhledem k tomu, že jde o opatření náležející do suverénního rozhodnutí těchto států, nemůže Česká republika nést odpovědnost za aplikaci těchto opatření ani za komplikace, které z tohoto důvodu mohou občanům ČR vzniknout při vstupu nebo pobytu na území těchto států.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 197/2010 Sb., zrušil s účinností od 1. července 2011 zapisování občanů mladších 10 let (dále jen „dítě“) do cestovních dokladů rodičů a provádění změn a doplňování údajů o dětech v cestovních dokladech rodičů.

 

K žádosti se předkládají následující doklady:

a) doklad totožnosti

Platný cestovní pas, platný občanský průkaz, řidičský průkaz US, zelená karta atd. Alespoň z jednoho dokumentu musí být zřejmé rodné číslo žadatele. Totožnost může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu ČR.

b) 2 ks fotografie pasového formátu (volně přiložit, ne sponkou)

Ostré, neretušované, zhotovené na hladkém lesklém polokartonu o rozměru 3,5 x 4,5 cm, zobrazující občana v předním čelném pohledu (tzn. en face), přičemž jeho pohled musí směřovat do objektivu (neusmívat se, zavřená ústa), v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy a brýlí s tmavými skly, výška obličejové části hlavy od očí k bradě musí být minimálně 13 mm, pozadí za zobrazovanou osobou musí být bílé až světlemodré barvy, přičemž je přípustný přechod těchto barev, fotografie mohou být černobílé nebo barevné.

 c) doklad o státním občanství ČR

Fotokopie jednoho z  níže uvedených dokladů s uvedením, že souhlasíte se zhotovením fotokopie:

- platný cestovní pas ČR

- platný občanský průkaz ČR

nebo

- osvědčení o státním občanství ČR ne starší jednoho roku od data vydání

Pokud nemáte platný cestovní pas ani občanský průkaz, musí se k žádosti o nový cestovní pas ČR přiložit vyplněný Dotazník ke zjištění státního občanství a vydání osvědčení o státním občanství.
Podpis na této žádosti musí být ověřen místním notářem.
Žádost je zpoplatněna zvláštním poplatkem a proto nezapomeňte k poplatku za vydání cestovního pasu připočítat i tuto částku.

d) doklad o akademickém titulu, chcete-li mít tento titul zapsán v cestovním pase ČR

Takovým dokladem je např. diplom, osvědčení vysoké školy, doklad o složení státní rigorózní zkoušky nebo rigorózní zkoušky. Získáte-li vysokoškolské vzdělání v zahraničí, k prokázání užívání titulu požadujeme předložit nostrifikační doložku k diplomu nebo osvědčení, případně potvrzení vydané vysokou školou v ČR nebo Ministerstvem školství (viz. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 476/1990 Sb. o uznání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami, část Nostrifikace).

e) fotokopie dokladu totožnosti (neplatný cestovní pas, občanský nebo řidičský průkaz ČR/USA nebo tzv. zelenou kartu)

V případě odcizení či ztráty cestovního dokladu je nutné vyplnit formulář Oznámení o odcizení či ztrátě.

- originály českých matričních dokladů (popř. notářem v ČR ověřená kopie)

Těmito doklady se rozumí:

- český rodný list

- vdané ženy musí vždy přiložit český oddací list (oddací list nepřikládají pouze v případě, že v novém cestovním pase budou mít stejné příjmení, jako v dosavadním cestovním pase).

Originály Vašich dokladů Vám po zpracování žádosti zašleme zpět doporučenou poštou.

f) Dotazník ke zjištění státního občanství (v případě dítěte do 15 let se vyplní tento formulář),

Tímto prohlášením se potvrzuje, že od vydání dokladu o státním občanství ČR (většinou je tím míněn Váš dosavadní český cestovní pas) jste nepozbyl/a státní občanství ČR. Jestliže se nemůžete dostavit k podání žádosti osobně, musí být Váš podpis na "Prohlášení" ověřen místním notářem. Prohlášení se musí k žádosti vždy přikládat.

Zdůrazňujeme, že úřady vydávají nové pasy pouze na základě českých matričních dokladů. Pokud k matriční události (jako např. narození, sňatek, rozvod) došlo v zahraničí, je nejdříve nezbytné zajistit provedení zápisu těchto matričních událostí u matričního úřadu v ČR (Zvláštní matrika v Brně). V těchto případech kontaktujte generální konzulát ještě před odesláním své žádosti o cestovní pas, abychom Vás mohli informovat o dalším postupu  (ověření U.S. dokumentů apostilou, uznání cizozemských rozvodových rozsudků apod.) a zaslat Vám potřebné formuláře (tel: 646 - 422 3309).

Žádost o vydání cestovního pasu „blesk“ pro děti do 15 let mohou podat a podepsat (na str. 2) pouze rodiče, případně jiná oprávněná osoba (pěstoun apod.). Rámeček "podpis držitele" na 1 str. žádosti zůstane v případě dětí, které se ještě podepsat neumí, prázdný. Nezletilí žadatelé starší 15ti let podepisují žádost sami, ale na žádosti musí být písemný souhlas rodičů, resp. jiné oprávněné osoby. Zákonný zástupce přiloží k žádosti o pas pro nezletilého kromě rodného listu dítěte rovněž svůj rodný list, nebo fotokopii svého platného cestovního pasu nebo občanského průkazu.

 

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 197/2010 Sb., zrušil s účinností od 1. července 2011 zapisování občanů mladších 10 let (dále jen „dítě“) do cestovních dokladů rodičů a provádění změn a doplňování údajů o dětech v cestovních dokladech rodičů.

Pozn.:
Některé státy nemusí umožnit vstup na své území dětem bez vlastního cestovního pasu. Z tohoto důvodu některé letecké společnosti odmítají pustit na palubu letadel děti cestující bez vlastního pasu.

 

Žádost o vydání cestovního pasu může být zaslána na Generální konzulát v New Yorku poštou. Upozorňujeme ale na povinnost, která vyplývá ze zákona o cestovních dokladech, že žadatelé si své cestovní pasy musí vyzvednout osobně na generálním konzulátu v New Yorku, nebo na některém z honorárních konzulátů v jurisdikci generálního konzulátu v New Yorku.

K čitelně a úplně vyplněné žádosti o vydání cestovního pasu "blesk", doložené požadovanými originály dokladů, je třeba přiložit i poplatek za podání žádosti.

Pozn.: Výše správních poplatků se přepočítává každý měsíc v závislosti na aktuálním směnném poměru CZK a USD.

Správní poplatky zašlete pouze formou Money Order  (splatný pro "Consulate General of the Czech Republic in New York") nebo v hotovosti. Osobní nebo firemní šeky generální konzulát k úhradě správních poplatků nepřijímá.

Řádně vyplněnou žádost se všemi doklady předáváme k vyřízení příslušným orgánům v ČR. Po obdržení pasu Vás budeme informovat, proto Vaše žádosti neurgujte. V případě nejasností nás kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech.

V případě, že jste držitelem platného cestovního pasu ČR a žádáte o vydání dalšího cestovního pasu, je nezbytné tuto Vaši žádost řádně odůvodnit na zadní straně tiskopisu "Žádost o vydání cestovního pasu".

NEZAPOMEŇTE do zásilky, ve které nám budete zasílat Vaši žádost o vydání cestovního pasu, vložit veškeré možné kontakty na Vás (tzn. ADRESU, TELEFONNÍ popř. FAXOVÉ ČÍSLO, E-MAIL apod.) zde v USA, abychom Vás mohli informovat o stavu vyřizování Vaší žádosti.

přílohy

Oznameni_o_ztrate.doc 26 KB DOC (Word dokument) 28.2.2014

oznameni_o_ztrate___nove.pdf 193 KB PDF (Acrobat dokument) 10.11.2011

Prohlaseni.doc 45 KB DOC (Word dokument) 18.11.2011

Prohl.nezl.doc 45 KB DOC (Word dokument) 18.11.2011

Dotaznik_ke_zjisteni_statniho_obcanstvi_a_vydani_osvedce... 36 KB DOC (Word dokument) 9.1.2014

Dotaznik_ke_zjisteni_statniho_obcanstvi_a_vydani_osvedce... 41 KB DOC (Word dokument) 9.1.2014

Dotaznik_ke_zjisteni_statniho_obcanstvi_a_vydani_osvedce... 36 KB DOC (Word dokument) 28.2.2014

Dotaznik_ke_zjisteni_statniho_obcanstvi_a_vydani_osvedce... 36 KB DOC (Word dokument) 28.2.2014

Dotaznik_ke_zjisteni_statniho_obcanstvi_a_vydani_osvedce... 41 KB DOC (Word dokument) 28.2.2014