Generální konzulát České republiky v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zápis narození dítěte v USA

Narodí-li se Vám dítě mimo území České republiky, dítě nabývá narozením státní občanství České republiky, je-li alespoň jeden rodič státním občanem České republiky.

ZÁKLADNÍ INFORMACE:


K tomu, abyste pro dítě narozené mimo území ČR získali cestovní pas ČR je nutné předložit českému úřadu jeho Osvědčení o státním občanství ČR. Dále je nutné si obstarat i český rodný list. Tato povinnost vyplývá z § 21 odst. 2 zákona č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

Osvědčení o státním občanství ČR pro dítě narozené mimo území ČR vydává Úřad pro městskou část Praha 1, odbor matrik. Český rodný list vydává Úřad městské části Brno- Brno střed, odbor matrik, oddělení zvláštní matrika.

Vyřízení Osvědčení o státním občanství ČR a český rodný list může zprostředkovat zastupitelský úřad ČR v cizině, pokud se rodiče nerozhodnou si vyřídit tyto listiny u výše uvedených úřadů v ČR přímo.

POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČR A ČESKÉHO RODNÉHO LISTU DÍTĚTE PROSTŘEDNICTVÍM GENERÁLNÍHO KONZULÁTU ČR V NEW YORKU

Důležitá poznámka:
Prosím zkontrolujte si, zda dle Vašeho bydliště v USA spadáte pro vyřízení této záležitosti do jurisdikce Generálního konzulátu ČR v New Yorku. Zaslání Vaší žádosti místně příslušnému zastupitelskému úřadu zabrání časovým ztrátám při jejím zpracovávání.

Co je zapotřebí předložit:
1) Originál amerického rodného listu dítěte s apostilní doložkou a úředně ověřeným překladem do českého jazyka
(Birth Certificate) musí obsahovat co nejvíce informací o dítěti a rodičích dítěte. Vyžádejte si tzv. Long Form nebo Legal Form.
a
Americký doklad o otcovství "Acknowledgement of Paternity", pokud se dítě narodilo jako nemanželské.

a) k americkému rodnému listu/"Acknowledgement of Paternity" je zapotřebí opatřit apostilní doložku (Apostille).
Po připojení se apostilní doložka stává neoddělitelnou součástí amerického rodného listu/"Acknowledgement of Paternity". V případě jejího oddělení od rodného listu dochází k poškození tohoto dokladu a apostilní doložka se stává neplatnou.

b) americký rodný list/"Acknowledgement of Paternity" s apostilní doložkou musí být opatřený překladem do českého jazyka.
O překlad můžete požádat překladatele v České republice zapsaného v Seznamu znalců a tlumočníků vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Můžete také kontaktovat překladatele v USA. Překlad si můžete také vyhotovit sami; v takovém případě je vždy zapotřebí požádat náš úřad o úřední ověření správnosti Vašeho překladu.
Žádost o úřední ověření správnosti překladu.
- Překlad listiny musí být úplný, žádná část z originální listiny nemůže být vynechána. Překlad se vyhotovuje s českou diakritikou (háčky a čárky).
- Žádost o úřední ověření správnosti překladu se předkládá s originálními listinami a jejich překladem.
- Doporučujeme také zaslat navrhovaný překlad e-mailem na cs.ny@mzv.cz ve formátu umožňující opravu v případě, že bude nalezena nesprávnost v předloženém překladu.
- Žádost o úřední ověření správnosti překladu bude zpracována do 30 dní.

2) Originál českého oddacího listu rodičů dítěte

Důležité poznámky:
- Alternativně můžete předložit kopii, která je ověřena notářem v ČR, pokud máte k dispozici pouze americký oddací list, je zapotřebí předložit podklady k provedení zápisu uzavření manželství v cizině a k vydání českého oddacího listu. Informace týkající se této registrace.

- Nejsou-li rodiče dítěte oddáni, je nutné doložit doklad o uznání otcovstí "Certificate of Parentage" nebo "Acknowledgement of Paternity". Tento doklad vydávají úřady USA, musí být opatřen apostilní doložkou a přeložen do českého jazyka, viz bod 1a,b).

3) Originál českého rodného listu jednoho z rodičů dítěte
- Alternativně můžete předložit kopii, která je ověřena notářem v ČR.
- Nejsou-li rodiče dítěte oddáni, je zapotřebí doložit rodný list obou rodičů, a to i v případě, že jeden z rodičů je cizinec.

4) Originál dokladu totožnosti
- Občan ČR předkládá: platný cestovní pas ČR nebo platný občanský průkaz ČR; v případě neplatnosti těchto dokladů i Osvědčení o státním občanství ČR.
- Cizí státní příslušník: platný cestovní pas nebo jiný doklad dokládající totožnost a státní příslušnost.
Důležitá poznámka:
Pokud občan ČR má cestovní pas či občanský průkaz již neplatný a nemá ani vystavené Osvědčení o státním občanství ČR, je zapotřebí vyplnit na své jméno Dotazník ke zjištění státního občanství ČR (a vydání osvědčení o státním občanství ČR).

5) Originál naturalizační listiny pokud jste nabyl/a státní občanství cizího státu

6) Formuláře:

Důležité poznámky:
Přesným a správným vyplněním formulářů můžete zabránit zbytečným časovým ztrátám při zpracování Vaší žádosti.
- Je zapotřebí úplné a čitelné vyplnění všech žádaných údajů, nejlépe tiskacím písmem.
- Data se vypisují dle evropských zvyklostí tj. den, měsíc, rok.
- Jako místo narození uvádějte název města či obce a stát; nestačí uvést pouze stát narození
- Má-li některá z osob middle name/druhé jméno, je nutné jej bezpodmínečně uvést; uvedení pouze počátečního písmena je nepřípustné.
- Nelze používat žádné zkratky; jedinou povolenou zkratkou je USA.
- Pokud se nemůžete dostavit osobně na náš úřad k podání žádosti, veškeré podpisy na formulářích musí být ověřeny místním notářem.
a) Zápis o narození dítěte
- tento formulář podepisuje zákonný zástupce dítěte (osoba, která má občanství ČR; v případě, že je dítě starší 18ti let, podepisuje zápis samo, bez rodiče)

b) Prohlášení
- vyplňuje pouze občan ČR. Pokud jsou oba rodiče občané ČR, formulář vyplňují samostatně.
- vyplňuje dítě starší 18ti let

c) Dotazník ke zjištění státního občanství ČR (dítě do 15 let)

Žádost ke zjištění státního občanství ČR
- oba formuláře NUTNO vyplnit při podání žádosti o vystavení Osvědčení o státním občanství ČR pro dítě DO 15 LET.

d) Dotazník ke zjištění státního občanství ČR (dítě starší 15 let)

Žádost ke zjištění státního občanství ČR

Prohlášení o rodičích
- všechny tři formuláře NUTNO vyplnit při podání žádosti o vystavení Osvědčení o státním občanství ČR pro dítě OD 15-18 LET.

e) Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru

narození -nezletilá- první zápis

narození -nezletilá- dodatečný zápis

narození -zletilá- první zápis

narození -zletilá- dodatečný zápis


Tuto žádost vyplňte v případě, že chcete zapsat příjmení Vaší dcery do zvláštní matriky v Brně bez koncovky "- OVÁ". Žádost musí podepsat oba rodiče v případě nezletiletosti dítěte.

f) Prohlášení o volbě druhého jména
druhé jméno - nezletilý/á - první zápis
druhé jméno - nezletilý/á - dodatečný zápis

druhé jméno - zletilý/á - první zápis
druhé jméno - zletilý/á - dodatečný zápis
Jde-li o zápis narození do zvláštní matriky a je-li na cizozemském matričním dokladu uvedeno více jmen, může občan prohlásit, které z nich, popřípadě, která dvě z nich bude užívat. Za nezletilého učiní prohlášení jeho zákonní zástupci (oba rodiče).

g) Zápis o určení otcovství dítěte souhlasným prohlášením rodičů

otcovství narozeného dítěte - první zápis

otcovství narozeného dítěte - dodatečný zápis

otcovství nenarozeného dítěte


- vyplňuje se v případě, že rodiče dítěte nejsou oddáni anebo uzavřeli manželství až po narození dítěte
- formulář musí podepsat oba rodiče

V případě, že otec dítěte otcovství odmítá, nebo jeho pobyt není znám nebo nežije, nemusí být otcovství určeno vůbec (v takovém případě dítě na rodném listě bude mít údaje o otci proškrtnuty) anebo otcovství určí český nebo i cizí soud. V takovém případě se předkládá rozhodnutí soudu o určení otcovství.
Je-li rozhodnutí vydáno soudem mimo území České republiky, je nutné předložit rozsudek o uznání rozhodnutí cizího soudu vydaný Nejvyšším soudem v Brně. Toto rozhodnutí musí být opatřeno doložkou o nabytí jeho právní moci.
Navíc:
- byla-li matka dítěte v den jeho narození rozvedená, předkládá rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci. Je-li rozhodnutí vydáno soudem mimo území České republiky, musí být předložen rozsudek o uznání rozhodnutí cizího soudu vydaný Nejvyšším soudem v Brně a opatřený doložkou o nabytí jeho právní moci. Tyto doklady jsou požadovány, aby bylo jednoznačné, kdy k rozvodu došlo, neboť u dítěte, které se narodilo do 300 dnů po rozvodu, se za otce dítěte považuje tehdejší manžel matky dítěte.

- byla-li matka dítěte v den jeho narození vdovou, předkládá buď úmrtní list manžela anebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou o nabytí právní moci. Tyto doklady musí být předloženy, aby bylo jednoznačné, kdy k zániku manželství došlo, neboť u dítěte, které se narodilo do 300 dnů po zániku manželství, se za otce dítěte považuje tehdejší manžel matky dítěte.
Uznání rozhodnutí cizího soudu Nejvyšším soudem v Brně se nepožaduje u rozhodnutí, která nabyla právní moci po 10. červenci 1976 a byla vydána soudem v Austrálii, Dánsku, Egyptě, Finsku, Itálii, Kypru, Lucembursku, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Slovensku, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii. Dále není třeba uznávat Nejvyšším soudem rozsudky bývalé Německé demokratické republiky, které nabyly právní moci do 3. října 1990.
Existují také bilaterální smlouvy s Albánií, Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Bulharskem, Francií, Gruzií, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Maďarskem, Moldavskem, Mongolskem, Polskem, Rumunskem a Ruskou federací.
Pokud máte rozhodnutí vydané některým z těchto států, sdělte nám datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, a my Vám sdělíme, zda je třeba uznávat rozhodnutí Nejvyšším soudem či nikoliv.
Je-li dítě osvojeno, je nutno předložit rozhodnutí příslušného cizozemského úřadu o osvojení opatřené doložkou o nabytí jeho právní moci, oddací list osvojitelů, oddací list nebo jiné doklady pokrevních rodičů, případně sdělit údaje o nich formou dalšího zápisu o narození podle situace a možnosti žadatelů.

7) Zaslání vystavených listin:
Vystavené Osvědčení o státním občanství ČR a český rodný list s rodným číslem Vám po jejich obdržení od příslušného úřadu v ČR zašleme na Vaši poštovní adresu v USA, kterou uvedete v žádosti o zápis narození.

Můžete také požádat o zaslání těchto listin na adresu v ČR, je nutno však v písemné žádosti uvést konkrétní osobu a přesnou adresu v ČR. Podpis na této žádosti musí být ověřen místním notářem, pokud žádost budete zasílat poštou.

8) Poplatky:
Správní poplatky spojené s úředním ověření překladů Vámi předložených listin a správní poplatky spojené s vystavení Osvědčení o státním občanství ČR a prvního rodného listu Vašeho dítěte.

Poplatky lze hradit ve formě Money Order (vypsaný na " Consulate General of the Czech Republic in New York").
Při osobní návštěvě je možno platit hotově. Upozornění: Generální konzulát ČR osobní šeky nepřijímá.

9) Kopie
Doporučujeme předkládat kromě originálních dokladů i kopie předložených dokladů (jako jsou: doklady totožnosti, rodné listy, cizozemský rodný list s Apostille a ověřeným překladem do českého jazyka, cizozemský doklad o otcovství s Apostille a ověřeným překladem do českého jazyka) a to z důvodu urychlení zpracování Vaší žádosti.

DOPORUČENÍ
Žadatelům, kteří si chtějí po získání českých matričních dokladů zažádat i o český cestovní pas doporučujeme, aby podali žádost o tzv. prevalidaci údajů v evidenci obyvatel České republiky.
V žádosti uvádějte přesné údaje (velká/malá písmena), údaje pište foneticky (např. dlouhé a, háček nad r).
Žádost o prevalidaci zašlete faxem na číslo 646-422-3363, nebo poštou na adresu Generálního konzulátu, nebo naskenovanou e-mailem na cs.ny@mzv.cz. V případě nejasností nás kontaktujte na tel. (646) 422 3308.
KONTAKT:
V případě jakýchkoli nejasností spojte se prosím s námi telefonicky na čísle (646) 422-3309 nebo e-mailem cs.ny@mzv.cz.

přílohy

Zadost_o_overeni_spravnosti_prekladu.doc 27 KB DOC (Word dokument) 26.2.2014

Dotaznik_vydani_osvedceni___dospely.doc 37 KB DOC (Word dokument) 26.2.2014

Dotaznik_vydani_osvedceni___dite_do_15_let.doc 40 KB DOC (Word dokument) 26.2.2014

Dotaznik_vydani_osvedceni___dospely.doc 37 KB DOC (Word dokument) 26.2.2014

Prohlaseni.doc 47 KB DOC (Word dokument) 27.2.2014

Zadost_o_zapis_narozeni_2014.doc 42 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014

Prijmeni_ditete_v_muz.tvaru.prvni.zapis_2014.doc 30 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014

Prijmeni_DODATECNE.NEZLETILE._v_muz.tvaru_2014.doc 30 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014

Prijmeni_zletile_v_muz.tvaru_2014.doc 28 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014

Prijmeni.DODATECNE.ZLETILE_v_muz.tvaru_2014.doc 28 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014

Otcovstvi.nar.dite.PRVNI.ZAPIS_2014.doc 32 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014

Otcovstvi.nar.dite.DODATECNY.ZAPIS_2014.doc 34 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014

Otcovstvi.NENAR.dite_2014.doc 34 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014

Zadost_o_prevalidaci_2014.doc 27 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014

Zadost_OSO_2014.docx 22 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 1.7.2014

PROHLASENI_O_RODICICH_2014.doc 25 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014

Volbe_druheho_jmena_nezletily.prvni_2014.doc 26 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014

Volbe_druheho_jmena_nezletily.dodatecne_2014.doc 26 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014

Volbe_druheho_jmena_zletily.prvni_2014.doc 25 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014

Volbe_druheho_jmena_zletily.dodatecne_2014.doc 25 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014