Generální konzulát České republiky v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zápis uzavření manželství mimo území ČR

Manželství občanů České republiky (alespoň jeden ze snoubenců/manželů), k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do Zvláštní matriky v Brně.  

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Manželství občanů České republiky (alespoň jeden ze snoubenců/manželů), k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do Zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna, Brno-střed, Husova 3, Brno.

Důležitá poznámka:
Zkontrolujte si, zda dle Vašeho bydliště v USA spadáte pro vyřízení této záležitosti do jurisdikce Generálního konzulátu ČR v New Yorku. Seznam zastupitelských úřadů podle územní příslušnosti v USA.

Zaslání Vaší žádosti místně příslušnému zastupitelskému úřadu zabrání časovým ztrátám při jejím zpracování.

Co je zapotřebí předložit:

1) Originál amerického oddacího listu s apostilní doložkou a úředně ověřeným překladem do českého jazyka

a) americký oddací list (Marriage Certificate) musí obsahovat co nejvíce informací o snoubencích a rodičích snoubenců. Vyžádejte si tzv. Long Form nebo Legal Form (oddací list by měl obsahovat místo a datum uzavření sňatku, jméno, příjmení, datum a místo narození, adresu a status před uzavřením sňatku snoubenců, dále pak jméno, příjmení, datum a místo narození popř. adresu rodičů snoubenců).

b) k americkému oddacímu listu je zapotřebí opatřit apostilní doložku (Apostille).

Informace o tom, co je to apostilní doložka a kde ji získáte. Po připojení se apostilní doložka stává neoddělitelnou součástí amerického oddacího listu. V případě jejího oddělení od oddacího listu dochází k poškození tohoto dokladu a apostilní doložka se stává neplatnou.

c) americký oddací list s apostilní doložkou musí být opatřený překladem do českého jazyka.

O překlad můžete požádat překladatele v České republice zapsaného v Seznam znalců a tlumočníků vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Můžete také kontaktovat překladatele v USA.
Překlad si můžete také vyhotovit sami, v takovém případě je vždy zapotřebí požádat náš úřad o úřední ověření správnosti Vašeho překladu. Žádost o úřední ověření správnosti překladu.

Důležité poznámky:

- Překlad listiny musí být úplný, žádná část z originální listiny nemůže být vynechána. Překlad se vyhotovuje s českou diakritikou (háčky a čárky).

- Žádost o úřední ověření správnosti překladu se předkládá s originálními listinami a jejich překladem, a zároveň doporučujeme předkládat jejich kopie z důvodu urychlení zpracování.

- Doporučujeme zaslat navrhovaný překlad e-mailem na cs.ny@mzv.cz

ve formátu umožňující opravu, v případě že bude nalezena nesprávnost v předloženém překladu.

- Žádost o úřední ověření správnosti překladu bude zpracována do 30 dní.

2) Originál rodných listů obou snoubenců/manželů

- občan České republiky může předložit kopii, která je ověřena notářem v ČR

- originál rodného listu předkládá i občan cizího státu

3) Originál dokladu totožnosti

- občan ČR předkládá: Platný cestovní pas ČR nebo platný občanský průkaz ČR, v případě

neplatnosti těchto dokladů i Osvědčení o státním občanství ČR.

- Cizí státní občan: Platný cestovní pas nebo jiný doklad dokládající totožnost a státní

příslušnost.
Důležitá poznámka:

Pokud občan ČR má cestovní pas či občanský průkaz již neplatný a nemá ani vystavené Osvědčení o státním občanství ČR, je zapotřebí vyplnit na své jméno Dotazník ke zjištění státního občanství ČR (a vydání osvědčení o státním občanství ČR).

4) Originál dokladu o rozvodu
Pokud jste vstupovali do svazku manželského jako rozvedení, je zapotřebí předložit doklad o ukončení předchozího manželství.

a) v případě občana ČR je nutno předložit Rozsudek o rozvodu uznaný českým soudem (Nejvyšším soudem v ČR se sídlem v Brně - pokud rozvod proběhl v zahraničí, či soudem dle místa rozvodu v ČR).
b) v případě cizího státního občana je nutno předložit cizozemské rozhodnutí o rozvodu, které nemusí být opatřeno apostilní doložkou ani přeloženo do českého jazyka.

Důležitá poznámka:

Pokud k vašemu rozvodu došlo v USA, je zapotřebí zaregistrovat toto cizozemské rozhodnutí u Nejvyššího soudu ČR se sídlem v Brně a to ještě před registrací vašeho manželství. Generální konzulát tyto žádosti nevyřizuje a je nutné se přímo obrátit na Nejvyšší soud ČR se sídlem v Brně.

5) Originál naturalizační listiny v případě, že jste nabyl/a státní občanství cizího státu.

6) Formuláře
Důležitá poznámka:
Upozorňujeme, že přesným a správným vyplněním formulářů můžete zabránit zbytečným časovým ztrátám při zpracování vaší žádosti.

- Je zapotřebí úplné a čitelné vyplnění všech žádaných údajů, nejlépe tiskacím písmem.
- Data se vypisují dle evropských zvyklostí; tj. den, měsíc, rok.
- Jako místo narození uvádějte název města či obce a stát; nestačí uvést pouze stát narození.
- Má-li některá z osob middle name/druhé jméno, je nutné jej bezpodmínečně uvést; uvedení pouze počátečního písmena je nepřijatelné.
- Nelze používat žádné zkratky; jedinou povolenou zkratkou je USA.
- Pokud se nemůžete dostavit osobně na náš úřad k podání žádosti, veškeré podpisy musí být ověřeny místním notářem.

a) ZÁPIS O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

-pokud jste u obřadu neměli svědky - do kolonky ke jménu svědka vyplňte: beze svědků.

b) DOTAZNÍK KE ZJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČR

ŽÁDOST KE ZJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČR

-vyplňuje se POUZE v případě, že nemáte platný český cestovní pas, občanský průkaz či osvědčení o státním občanství ČR.


c) PROHLÁŠENÍ

-vyplňuje se na jméno žadatele, pokud jsou oba občané ČR vyplňují samostatně.
-do kolonky "účel vydaného osvědčení" se uvádí "vystavení oddacího listu".
-vyplňuje se v případě, že MÁTE platný český cestovní pas nebo občanský průkaz, či osvědčení o státním občanství ČR ne starší 12 měsíců od data vydání.

c) ŽÁDOST O ZÁPIS PŘÍJMENÍ ŽENY DO KNIHY MANŽELSTVÍ V MUŽSKÉM TVARU

Příjmení v mužském tvaru - první zápis
Příjmení v mužském tvaru - dodatečný zápis
Tuto žádost vyplňujete v případě, že chcete uvést příjmení v mužském tvaru, tj. bez koncovky "- OVÁ".

Pokud se nemůžete osobně dostavit na Generální konzulát České republiky v New Yorku, můžete tyto formuláře včetně originálů vašich dokladů zaslat poštou. Doporučujeme přiložit předplacenou obálku, abychom vám mohli vrátit vámi předložené originály vašich dokladů.

7) Zaslání vystavených listin

Vystavený oddací list popřípadě Osvědčení o státním občanství ČR vám po jejich obdržení od příslušného úřadu v ČR zašleme na vaši poštovní adresu v USA, kterou uvedete v žádosti. Popřípadě si tyto dokumenty můžete vyzvednout osobně na Generálním konzulátu a zároveň požádat o vystavení nového cestovního pasu.

Můžete také požádat o zaslání těchto listin na adresu v ČR, je nutno však v písemné žádosti uvést konkrétní osobu a přesnou adresu v ČR. Podpis na této žádosti musí být ověřen místním notářem v případě jejího zaslání poštou na náš úřad.

8) Poplatky

Správní poplatky spojené s úředním ověřením překladů Vámi předložených listin a správní poplatky spojené s vystavením Osvědčení o státním občanství ČR a oddacího listu.

Poplatky lze hradit ve formě Money Order (vypsaný na "Consulate General of the Czech Republic in New York").
Při osobní návštěvě je možno platit hotově.

Upozornění: Generální konzulát ČR osobní šeky nepřijímá.

9) Kopie

Doporučujeme předkládat kromě originálních dokladů i kopie předložených dokladů (jako jsou: doklady totožnosti, rodné listy, cizozemský oddací list s Apostille a ověřeným překladem do českého jazyka, popřípadě doklady o rozvodu uznané Nejvyšším soudem v Brně) a to z důvodu urychlení zpracování Vaší žádosti.

KONTAKT:

V případě jakýchkoli nejasností spojte se prosím s námi telefonicky na čísle (646)-422-3309 nebo e-mailem cs.ny@mzv.cz

 

DOPORUČENÍ

Žadatelům, kteří si chtějí po získání českých matričních dokladů požádat i o český cestovní pas doporučujeme, aby podali žádost o tzv. prevalidaci údajů v evidenci obyvatel České republiky.
V žádosti uvádějte přesné údaje (velká/malá písmena), údaje pište foneticky (např. dlouhé a, háček nad r).

Žádost o prevalidaci zašlete faxem na číslo 646-422-3363, nebo poštou na adresu Generálního konzulátu, nebo naskenovanou e-mailem na cs.ny@mzv.cz. V případě nejasností nás kontaktujte na tel. (646) 422 3308.

Upozorňujeme, že v případě změny příjmení v souvislosti s  uzavřením sňatku, platnost českého cestovního dokladu je automaticky ukončena po třech měsících ode dne uzavření sňatku.


 

 

 

 

přílohy

Zadost_o_overeni_spravnosti_prekladu.doc 26 KB DOC (Word dokument) 10.11.2011

Dotaznik_ke_zjisteni_statniho_obcanstvi_a_vydani_osvedce... 36 KB DOC (Word dokument) 9.1.2014

Dotaznik_ke_zjisteni_statniho_obcanstvi_a_vydani_osvedce... 36 KB DOC (Word dokument) 9.1.2014

Dotaznik_ke_zjisteni_statniho_obcanstvi_a_vydani_osvedce... 36 KB DOC (Word dokument) 9.1.2014

Zadost_o_zapis_manzelstvi_2014.doc 48 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014

Prohlaseni_2014.doc 47 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014

Prijmeni.PRVNI.zapis.MUZ.TVAR_2014.doc 29 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014

Prijmeni.DODATECNE.MUZ.TVAR_2014.doc 30 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014

Zadost_o_prevalidaci_2014.doc 27 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014

Zadost_OSO_2014.docx 22 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 1.7.2014

Zadost_OSO_2014.docx 22 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 1.7.2014