Generální konzulát České republiky v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Dvojí občanství

    Na následujících řádcích najdete prakticky všechny možnosti, jak může mít někdo dvojí občanství (tzv. dual citizenship), tj. být státním občanem České republiky tak i jiného státu (například USA).  Pokud si chcete být jisti, že máte české občanství, požádejte na nejbližším

Na následujících řádcích najdete prakticky všechny možnosti, jak může mít někdo dvojí občanství (tzv. dual citizenship), tj. být státním občanem České republiky tak i jiného státu (například USA). Pokud si chcete být jisti, že máte české občanství, požádejte na nejbližším konzulátě nebo velvyslanectví, aby pro Vás od příslušného úřadu v ČR obstaral Osvědčení o státním občanství České republiky .

Existují následující životní situace:

I. JSEM OBČANEM ČR

Cizí občanství jsem získal nezávisle na své vlastní vůli (platí od 1. ledna 1993).

Každý občan České republiky, který nezávisle na své vlastní vůli získal státní občanství jiného státu, české občanství neztrácí a má tak občanství dvojí. Například dítě narozené v USA, jehož matka nebo otec má nebo oba rodiče mají občanství České republiky, nabývá automaticky dvojí občanství - české i americké.

Po 28. říjnu 2003 jsem získal cizí občanství manžela.

Pokud si občan České republiky vezme za manžela cizince a po dobu trvání manželství získá kdykoli po 28. říjnu 2003 jeho státní občanství, české občanství v žádném případě neztrácí a má tedy legálně občanství dvojí. Tuto možnost zavedl zákon České republiky č. 357/2003 Sb.

V době od 1. ledna 1993 do 28. října 2003 jsem získal cizí občanství, a to v souvislosti s uzavřením manželstvím.

Občan České republiky, který v době od 1. ledna 1993 do 28. října 2003 včetně získal občanství cizího státu v souvislosti s uzavřením manželství, své české občanství neztratil a má tak občanství dvojí. O tom, zda k nabytí cizího občanství došlo v souvislosti s uzavřením manželství nebo nikoli, rozhoduje příslušný (zpravidla krajský) úřad v České republice.

II. NEJSEM OBČANEM ČR

ALE JSEM BÝVALÝM ČESKOSLOVENSKÝM OBČANEM

Občanství navrácené

Dnem vyhlášení, t.j. 27. února 2006, nabyl účinnosti zákon č. 46/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. Do zákona č. 193/1999 Sb. byl novelou vložen nový § 5a, který stanoví zpětně k 1. červnu 2005 lhůtu, od kdy lze opětovně činit prohlášení o nabytí státního občanství ČR, a to bez časového omezení. Zákon č. 46/2006 Sb. byl publikován v částce 22 Sbírky zákonů a jeho text je možno nalézt na internetové stránce http://www.sbirka.cz/ nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/.

V praxi to znamená, že f yzická osoba, která pozbyla státní občanství Československé republiky, Československé socialistické republiky, České socialistické republiky nebo České republiky v období od 25. února 1948 do 28. března 1990 propuštěním ze státního svazku nebo v souvislosti s nabytím státního občanství jiného státu, s nímž měla nebo má Česká republika uzavřenu smlouvu upravující otázku zamezení vzniku dvojího státního občanství, může opět nabýt státního občanství České republiky na základě prohlášení o státním občanství České republiky, pokud uvedená mezinárodní smlouva nestanoví jinak. V zahraničí je k přijetí prohlášení příslušný zastupitelský úřad ČR.

Občanství udělené na výjimku Ministerstva vnitra

Každý bývalý československý občan, který má povolen v České republice trvalý pobyt, pokud není slovenským občanem, může na základě výjimky Ministerstva vnitra ČR získat české občanství, aniž by pozbyl své dosavadní občanství, za podmínky, že v České republice již alespoň 5 let žije a v posledních pěti letech nebyl odsouzen pro úmyslný trestný čin.

III. NEJSEM OBČANEM ČR

A NIKDY JSEM NEBYL ČESKOSLOVENSKÝM OBČANEM

Občanství udělené na výjimku Ministerstva vnitra

Každý cizinec, který má povolen v České republice trvalý pobyt, pokud není slovenským občanem, může na základě výjimky Ministerstva vnitra ČR získat české občanství, aniž by pozbyl své dosavadní občanství, za podmínky, že má k České republice skutečný vztah, žije na jejím území alespoň 5 let a v posledních pěti letech nebyl odsouzen pro úmyslný trestný čin. Ministerstvo vnitra může rozhodnout, že žadateli o české občanství se promíjí podmínka pozbytí dosavadního občanství buď v případě, že udělení českého občanství by bylo pro Českou republiku významným přínosem, anebo v následujících případech: předpisy státu, jehož je žadatel občanem, neumožňují jeho propuštění ze státního svazku nebo tento stát odmítá o jeho propuštění ze státního svazku vydat doklad, nebo propuštění žadatele ze státního svazku je spojeno s nepřiměřenými správními poplatky či jinými v demokratickém státě nepřijatelnými podmínkami, podáním žádosti o propuštění ze státního svazku by žadatel mohl vystavit sebe nebo osoby jemu blízké pronásledování pro politické přesvědčení nebo pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité sociální skupině.

V ostatních případech je dvojí občanství na výjimku Ministerstva vnitra možné, jen pokud má cizinec v České republice povolen trvalý pobyt již alespoň 5 let, legálně žije na území České republiky alespoň 20 let, má k České republice skutečný vztah a v posledních pěti letech nebyl odsouzen pro úmyslný trestný čin.