Generální konzulát České republiky v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Posouzení správnosti překladu

Český konzul v USA má právo ověřovat správnost překladu (podle článku 30 odst. 1 písm. f) platné bilaterální konzulární úmluvy s USA č. 28/1988 Sb.).

Český konzul v USA má právo ověřovat správnost překladu (podle článku 30 odst. 1 písm. f) platné bilaterální konzulární úmluvy s USA č. 28/1988 Sb.).

Ověření shody originálu s překladem bude vyznačen na překladu nebo na listu s ním pevně spojeném ve formě ověřovací doložky, přičemž ověřovaný překlad bude spojen s originálem překládané listiny či s jejím úředně ověřeným opisem (úředně ověřenou kopií).

Konzul je oprávněn ověřovat shodu opisu nebo kopie listiny s originálem listiny nebo jejím úředně ověřeným opisem či úředně ověřenou kopií.

V případě, že si chcete nechat na konzulátě ověřit překlad, doručte konzulátu:

1) žádost o ověření správnosti předloženého překladu

2) originál překládaného dokladu

v listinné a v elektornické podobě (lze jej zaslat na e-mailovou adresu cs.ny@mzv.cz).

Pokud je doklad určen pro českou matriku nebo jiný úřad v České republice, musí být opatřen ověřovací doložkou na ministerské úrovni (Department of State), tzv. apostilou. Apostila se pozná podle toho, že obsahuje nadpis APOSTILLE a pod ním v závorce (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961), tj. odkaz na mezinárodní Úmluvu o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin přijatou v Haagu dne 5. října 1961. V současné době uznává veřejné listiny cizích zemí opatřené apostilou více než 80 zemí.

3) překlad

Překlad musí být předložen v tištěné podobě. Překlad do češtiny musí být s diakritikou (s čárkami a háčky). Překlad musí být úplný, včetně všech ověřovacích doložek, které jsou na originálu překládaného dokladu vyznačeny nebo k němu připojeny. Žádný údaj nesmí být vynechán, a to ani čísla, kódy či jiné pomocné či nepodstatné údaje. V překladu musí být vyznačeny i všechny suché pečeti (perforační slepotisková razítka) na originálu vyznačené, a to nejlépe formou poznámky překladatele.

Poznámky překladatele se píší do závorky kurzívou. Překlad by měl být na každé stránce ohraničen nahoře a dole vodorovnou čarou. Začátek překladu by měl být označen slovy (Překlad z angličtiny) nebo (Translation from the Czech language), konec překladu by měl být označen slovy (Konec překladu) nebo (End of translation).

Pro usnadnění procesu ověřování doporučujeme překlad zaslat v elektronické podobě či jej předložit na disketě na náš konzulát .

4) správní poplatek

Je stanoven v USD v aktuálním kurzu ke Kč.

Aktuální poplatek v USD za 1.stránku překladu.

Úhrada je možná pouze formou Money order - vystavaný na "Consulate General of the Czech Republic in New York", nebo v hotovosti.

5) předplacenou obálku

Pokud chcete, aby Vám konzulát po ověření správnosti překladu doklady vrátil poštou nebo kurýrní službou, zašlete předplacenou obálku, na které uveďte adresu, kam má být zásilka zaslána. Jako odesílatele uveďte:


Consulate General of the Czech Republic
321 E 73rd Street
New York, NY 10021

phone: (646) 422-3309

Ověření správnosti překladu (tj. shody originálu s překladem) se vyznačí na překladu nebo na listu s ním pevně spojeném ve formě ověřovací doložky, přičemž ověřovaný překlad bude pevně spojen s originálem překládané listiny nebo s její úředně ověřenou kopií, a to sešitím, popř. přelepkou zajištěnou otiskem kulatého úředního razítka překrývajícího současně tuto přelepku a předmětnou listinu.

V ověřovací doložce konzulát uvede v jakém jazyce je originál listiny a v jakém jazyce je její překlad, dále že jde o překlad předložený žadatelem a že jde o úplný překlad shodující se s překládanou listinou. Ověřovací doložka také musí obsahovat číslo jednací ověření překladu, místo a den provedení ověření a výši vyměřeného poplatku v amerických dolarech. Doložku podepíše konzul a ke svému podpisu uvede své jméno, příjmení, titul a funkci. Pod ověřovací doložkou musí být otištěno kulaté úřední razítko konzulátu, jinak je neplatná.

Ověřovací doložka je vždy v češtině. Není-li překlad určen pro použití v České republice a požádá-li o to žadatel, může být ověřovací doložka dvojjazyčná, tj. k české doložce se vypíše doložka v angličtině.

Konzul nesmí ověřit správnost překladu, jsou-li v listině jakékoli doplňky psané rukou, nebo jsou-li v listině jakékoli změny, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost. Konzul také nesmí ověřit správnost překladu, pokud nemůže jeho obsah spolehlivě posoudit, anebo je-li obsah listiny ve zřejmém rozporu s právními předpisy České republiky nebo USA nebo účelem obchází zákony České republiky nebo pokud se příčí dobrým mravům. Porušil by tím § 39 občanského zákoníku 40/1964 Sb. a § 53 odst. 1 písm. a) notářského řádu č. 358/1992 Sb. ve smyslu Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích 32/1969 Sb., a mohl by tak naplnit skutkovou podstatu trestného činu křivého tlumočení podle § 175a trestního zákona 140/1961 Sb.

přílohy

Zadost_o_overeni_spravnosti_prekladu.doc 26 KB DOC (Word dokument) 26.4.2011

Zadost_o_overeni_spravnosti_prekladu.doc 26 KB DOC (Word dokument) 26.4.2011